Sabinov spomínal na Bohuša Nosáka – Nezabudova


/, Prešovský kraj/Sabinov spomínal na Bohuša Nosáka – Nezabudova

Významný člen legendárnej štúrovskej generácie, II. tajomník historicky prvej Slovenskej národnej rady v rokoch 1848 – 1849, slovenský spisovateľ, prekladateľ, národný dejateľ, kultúrny činovník i matičný jednateľ za Šarišskú župu. Tým všetkým bol Bohuslav Nosák Nezabudov, ktorý je pochovaný v Sabinove. Na miestnej evanjelickej fare sa vyníma aj pamätná tabuľa, ktorú mu dal zhotoviť pri príležitosti jeho desaťročného pôsobenia v Sabinove miestny odbor MS v Sabinove v roku 1927.

Rok 2022 bol v rámci slovenského kultúrneho života vyhlásený za Rok odkazu štúrovcov. V tomto zmysle sa národná, kultúrna, vedecká a spoločenská činnosť Matice slovenskej nesie práve v znamení štúrovského odkazu v historickom kontexte nášho kultúrneho a politického vývoja. Medzi štúrovcami, ktorí v tomto roku oslavujú dvestoročnicu je štátnik a právnik Štefan Marko Daxner, politik a publicista Ján Francisci-Rimavský, básnik a revolucionár Janko Kráľ, maliar a kultúrny činovník Peter Michal Bohúň, revolucionári Ľudovít Jaroslav Šulek a Ján Rotarides, národný buditeľ a vydavateľ Jozef Karol Viktorín, básnik a právnik Jakub Grajchman, dramatik a kultúrny činovník Ján Palárik. Popri dvestoročniciach si pripomíname aj výročie ďalších štúrovcov a to 145. výročie úmrtia Bohuslava Nosáka – Nezabudova (1818 – 1877), ktorý významnú časť svojho života pracoval a tvoril na východnom Slovensku v meste Sabinov.

So spomienkou na tohto velikána sme chceli oboznámiť nielen širokú verejnosť, ale inšpirovať aj mladú generáciu. V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a Knižnicou B. N. Nezabudova sa nám 13. septembra 2022 podarilo v ich krásnych priestoroch usporiadať prednášku spojenú s divadelnou ukážkou zo života bratov Nosákovcov. Prednášku viedol predseda MS Marián Gešper, ktorý vyčerpávajúco študentom zo základnej školy i gymnázia v Sabinove priblížil štúrovskú generáciu i samotné pôsobenie Bohuslava a Buhumila Nosákovcov v Sabinove. Druhá časť bola venovaná dramatizácii zo života bratov Nosákovcov v podaní matičných ochotníkov P. Vrlíka, P. Švantnera a M. Hajníka.

Druhá časť spomienky sa konala za veľkej pomoci Cirkevného zboru ECAV Sabinov, mesta Sabinov i MsKS Sabinov. Dňa 18. septembra 2022 sa pri hrobe Bohuša Nosáka-Nezabudova v Sabinove uskutočnila pietna spomienka, pri ktorej predstavitelia mesta i Matice slovenskej položili vence na hrob. Zborová farárka ECAV v Sabinove p. M. Ferjová viedla pietny akt milým slovom i požehnaním. Následne sa všetci presunuli k pamätnej tabuli, kde prítomných v úvode privítal piesňou evanjelicky zbor a potom sa prihovorila aj p. farárka a predseda MS. Položením venca k pamätnej tabuli, ktorú na pamiatku Nosáka-Nezabudova dali zhotoviť práve miestni matičiari, sa ukončil pietny akt matičnou hymnou „Kto za pravdu horí“ v podaní evanjelického zboru. Následne p. farárka prítomných pozvala do evanjelického chrámu, kde pokračoval ďalší kultúrny program. V úvode nás v chráme privítala zborová dozorkyňa, prihovoril sa aj primátor mesta Sabinov Michal Repaský a taktiež predseda MS Marián Gešper. Kultúrny program doplnili aj výstupy žiakov zo ZUŠ v Sabinove, ktorí sa predstavili krásnymi piesňami. O štúrovskej generácii i živote bratov Nosákovcov sa moderátorka Sláva Jurková porozprávala s Petrom Vrlíkom, ktorý vystúpil aj ako herec v divadelnej dramatizácii zo života bratov Nosákovcov.

Podujatie bolo naozaj dôstojnou spomienkou na významného štúrovca, ktorému sa vďaka pomoci mesta Sabinov podarilo opraviť hrob. O opravu pamätnej tabule sa postarala Matica slovenská, za čo patrí obom organizátorom veľké poďakovanie. Vďaka za iniciatívu patrí aj J. Vrábelovi, hovorcovi mesta Sabinov a J. Váhovskému, riaditeľovi MsKS Sabinov. Pevne veríme, že toto podujatie bolo len prvým krokom k ďalšej vzájomnej spolupráci na budovaní národného povedomia i vedomostí o významných osobnostiach v našich regiónoch.

Text: Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov

Foto: J. Vrábel, MsKS Sabinov

 

X