Stretnutie milovníkov slovenského národa na Vyšnokubínskych skalkách


/, Žilinský kraj/Stretnutie milovníkov slovenského národa na Vyšnokubínskych skalkách

Spoločné stretnutie matičiarov a milovníkov národa slovenského sa uskutočnilo v nedeľné popoludnie 7. júla 2019 pri slovenskom dvojkríži ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych skalkách.

Členovia speváckej folklórnej skupiny Orava z Dolného Kubína zaspievaním štátnej hymny otvorili slávnostný program. Po hymne sa položili kytičky kvetov ku krížu a slova sa ujal Ing. Martin Zembjak, predseda MO MS v Dolnom Kubíne. Privítal matičiarov z Liptova, Oravy aj Turca, ktorí sa tu zišli pri príležitosti 15. výročia posvätenia kríža a 100. výročia oživotvorenia MS. Upozornil prítomných, že oživotvorenie MS sa slávnostne pripomenie 4. augusta v MS v Martine a 5. augusta 2019 v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v D. Kubíne. V krátkosti pripomenul históriu vzniku cyrilo-metodského kríža ekumenickej jednoty. Uviedol, že dňa 10. 7. 2004 bol kríž slávnostne posvätený a od tých čias sa každoročne pod ním stretávajú milovníci slovenského národa, aby si pripomenuli príchod vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Kríž je postavený na trojvŕší a je symbolom upevňovania vzájomných medziľudských susedských vzťahov medzi Oravcami a Liptákmi. Vyslovil presvedčenie, že kríž nám bude svetlom do budúcna, aby sme nestratili vieru v Boha a nádej, že slovenský národ sa bude úspešne presadzovať v rodine európskych národov.

Nasledoval krátky príhovor zástupcu primátora mesta D. Kubín Matúša Lakoštíka a pána Milana Stromku, člena Dozorného výboru MS, ktorý v mene podpredsedu MS slávnostne odovzdal ocenenie – bronzovú medailu MS – pánovi Petrovi Hubovi, historikovi a riaditeľovi Oravskej knižnice A. Habovštiaka, pri príležitosti životného jubilea (70. narodenín) a poďakoval sa mu za dlhoročnú spoluprácu. Dojatý Peter Huba sa poďakoval za ocenenie, ktoré si veľmi váži.

Po ňom sa slova ujal doc. PaeDr. Pavol Parenička, CSc., pracovník Slovenského literárneho ústavu MS. Konštatoval, že dejiny MS boli vždy úzko spojené s osobnosťami, ktoré hýbali slovenskými dejinami. Uviedol, že v roku 1919 zostalo z pôvodných členov MS len 33 členov, ktorí ustanovili prípravný výbor na obnovenie MS v zložení Matúš Dula, Gustáv Izák, Jozef Škultéty, Otto Škrovina, Miloš Vančo a Štefan Krčméry. Vanča a Krčméryho poverili vypracovaním nových Stanov MS. Zdôraznil, že obnovenie MS bol proces začínajúci sa 1. januárom 1919 a uzavretý až 5. februára 1920, keď došlo k úradnému potvrdeniu Stanov MS prijatých na obnovujúcom valnom zhromaždení. Prvou úlohou v novej situácii bolo prevziať pôvodnú budovu v Turčianskom Sv. Martine. Nebola to jednoduchá úloha, keďže v objekte sídlili štátne administratívne úrady. Bolo treba usporiadať majetkové pomery a vlastnícke nároky. Budovu sa však nikdy nepodarilo úplne uvoľniť pre matičné potreby, preto sa v neskoršom období, keď sa Matica inštitučne rozrastala, stala pre ňu nevyhovujúca. To bol dôvod na úvahy o výstavbe druhej budovy MS.

Doc. P. Parenička povedal, že spolok sa dokázal pozviechať a v medzivojnovom období zažil jedno z najúspešnejších období, keď svoju činnosť naplno rozvinul. Vznikli prvé miestne odbory, ktoré sa stali kultúrno-osvetovým hýbadlom v regiónoch. V roku 1926 bola postavená nová budova, v ktorej ustanovizeň sídli s prestávkou dodnes.

Po príhovore doc. P. Pareničku vystúpili členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) z Liptovského Mikuláša. Odohrali dramatické pásmo, ktoré priblížilo udalosti pred 5. augustom 1919, keď sa uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktoré oficiálne obnovilo činnosť MS. Z vtedajšej staršej generácie v ňom vystúpili: Jozef Škultéty, doživotný správca MS a redaktor národných novín, Pavol Országh Hviezdoslav, čestný predseda MS a básnik, a Ján Vanovič, člen Výboru MS a advokát z Turčianskeho Sv. Martina.

Poslednou bodkou za podujatím bolo zaspievanie matičnej hymny „Kto za pravdu horí“ v podaní FS Orava, ale už medzi kvapkami dažďa, ktoré, našťastie, utíchli.

Pre starších účastníkov a účinkujúcich bol zabezpečený odvoz na posedenie pri hoteli Belez v krásnom prostredí pod Kubínskou hoľou. Tu si mohli matičiari pri kvalitnom guľášiku a koláčikoch posedieť a vymeniť skúsenosti. Toto podujatie dokázalo, aké je dôležité, aby sa matičiari z rôznych regiónov Slovenska stretávali a tak utužovali dlhoročné priateľstvá. Aj o tom je činnosť našej Matice. Ak patríte medzi obdivovateľov matičných myšlienok, ale aj prírody, príďte medzi nás na budúci ročník! Nech dobrá tradícia pretrvá aj naďalej!

IP

 

X