Spomienka na osobnosť Pavla Kušníra


//Spomienka na osobnosť Pavla Kušníra

„V láske k cirkvi sa nedám nikým predbehnúť“

Prvý utorok v novom roku 3. január 2023 sa v gréckokatolíckej katedrále na Moyzesovej ulici niesol v duchu spomienky na 20. výročie odchodu do večnosti a nedožitej 90-tky Pavla Kušníra. Prítomní boli rodinní príslušníci, priatelia a známi z farnosti Košice-Staré mesto, zástupcovia spoločenských organizácii aj Matice slovenskej. Veľký význam osobnosti Pavla Kušníra pre gréckokatolícku cirkev zdôraznil aj fakt, že podujatia sa  zúčastnili košickí vladykovia, emeritný košický eparchiálny biskup Milan Chautur a súčasný košický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ.

Medailónik o živote a diele Pavla Kušníra predniesol otec Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Priblížil ho ako človeka, ktorého srdcovou záležitosťou bola gréckokatolícka cirkev a jej cyrilometodská tradícia. Zároveň jeho práca mu bola prostriedkom na vyjadrenie lásky k cirkvi. Venoval sa vydavateľskej činnosti, redigovaniu jazykovej úprave kníh. Svojou všestrannou aktivitou zviditeľňoval všeobecnú cirkev a jej časť gréckokatolícku cirkev.

Prítomným sa počas sv. liturgie prihovoril vladyka Cyril Vasiľ. Spomína naňho ako na človeka, ktorý zasiahol do života mnohých ľudí aj jeho osobne spolu s Michalom Fedorom. „Boli to ľudia, ktorí mali hlbokú vieru a víziu, ktorá nespočívala len v ich schopnostiach, ale aj v dôvere v božiu moc a v to, že On je pánom dejín.“ Spomenul zaujímavú myšlienku z apoštolského čítania: „Buďte vždy pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“. To sa vzťahuje aj na osobnosť Pavla Kušníra, pretože jeho generácia „prežila dlhé roky v útlaku a napriek tomu si niesla nádej“.

Jeho záverečné slova dokreslili obraz Pavla Kušníra: „Cirkev naozaj žije a dýcha mnohými bunkami pľúc a žije a napreduje práve vďaka ľudom, neznámym ľudom, bohuznámym, ako my hovoríme, ktorý nestoja o výslnie v žiari reflektorov, ale konajú v skromnosti a trpezlivosti“. Takým človekom bol Pavol Kušnír, ktorý sa tešil z každého úspechu gréckokatolíckej cirkvi.

Vladyka Milan Chautur prispel svojimi spomienkami na osobnosť Pavla Kušníra. Bol to človek, ktorý veľa pracoval, ale nikdy sa nesťažoval a stále sa pýtal, ako ešte môže prispieť svojou činnosťou k fungovaniu cirkvi. Z jeho konania by si mali ľudia zobrať príklad. Nikdy sa nepýtal, čo preňho môže urobiť cirkev, ale vždy bol pripravený urobiť všetko pre cirkev. Tento odkaz by sme smelo mohli aplikovať aj na členov Matice slovenskej, v tichosti a pokore robiť všetko pre našu Maticu, vykonávať činnosť nie pre svoj osobný prospech a obohatenie, ale naša činnosť pre Maticu má byť akt nezištného skutku lásky a úcty k jej formovateľom a k národu.

Na záver sv. liturgie sa otec Michal poďakoval vladykom za ich príspevky k osobnosti Pavla Kušníra. Utorkové slávenie sa ukončilo na spoločnom agapé v priestoroch biskupského úradu, na ktorom rezonovali spomienky na nenápadného a skromného muža, ktorý zasvätil svoj život gréckokatolíckej cirkvi.

Pavol Kušnír sa narodil v Trebišove, ale s našimi Košicami je silno spätý. Pôsobil tu na Strednej poľnohospodárskej škole v Barci. Bol aj členom Výboru Miestneho odboru MS v Košiciach. Ako člen spolku Sv. Cyrila a Metoda, ktorý stojí na pilieroch cyrilometodskej tradície si bol iste vedomý aj odkazu Matice slovenskej, ktorá sa o túto cyrilometodskú tradíciu popri moysesovsko-kuzmányovskej tatiež opiera.

Už v našej prvej fáze národného obrodenia, ktoré charakterizuje bernolákovská družina je vidieť silný príklon k cyrilometodskej tradícii. Na ňu sa odvoláva už Ondrej Mesároš označený za otca bernolákovcov vo svojom liste prí listovej akcii súvisiacej s kodifikáciou spisovnej slovenčiny, kde svoje dielo a jazykovedné príspevky a pomoc venuje odkazu sv. Cyrila a Metoda. A ich odkaz sa prejavuje aj v ďalších fázach a u ďalších národovcov.

Text a foto: Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

 

 

2023-01-16T12:48:06+00:0013 januára 2023 |Košický kraj|
X