Odhalenie pamätnej tabule osloboditeľom v obci Budimír


//Odhalenie pamätnej tabule osloboditeľom v obci Budimír

Pri príležitosti  75.výročím oslobodenia obce  BUDIMÍR (19.1.1945) od nemeckých nacistov a maďarských nilašov a hortyovcov, sa rozhodlo Obecné zastupiteľstvo a vedenie obce dať zhotoviť pamätnú tabuľu osloboditeľom. Už vtedy nastala úzka spolupráca v tejto veci so Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej. Žiaľ, následná pandémia COVID-19 zabránila osadeniu a odhaleniu pamätnej tabule. Nakoniec sa našlo riešenie i termín a slávnostné odhalenie sa konalo popoludní dňa 29.augusta 2021. K dôstojnosti aktu prispela aj účasť zástupcu Ruskej federácie. Prišli starostovia okolitých obcí. Za Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej prišli viacerí matičiari. Na úvod podujatia zazneli hymny Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Šarmantná moderátorka podujatia Denisa Ačaiová privítala prítomných. Pripomenula dnešný sviatok, 77. výročie SNP.  Krátko spomenula historickú udalosť, ktorej je venovaná pamätná tabuľa. Obec Budimír oslobodili 19. januára 1945 vojská 318. horskej streleckej divízie pod velením generála Vasilija Fjodoroviča Gladkova, hrdinu Sovietskeho zväzu. Obec bola krátko aj sídlom jej štábu. Divízia patrila k 18. armáde 4. Ukrajinského frontu, sovietskej Červenej armády. Nasledoval príhovor pána Mgr. Vojtecha Staňa, starostu obce Budimír. Ten pripomenul aj hrôzy vojny. Tie neobišli ani Budimír. Už v novembri 1938 sa v dôsledku okupácie južného Slovenska stala obec prihraničnou. Cez „lesnú hranicu“ prechádzali aj migranti. Na obrane Slovenska počas SNP i pri jeho oslobodzovaní v rokoch 1944-1945 mali svoj podiel aj občania obce Budimír. Následne sa slova ujal podplukovník Alexander Zadorožnyj z Úradu pridelenca obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republika. Ten pripomenul, že na udalosť akou bolo oslobodenie od nacizmu a fašizmu neslobodno zabudnúť. V Rusku si ju pripomínajú ako Veľkú vlasteneckú vojnu. Dramatické udalosti len pri oslobodzovaní Slovenska sovietskou Červenou armádou si vyžiali vyše 60 000 obetí z jej radov. Mgr. Monika Gergeľová zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripomenula etické aspekty takýchto udalostí. Oblastná organizácia SZPB Košice si tohtoročné 77. výročie SNP pripomenula pri pamätníku generála Kukorelliho v Košiciach, popoludní 27.8.2021. Položením venca si prítomní uctili aj pamiatku generála Petrova pri jeho buste. Ten velil osloboditeľom Košíc i Budimíra.      Ako uviedla moderátorka Deniska, podľa informácií Ministerstva obrany Ruskej federácie počas druhej svetovej vojny na území Slovenska zahynulo v bojoch, zomrelo na následky zranení a bolo pochovaných 63 517 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska spod fašizmu a nacizmu. Na ich pamiatku bolo postavených 238 pamätníkov a inštalovaných približne 1 000 pamätných tabúľ a iných pamätných symbolov. Ani obec Budimír  nie je výnimkou. Pamätník osloboditeľom tu bol postavený už v roku 1975, teda pri príležitosti 30. výročia oslobodenia obce. Počas výstavby nového námestia pred viacúčelovou budovou však bol tento pamätník poškodený a odstránený a na svoje pôvodné miesto, kde sa dnes nachádza detské ihrisko sa už nevrátil.  Práve dnes však nastala chvíľa, keď bola odhalená nová žulová pamätná tabuľa, zhotoviteľom ktorej je p. Jaroslav Begala. Starosta obce Budimír Mgr. Vojtech Staňo  a pplk. Alexander Zadorožnyj novú pamätnú tabuľu slávnostne odhalili. Následne moderátorka pripomenula, že sa vytrácajú živí pamätníci týchto udalostí. Mnohí z tých, ktorí ich zažili sa však o nich málokedy zverili aj svojím blízkym. Aj v obecnej kronike obce Budimír chýbajú údaje bezprostredne z tejto vojnovej udalosti. Mená účastníkov národného boja za oslobodenie a vojnových obetí sa spomínajú až v roku 1975. Práve preto je na nás, na nastupujúcich generáciách, aby sme si tieto udalosti pripomínali a nedovolili, aby sa v našej spoločnosti opäť prebudil duch fašizmu a nacizmu a opakovala sa história. Máme povinnosť nezabúdať, spomínať a pripomínať si tragédiu, ktorá sa tak smutne zapísala do dejín. Každý vyhasnutý ľudský život bolí. Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život v boji za slobodu pri oslobodzovaní našej vlasti. Prítomní si uctili nielen ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny tichou spomienkou a minútou ticha. Po chvíľke ticha nasledovalo slávnostné, pietne kladenie vencov. Asistoval pri tom hencovský oddiel Gvardija. O krátky príhovor potom požiadal predseda Záujmového odboru regionalistiky Matice Slovenskej p. Anton Meteňko. Pripomenul, že sa zabúda pri takýchto podujatiach na Slovensku, pridať dodatok, že nás Sovieti oslobodili od nemeckých hitlerovských nacistov a maďarských nilašov a hortyovcov. Poďakoval všetkým Budimírčanov, že na svojich osloboditeľov týmto dnešným aktom nezabudli. Zvlášť poďakoval starostovi obce Mgr. Vojtechovi Staňovi a mladej kronikárke Ing. Zuzane Kšenžigovej – Jedinákovej, mladej moderátorke Deniske Ačaiovej i všetkým účinkujúcim. Vyjadril nádej, že obnovujeme tradíciu úcty k osloboditeľom a na tomto mieste sa budeme schádzať pravidelne v deň výročia oslobodenia obce. V krátkom kultúrnom programe následne vystúpil heligonkár Patrik Lukáč. Po známej partizánskej pesničke zanôtil aj jednu regrútsku. Báseň „Ždi meňa“ i jednu slovenskú, predniesla mladá Budimírčanka Vanesa Šoltésová. Na záver moderátorka Denisa Ačaiová predstavila ďalších aktérov podujatia. Počas neho v historických uniformách mohli prítomní vidieť členov „Hencovského oddielu Gvardija“. Vlajkonosičmi boli mladí hasiči z DHZ Budimír a dlhoročný matičný zástavník Andrej Andrejčák. Následne požiadala pozvaných hostí, aby sa presunuli do spoločenskej sály. Tu po krátkej úvodnej reči starostu sa rozbehla vzájomná živá diskusia. Šikovná kronikárka Zuzana Kšenžigová pripravila Pamätnú knihu obce Budimír na zápis pre hostí. Mnohí to využili. Významným hosťom odovzdala darček. Jeho súčasťou bola skvostná publikácia „BUDIMÍR, HISTÓRIA, OBYVATEĽSTVO, TRADÍCIE, SÚČASNOSŤ“ od miestnych zanietencov histórie Zuzany Jedinákovej a Ondreja Jedináka. Ten je autorom aj šarišsko-slovenského slovníka „Poce sebe pohutoric“, ktorý bol tiež súčasťou darčeka.

Pripomeňme, že pamätná tabuľa osloboditeľom je umiestnená na budove Obecného úradu BUDIMÍR, na severnej stene.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej

Pozvaní významní hostia pred pamätnou tabuľou

2021-10-14T09:31:04+00:007 septembra 2021 |Košický kraj|
X