Tabuľa prof. I. Sedlákovi

Významný správca a činovník Matice slovenskej

Matica slovenská spoločne s obcou Belá–Dulice za účasti širokej verejnosti slávnostne odhalili pamätnú tabuľu univ. prof. PhDr. Imrichovi Sedlákovi, CSc. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 18. decembra 2023 v tejto obci, otvorila, prítomných privítala a moderovala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Belá-Dulice a stredoškolská profesorka Vlasta Kubizňová. Hymnu Matice slovenskej Kto za pravdu horí zaspievali prítomní pod vedením Speváckej skupiny beliansko-dulických seniorov. Podpredseda MS Marek Nemec uviedol, že pred 160. rokmi zakladali MS najvýraznejšie osobnosti nášho národa, aby však MS prežila a prekvitala, potrebovala každá doba jej existencie osobnosti, ktoré žili hodnotami Matice, prof. I. Sedlák bol takou osobnosťou a výrazne ovplyvňoval jej život a rozvoj. Podpredseda M. Nemec predniesol aj úryvok z básne Modlitba za Slovensko, a pozdravil prítomných v mene predsedu MS Mariána Gešpera. Tajomník MS Viliam Komora spomenul najvýznamnejšie posty a medzníky života a diela prof. I. Sedláka, členstvo v MS, funkciu podpredsedu, perzekúcie počas normalizácie, zamestnanie v MS, pôsobenie ako vedca, neskôr prvého „ponovembrového“ správcu, významné matičné riadiace, vedecké i ďalšie odborné činnosti, až po poslednú funkciu ako vedeckého tajomníka MS, ako i jeho „matičný“ pohreb na Národnom cintoríne v Martine v r. 2016, ktorého sa zúčastnili významní vedci, pedagógovia, matičiari i najvýznamnejšie osobnosti z celého Slovenska. Starosta obce Eduard Kuchárik spomenul prof. I. Sedláka najmä ako výborného a nápomocného občana, obyvateľa obce, dobrého človeka,  ako i zostavovateľa vlastivednej monografie Belá-Dulice, pozdravil jeho manželku Vieru Sedlákovú a odovzdal jej kyticu. Riaditeľka pedagogickej školy, bývalá starostka a matičiarka Anna Badínová pozdravila podujatie a prítomných výberom vlasteneckej, slovenskej a turčianskej poézie. Spevácka skupina beliansko-dulických seniorov pozdravila podujatie slovenskými a turčianskymi piesňami. Po nich podpredseda M. Nemec a starosta E. Kuchárik odhalili pamätnú tabuľu, po ňu prítomní položili veniec Matice slovenskej.

Nasledovalo spoločné posedenie, diskusie, zhodnotenie práce, diela, činnosti a odkazu univ. prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc., najmä však spomienky na neho, keďže to bol nielen vynikajúci správca a odborník Matice slovenskej, ale tiež jedna z najvýznamnejších matičných osobností, vynikajúci vedec, pedagóg, organizátor kultúrneho a spoločenského života, no predovšetkým dobrý človek a priateľ.

Na pamätnej tabuli, ktorá bude zdobiť obec Belá-Dulice, no najmä sprítomňovať Maticu slovenskú a jej činovníka prof. I. Sedláka je uvedené: V tomto dome žil a tvoril univ. prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc. Narodený 21. január 1933 v Červenici, na večnosť odišiel 2. októbra 2016 v Martine. Slovenský národovec, literárny a kultúrny historik, vedecký pracovník v slovakistickej, literárnohistorickej, kulturologickej a literárnomúzejnej oblasti, vysokoškolský pedagóg, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov matičného hnutia a zostavovateľ monografie Belá-Dulice. Dodajme, že toto sú len tie najvýznamnejšie posty, činnosť a poslanie, ktoré prof. Sedlák dosiahol či vykonal, a zanechal pre náš národ, spoločnosť a celé Slovensko.

Viliam Komora, Foto: Eva Rišiaňová

 

 

 

X