Rozvoj matičnej práce a činnosti


//Rozvoj matičnej práce a činnosti

Zasadala Správna rada Inštitútu vzdelávania MS

Nové, inovatívne a ďalšie možnosti finančnej podpory činnosti a práce odborov Matice slovenskej prerokovala Správna rada Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o. (SR IV MS), ktorej zasadnutie sa uskutočnilo v Bratislave na konci februára 2024. IV MS, ktorej zakladateľkou je Matica slovenská, pôsobí ako nezisková organizácia, okrem iného pracuje aj v oblasti možnosti darovania 2 % zo zaplatenej dane. Predovšetkým o týchto možnostiach a úlohách rokoval IV MS a schválil vízie a plány do budúcnosti.

Zasadnutie otvoril predseda Správnej rady Viliam Komora, predložil program, v ktorom boli prerokované materiály za rok 2023. Výročná správa o činnosti a hospodárení IV MS, účtovná závierka, spôsob zúčtovania hospodárskeho výsledku IV MS, voľba správnej rady a revízora IV MS a ďalšia problematika boli prerokované.

Vo výročnej správe bola odprezentovaná činnosť a hospodárenie IV MS za rok 2023, jej príjmy a výdavky, ku ktorej revízor Jaroslav Gustiňák nemal pripomienky, po diskusii ju SR IV MS schválila. Následne SR IV MS prerokovala v zmysle účtovných štandardov účtovnú závierku inštitútu, ktorej súčasťou sú aj výkaz ziskov, strát, súvaha a poznámky, a podľa vyjadrenia revízora J. Gustiňáka odzrkadľuje skutočný stav s predpokladaným hospodárskym výsledkom, taktiež bola schválená. SR IV MS uložila riaditeľovi IV MS Pavlovi Mihálovi, aby zabezpečil predloženie výročnej správy spolu s prílohami registrovému úradu, ktorým je Okresný úrad Bratislava.

Nasledovalo prerokovanie spôsobu zúčtovania hospodárskeho výsledku IV MS za rok 2023, predseda správnej rady V. Komora predložil návrh použitia jeho výsledku, čo bolo schválené a uložené riaditeľovi P. Mihálovi, aby zabezpečil jeho zúčtovanie.

Nasledovala voľba členov správnej rady, predsedu správnej rady a revízora inštitútu. Predseda správnej rady V. Komora informoval, že na základe skončenia trojročného funkčného obdobia funkcionárov, Matica slovenská ako zakladateľka a jej najvyšší orgán, ktorým je Výbor MS, navrhol nových členov Správnej rady IV MS, n. o., menovite ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD., Mgr. Mareka Hanusku, Bc. Mareka Nemca a na funkciu revízora Ing. Jaroslava Gustiňáka. Správna rada inštitútu návrh jednohlasne podporila a uvedených funkcionárov zvolila. Nasledovala voľba predsedu, kde bol jednohlasne zvolený ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., správna rada jednohlasne potvrdila vo funkcii riaditeľa IV MS Mgr. Pavla Mihála.

Novozvolený riaditeľ IV MS P. Mihál pripomenul, že inštitút spolu za tri roky finančne podporil až dvadsaťosem miestnych odborov MS. Podujatí, festivalov, výstav, zájazdov, vydaných kníh, ušitých krojov a iných kultúrnospoločenských aktivít bolo celkovo podporených päťdesiatšesť. Len za uplynulý rok 2023 bolo podporených desať miestnych odborov a to celkovo príspevkom na dvadsať podujatí. V. Komora ako novozvolený predseda IV MS sa vyjadril o podpore matičného hnutia a činnosti, a to aj v oblasti práv a postavenia Slovákov či dodržiavanie štátneho, t. j. slovenského jazyka na národnostne a jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky konkrétnymi kultúrnymi a spoločenskými podujatiami. Osobitne vyjadril uznanie riaditeľovi IV MS, n. o. Pavlovi Mihálovi za dobre vykonanú prácu, vedenie celej agendy a chodu inštitútu, s čím vyjadrili súhlas ostatní funkcionári.

Na záver rokovania novozvolený predseda správnej rady V. Komora všetkým poďakoval za konštruktívnu debatu, podnetné rokovanie a konkrétne návrhy. Zaželal mnoho síl do ďalšej práce pre slovenský národ, pomoc a zveľaďovanie činnosti miestnych a ostatných matičných odborov, ktoré sa zapoja do asignácie 2 % z dane. Tieto finančné prostriedky budú ako podpora činnosti a práce predovšetkým miestnych odborov Matice slovenskej, zároveň podporu slovenského národa, slovenského jazyka a slovenskej kultúry po celom Slovensku.

Viliam Komora, Foto: Lukáš Perný

2024-02-26T11:38:09+00:0026 februára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X