Oslávili sme storočnicu vzniku Miestneho odboru MS v Brezne


/, Banskobystrický kraj/Oslávili sme storočnicu vzniku Miestneho odboru MS v Brezne

V Brezne si 22. novembra 2019 pripomenuli sto rokov od založenia Miestneho odboru Matice slovenskej. Bol to symbolický deň, keďže 22. 11. 1919 bol MO MS založený.

Jubileum si pripomenuli podujatím v mestskom dome kultúry. Prvá časť osláv patrila žiakom základných škôl, ktorým Horehronské múzeum slovným aj obrazovým pásmom predstavilo históriu matičiarov v Brezne a kolektívni členovia spestrili kultúrnym programom.

Popoludní sa uskutočnila slávnostná časť pre pozvaných hostí a širokú verejnosť. Začínala sa znelkou MS a hymnou SR. Do obdobia 1861 – 1863 preniesli prítomných žiaci ZŠ s MŠ K. Rapoša, ktorí dramaticky uviedli rozhodovanie o sídle Matice, Brezno či Martin? Následne vznik MO MS a ďalšie roky fungovania priblížila Hana Peterajová z HM.

Breznianskych matičiarov nezlomili ani päťdesiate roky

Pred sto rokmi sa na Slovensku začali formovať miestne odbory Matice slovenskej (MO MS). Medzi prvými deviatimi, ktoré vznikli v roku 1919, patril aj ten v Brezne. Stal sa siedmym ohnivkom matičnej reťaze. Konkrétne 17. 1. 1919 členovia Matice slovenskej v Martine Michal Matunák a Julo Slabeycius breznianskemu obyvateľstvu napísali vyzvanie, aby sa prihlásili za členov Matice slovenskej, ktorá chce aj v Brezne založiť svoj odbor. Prihlásilo sa ich 72. Už 22. novembra 1919 sa v mestskej radnej sieni konala ustanovujúca schôdza a vznikli pracovné odbory: literárny a vedecký, divadelný a zábavný, pestovanie hudby a spevu a propagačný. Prvým predsedom sa stal katolícky farár a dekan, historik a archivár Michal Matunák. V roku 1920 do tejto funkcie zvolili učiteľa, školského inšpektora, publicistu a regionálneho historika Karola Rapoša. Ďalšími predsedami boli: Vojtech Beňuš (1938 – 1939), Elena Holéczyová (2 mesiace 1940), Ján Zibrín (1940 – 1948), Július Petráš (1948 – 1953, 1968 – 1985), Juraj Boško (1985 – 1988), Ondrej Dvorský (1988 – 1990), Jana Dvorská (1990 – 1992), Mária Macuľová (1992 – 2007), Ivana Kružliaková (2007 – trvá).

Ako uviedla jeho súčasná predsedníčka Ivana Kružliaková, od svojich prvých dní prispieval k rozvoju vzdelanosti a kultúrnej činnosti, a tak sa deje dodnes. „Svoju činnosť zameriava na udržiavanie matičných myšlienok, hodnôt. V päťdesiatych rokoch, keď miestne odbory zanikali vzhľadom na spoločenskú situáciu na Slovensku, nášmu MO MS sa podarilo pracovať ďalej, nepretržite, vďaka jeho členom, priaznivcom i spolupráci s predstaviteľmi mesta Brezno a ich spoločnou snahou vytvárať podmienky na jeho činnosť.“

Činnosť miestneho odboru je skutočne bohatá

Matičiari k aktivitám od samotného začiatku pristupovali zodpovedne, vďaka ich iniciatíve sa zakladali prvé knižnice, čitárne, organizovali besedy, prednášky, hrali divadelné hry, vydávali knihy a časopisy. Korene i súčasnej mestskej knižnice, známeho Divadelného súboru J. Chalupku, či základnej umeleckej školy patria do týchto rokov matičnej činnosti.

Okrem množstva iných aktivít, naďalej pokračujú v práci s mládežou, ktorú rôznymi súťažami v prednese poézie a prózy, v speve, vo výtvarnej tvorbe chcú viesť k národnému povedomiu, organizujú besedy so spisovateľmi, koncerty ekumenických Vianoc, iniciujú umiestnenie pamätných tabúľ pripomínajúcich osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života, spolupracujú aj pri organizovaní Chalupkovho Brezna, benefičných a matičných koncertov, k obľúbeným patria aj návštevy operetných a divadelných predstavení a mnohé ďalšie aktivity.

Do života uviedli knižočku…

Toto všetko zmapovali v knižočke pod názvom „Sto rokov od založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne, 1919 – 2019“, ktorú uviedli do života v tento slávnostný deň. Pokrstili ju kúskami trikolóry – symbolickými farbami Slovenska predseda Matice slovenskej Marián Gešper a srdcom oddaná miestnemu odboru Mária Macuľová. Dielko bolo možné vydať za pomoci Vydavateľstva Matice slovenskej, za čo mu patrí poďakovanie.

Oslávencovi, ktorý prispieva k rozvoju vzdelanosti a kultúrnej činnosti, vo svojich príhovoroch veľa šťastia a úspechov poprial predseda MS Marián Gešper, prednostka Okresného úradu v Brezne Ingrid Poliaková a primátor Tomáš Abel a mnohí ďalší.

Na podujatí odovzdali medaily a pamätné listy aktívnym a zalúžilým členom MO MS.

O pestrý kultúrny program sa postarali kolektívni členovia MO MS, a to žiaci Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Spevácky zbor mesta Brezna, spevokol Svornosť, Divadelný súbor Jána Chalupku, mužská spevácka skupina Krnohári a záverečnú bodku za oslavou storočnice dal hosť Detský dychový orchester pri ZUŠ Brezno.

Predsedníčka MO MS Ivana Kružliaková poďakovala všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali, delegácii Matice slovenskej na čele s predsedom Mariánom Gešperom, ako aj celému jeho tímu za podporu a ochotu pomáhať miestnym odborom, za dlhodobú a odbornú spoluprácu Horehronskému múzeu, mestu Breznu, matičiarom za entuziazmus a energiu, kolektívnym členom, zástupcom štátnej správy, samosprávy, miestnym spolkom, organizáciám a podnikateľským subjektom, ktorým sú matičné myšlienky blízke. Osobné poďakovanie vyjadrila Márii Macuľovej, ktorá MO MS vdýchla dušu, nechala v nej srdiečko a celý život. Rozlúčila sa slovami Ľudovíta Štúra: „Človek nevychováva sa preto, aby tu len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“

Slávnosť sa ukončila matičnou hymnou „Kto za pravdu horí“.

V Brezne 3. 12. 2019, IK

X