Triptych podujatí k Vladimírovi Mináčovi odštartoval v Bratislave a Rimavskej Sobote


//Triptych podujatí k Vladimírovi Mináčovi odštartoval v Bratislave a Rimavskej Sobote

Matica slovenská zorganizovala seminár a odhalila bustu a pripravuje aj dokumentárny film

„Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá: to je naša cesta, náš zmysel, náš osud!“
– Vladimír Mináč

BRATISLAVA 8. 8, RIMAVSKÁ SOBOTA 10. 8. – Matica slovenská odštartovala triptych podujatí, ktorých poslaním je pripomenúť význam osobnosti slovenských dejín, významného spisovateľa povojnového obdobia, publicistu, esejistu, scenáristu, redaktora, literárneho kritika, národného umelca a nositeľa Radu Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam Vladimíra Mináča (* 10. august 1922, Klenovec – † 25. október 1996, Bratislava). Matica slovenská si Vladimíra Mináča pripomenula v spolupráci s rodinou Vladimíra Mináča a taktiež významnými slovenskými spisovateľmi, politikmi a umelcami. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper prehlásil, že išlo jednoznačne o pozitívnu osobnosť slovenských dejín a Matice slovenskej.

„OTEC, CHÝBAŠ MI…“

V pondelok ôsmeho augusta sa stretli predstavitelia Matice slovenskej a predstavitelia slovenskej kultúrno-umeleckej obce pri hrobe národného umelca Mináča na Cintoríne v Slávičom údolí. Podujatia sa zúčastnili osobnosti ako herci Jozef Šimonovič a Eva Mária Chalupová, spisovatelia Gabriela Rothmayerová, Jozef Leikert, Eduard Chmelár, Peter Valo, Dušan Mikolaj, Štefan Cifra, Peter Holka, Peter Štrelinger a najmä celá rodina Vladimíra Mináča (vrátane syna PhDr. Vladimíra Mináča ml., vnučky Vladimíry Dutkovej, pravnúčat a ďalšej blízkej a vzdialenej rodiny).

Emotívny prejav nad hrobom Vladimíra Mináča predniesol herec Jozef Šimonovič, nasledovala báseň Eva-Márie Chalupovej a s fujarou vystúpil spisovateľ Peter Štrelinger. Pri hrobe prehovoril predseda Matice slovenskej, ktorý zdôraznil ideový význam osobnosti Vladimíra Mináča a potrebu jeho spoločenskej rehabilitácie, nadčasovosť Mináčovho odkazu v aktuálnosti pre dnešok. Pripomenul, že aktívne bojoval v 2.svetovej vojne a bol väznený podobne ako Janko Kráľ, ktorého dvestoročicu si pripomíname v tomto roku. Taktiež, že bol pevný národovec zo silným sociálnym cítením, a dodal, že bol dôstojným pokračovateľom národoveckých generácií od 19. storočia. „Je to rovný človek pevných názorov, čestný, neintriguje, nesnaží sa potopiť svojich spolupracovníkov, ale naopak, mnohých zachráni, no ako to už býva, mnohí zachránení sa mu veľmi neodvďačia v roku 1989 a 1990 po zmene politickej situácie. Napriek tomu ide o veľkorysú osobnosť, národnú, ľavicovú, odmietajúcu kapitalizmus. Aj pri tejto zdôraznenej stránke jeho osobnosti ho musíme rešpektovať a v historických súvislostiach objektívne hodnotiť… je potrebné Mináča dôsledne obsiahnuť v dejinnej, kultúrnej a spisovateľskej celistvosti jeho mnohovrstvovej osobnosti. Sme veľmi hrdí, že sme mali takého vynikajúceho predsedu a môže nám byť ľúto, že sme báťka Mináča ako pomerne mladí ľudia nezažili osobne a nemohli sme s ním viesť aktívne ideové rozhovory. Matica slovenská nepovažuje Vladimíra Mináča za kontroverznú osobnosť, je to osobnosť pozitívna, národná, veľkolepá,“ zdôraznil predseda Matice slovenskej. Syn Vladimír Mináč ml. svoje rozprávanie o otcovi zakončil slovami: „Otec, chýbaš mi…“

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ

Podujatie pokračovalo v bratislavskom Dome Matice slovenskej slávnostným otvorením štátnou hymnou. Následne prehovoril predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Zdôraznil predovšetkým činnosť Vladimíra Mináča v Matici slovenskej, jeho úspešné riadenie tejto najstaršej kultúrnej ustanovizne vo veľmi zložitej a Matici neprajnej dobe, jeho prácu na poli vedy, vydavateľskej činnosti ako aj pri budovaní vzťahov so zahraničnými Slovákmi. Zdôraznil, že síce nemohol členské hnutie zachrániť v 70. rokoch, ale koncom 80. rokov sa aj v tejto veci urobili prvé prielomy v obnove miestnych odborov. S rozsiahlym príspevkom, ktorý analyzoval Vladimíra Mináča literárne, politicky, filozoficky, no predovšetkým so zameraním na okolnosti politického boja okolo trojjedinej ústavy predniesol tajomník Spolku slovenských spisovateľov a šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra, ktorý svoj príspevok uviedol rozprávaním o osobnom stretnutí s Vladimírom Mináčom. Syn Vladimíra Mináča pripomenul osobnosti, ktoré Mináča spomínajú; jeho prínos pri budovaní tretej budovy Matice slovenskej, jeho prínos pre Pamätník slovenskej literatúry a prínos vo vydavateľskej činnosti Matice (predovšetkým Slovenský biografický slovník), ďalej spomenul, že vo svojej tvorbe poukázal na existenciu pracovných táborov, ale aj to, že nazval novembrové udalosti Nežnou revolúciou, teda, že je priamo autorom tohto pomenovania. Napokon dodal syn, že otec Vlado Mináč stál aj pri vzniku Slovenskej republiky 1993. Spisovateľka Gabriela Rothmayerová pripomenula, že hlavná postava jej románu Vtedy na východe je práve Vladimír Mináč, porozprávala niekoľko spomienok ako stretnutie s Bohumilom Hrabalom, spomienky z Federálneho zhromaždenia a taktiež to, že o Mináčovi vznikali rôzne legendy ako napr. to, že Mináč písal Novotnému o predaji Karlštejnu, na čom sa vraj sám Mináč schuti zasmial, hoc o tejto o ňom hovorenej legende nevedel. Spisovateľ Peter Holka, spoluautor knihy rozhovorov s Vladimírom Mináčom (V košeli zo žihľavy) spomenul ako Mináč zdôrazňoval, že je dôležité čítať. Eduard Chmelár zase Petra Holku doplnil, že Mináča treba nielen čítať, ale aj počúvať, nakoľko mal aj veľký rozprávačský talent. Skritizoval úbohosť útokov na Mináča v roku 1989, nevyvážené hodnotenie Mináčovho prínosu v porovnaní napr. s D. Tatarkom. „Celý život sa snažil o nezávislosť Slovenska, to je výsledok jeho života…“ zdôraznil. Publiku sa prihovoril aj správca Matice slovenskej a šéfredaktor Maroš Smolec o spolupráci svojho otca s V. Mináčom, P. Štrelingerom, E. Semancom a R. Kaliským v rámci redakčno-publikačnej činnosti. Profesor kulturológie Jozef Leikert, spoluautor najnovšej knihy o Romanovi Kaliskom Cesta búrnym storočím, sa zameral na vzťah Vladimíra Mináča s Romanom Kaliským, ich veľké priateľstvo a to, že aj napriek tomu, že sa na dvadsať rokov rozišli, bol to práve Kaliský, ktorý priviedol Mináča späť na matičnú pôdu aj napriek tomu, že sa Mináč po odvolaní zaprisahal, že tam nikdy nevstúpi. Taktiež pripomenul niektoré osobné zážitky či svedectvá osobností z Mináčovho života. Vyzdvihol tiež Kaliského komunikáciu s Mináčom v kontexte Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch a fakt, že Mináč bol ideovo prijatý aj slovenskou inteligenciou s odlišnými ideovými názormi. Súčasťou podujatia bola aj vernisáž k malej výstavke, ktorá obsahovala fotografie, citáty a knihy.

VEDECKÝ SEMINÁR

Pripomínanie si odkazu Vladimíra Mináča pokračovalo v jeho rodnom Gemersko-Malohontskom regióne na vedeckej aj osvetovej úrovni. Vedecký seminár, ktorý mal presah od literárnej kritiky, cez dejiny Matice slovenskej až po filozofiu sa odohrával v priestoroch hotela Zlatý býk. Hlavným organizátorom a moderátorom bol riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Radoslav Žgrada, ktorý zároveň vo svojom príspevku pripomenul Mináčov vzťah k rodnému kraju, jeho pôsobenie v Matici slovenskej. Vedecký seminár uviedol a napokon i uzavrel predseda Matice slovenskej vyzdvihnutím všestranného intelektuálneho prínosu osobnosti Vladimíra Mináča. Nasledovali príspevky zamestnancov Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej Júliusa Lomenčíka, Pavla Pareničku a Lukáša Perného, ktoré detailne rozoberali Mináčovu esejistiku, literárnu tvorbu ako aj rekonštrukciu Mináčovej filozofie a špeciálne slovenskej filozofie dejín. Na záver vystúpila riaditeľka Krajanského múzea Zuzana Pavelcová, ktorá sa zamerala na tému Mináčovho vzťahu k zahraničným Slovákom. Články budú publikované v časopise SLOVENSKO – NÁRODNÉ SPEKTRUM. V diskusii sa opätovne prihovoril Jozef Leikert so zameraním na vzťah Mináč – Kaliský, pričom Leikert vystúpil aj neskôr pri samotnom akte odhalenia busty, kde spomenul kontext vzniku tohto diela, a netajil sa nadšením, že popri Vladimírovi Mináčovi bude už čoskoro odhalená aj busta Vladimírovi Clementisovi. V diskusii vystúpila aj Magdaléna Rúfusová, manželka spisovateľa Rúfusa. Na záver poďakovala riaditeľka DMS RS Ingrid Krštieňová-Šulková zúčastneným za účasť aj za príspevky a pozvala ich na malé občerstvenie, po ktorom nasledovalo slávnostné odhalenie busty.

MINÁČ V ALEJI NÁRODNÝCH DEJATEĽOV

Podujatie spoluorganizovala Elena Nebusová z MO MS RS a riaditeľka DMS RS Ingrid Krštieňová-Šulková a moderovala ho Jaroslava Lajgútová. Zúčastnili sa ho aj predstavitelia miestnych odborov a domov Matice slovenskej z celého Slovenska. Video z podujatia je k dispozícii tu:

https://www.youtube.com/watch?v=igxwODDp8DE

Na slávnostnom odhalení busty boli v úvode predstavení predseda Matice slovenskej Marián Gešper, primátor mesta Jozef Šimko, Vladimír Mináč ml., poslanec NR SR a predseda strany SMER Robert Fico, a ďalší zástupcovia samosprávy a iných organizácií. Súčasťou programu bol prednes básne (Ľubica Varjuová, Elena Nebusová) a vystúpenie folklórnych skupín. Jozef Šimko zdôraznil Mináčov odkaz v národnom štáte založenom na sociálnej spravodlivosti. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper pripomenul paralely a symboliky dvestoročníc štúrovcov a storočnice Vladimíra Mináča ako pomyselného neo-štúrovca, ako aj jeho historicko-geografickú prepojenosť s týmto národoveckým Gemersko-Malohontským regiónom. Uviedol tiež citát Štefana Moravčíka o prirodzenosti slovenského národovectva v Mináčovej tvorbe. Gešper opätovne zdôraznil, že Mináč je pre Maticu slovenskú historicky kladnou osobnosťou, ktorá stojí v národnom Panteóne popri osobnostiach ako Daxner, Francisci a Krčméry, ktorí sa v rôznych historických okolnostiach usilovali o národnú svojbytnosť pre Slovákov v skutočne ťažkých dobách. Mináčovská tradícia, ako novodobá tradícia, je podľa Gešpera rovnako významná ako Moyzesovsko-Kuzmányovská. Aj Vladimír Mináč ml. vo svojom príhovore zdôraznil geograficko-historickú kontextuálnu prepojenosť osobností Daxnera, Mináča a Clementisa. Vyzdvihol, že sa toto podujatie odohralo práve na Námestí Štefana Marka Daxnera a že Mináčova busta je v prítomnosti osobností Francisciho a Daxnera. Robert Fico, ktorý si Mináča pamätá z počiatku svojej politickej kariéry, zdôraznil, že spisovatelia ako bol Mináč, ale aj L. Ballek či P. Jaroš kultivovali politické prostredie. Zdôraznil tiež, že Mináč reprezentuje vlastnosti, ktoré na Slovensku v súčasnosti chýbajú – podpora vzdelanosti, ľavicovosť, suverenita a antifašizmus. Fico tiež zdôraznil, že je neuveriteľné, že pri storočnici takého velikána ako je Mináč „nie je ani nohy zo slovenskej exekutívy.“

Treťou časťou podujatia bol kultúrny program zameraný na folklórnu hudbu, spev, tanec, prednes poézie a taktiež divadelné prvky. Vystúpili tu FS Vepor z Klenovca, FS Mladosť z Klenovca, FS Hriňovčan z Hriňovej a taktiež víťazi celoslovenskej folklórnej súťaže „ŠAFFOVÁ OSTROHA“ (M. Baštáková a P. Gecelovský). Súčasťou programu bolo aj udeľovanie ocenení MO MS RS. Ocenení boli: Peter Dragijský, autor projektu Historické osobnosti Gemera a Malohontu, Kamil Papuček autor sochy (v neprítomnosti), sponzori: Július Forsthoffer, Michal Bagačka (poslanec VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja), Elena Nebusová, Ingrid Krštieňová Šulková, Mária Oštromová,  ex-riaditeľ DMS Rimavská Sobota Michal Hruška (začínal spolu s P. Dragijským budovať Alej slovenských dejateľov na Námestí Štefana Marka Daxnera) a taktiež predseda Matice slovenskej. Po podujatí nasledoval prípitok a pohostenie, kde taktiež došlo k zaujímavým diskusiám medzi osobnosťami.

KONFERENCIA A FILM

Triptych podujatí bude pokračovať októbrovou vedeckou konferenciou, ktorá sa bude odohrávať v Inštitúte ASA (na Gunduličovej 12) 7. októbra 2022. Monumentálnym uzavretím snahy pripomenutia Vladimíra Mináča bude hraný historický dokumentárny film, ktorý aktuálne tvorí tajomník MS Ján Seman a IÚ MS s cieľom použiť doteraz nezverejnené či nedigitalizované zábery s Vladimírom Mináčom.

PhDr. Lukáš Perný, PhD., vedecko-výskumný pracovník, Slovenský literárny ústav Matice slovenskej

 

MEDIÁLNY OHLAS PODUJATÍ

https://bojovnik.eu/2022/08/11/odhalili-bustu-vladimira-minaca/?fbclid=IwAR0r1HOxtIpi7NcuqTtxSLW0fFwmNOvitw8KmJZkppr_wiuX6l4CwoksrI4

https://www.maticaroznava.sk/?p=17714

https://vobraze.sk/dianie-v-regione/pri-odhaleni-busty-v-minaca-bol-aj-jeho-syn-maticiari-ocenili-vyse-desat-osobnosti/

https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/kultura/foto-v-rimavskej-sobote-odhalili-bustu-vladimira-minaca/

https://napunk.dennikn.sk/hu/percrol-percre/2964853/

https://z-upload.facebook.com/ChmelarEduard/posts/5655318271166685

https://www.facebook.com/www.vsss.sk/posts/pfbid0B17wDrGh553N2bP53UKa1uVS98c8MeHFFhHP59ScWZASQVQ8y6tyi64GhR5cksFQl?__cft__[0]=AZXyQSXqnl6E2RqS6G3ZINYur5SBuirmt-A17MHhKf97-zUCeYa-SDfr2wLbSwJdQqxpN03mHehERq1mCcKh3JEw4HCSTzh0L0DEUJMcVVEXEl_B6spfPCJ0RBNmV__ADv_F0T_3XRlr6WQ4dnNBeS6F&__tn__=%2CO%2CP-R

https://myturiec.sme.sk/c/22982813/spravy-z-turca-maticiari-spominali-na-vladimira-minaca.html

https://www.youtube.com/shorts/oTFqLgebrvI

https://www.youtube.com/shorts/dZm79co4Vco

https://www.youtube.com/shorts/9jGiwhnebks

 

NAPÍSALO SA O MINÁČOVI
(MINÁČ V SLOVENSKÝCH MÉDIÁCH A NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH)

https://www.teraz.sk/slovensko/od-narodenia-vyznamneho-spisovatela-v/652755-clanok.html

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/636528-historii-nazeral-pod-sukne-vladimir-minac-by-mal-sto-rokov/

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/vyrocia-historia/299714/spomienka-na-spisovatela-vladimira-minaca

https://www.slovenskaiskra.sk/eduard-chmelar-antifasista-vladimir-minac/

https://veci-verejne.sk/roman-michelko-zajtra-by-sa-vladimir-minac-dozil-100-rokov-bol-to-verejny-intelektual-par-excellence-preto-pridavam-svoju-kratku-reflexiu-na-jeho-osobu/

https://matica.sk/nedopisana-historia-batka-vladimira-minaca/

https://matica.sk/storocnica-brilantneho-esejistu-a-zasluzileho-predsedu-matice-slovenskej-vladimira-minaca/

https://snn.sk/news/vivat-batko-minac/

https://www.postoj.sk/111867/pred-sto-rokmi-sa-narodil-spisovatel-a-esejista-vladimir-minac

https://www.bystricoviny.sk/blog/ludvik-nabelek-kto-sa-boji-minaca/

https://tvturiec.eu/najvacsi-slovensky-biograficky-slovnik-aj-dokoncenie-tretej-budovy-matice-slovenskej-aj-na-tom-mal-zasluhu-vladimir-minac/

https://www.youtube.com/watch?v=FrEeY3Z8Kfg

https://www.facebook.com/vobraze.sk/videos/637837181238156/?__cft__[0]=AZV50ddfijW-WMRKqW0VWpPCi6IpiAL-MjebQn_nJViOwdyYyNQc0tlueAQtUSnWSOiJYh678KuniVU-Pug2syevx-Ky6cqePOrYzI5z4dBIfHlkum7nf0B0s7KFtYsxeZaDGkb58LIkah3ke2O077hW&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/maticaslovenska.liptovskymikulas/posts/pfbid02kV6MMERr4ksNCzYF8wx7xSvNyjcpKaizoEr32dX8fkdtDprBYb85UkTdzxcBA2uhl?__cft__[0]=AZXOk-FqaI1O7U9sDMSzd7VeKoDpeQLx6SK3iH9eT83OcrSutBLIPYCNcovOYnZUGEAZh5WxsHh-t9TZtO9x0DK_OcGQwROh6oA3BssLpegOAg&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/trikoruny/posts/pfbid0Lz9nrPsmHXpCs3KG49Fz7UYXAnCWB6MP4GKVeQia32JGua2DnXUBrMTtGHqCswTnl?__cft__[0]=AZVq-wAQlMwPkcEaAkqQwyELNP0wjHJZRS0BEIYvtzIN5rrkcQtxuMslCAz-l_CwFkYZcxLstj7rSXBLDnwt1M_pQva_YDrkxIqwDR08cPKgXg&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/lucasperny/posts/pfbid02JScFDNL5dMkXE5r7gEVhs4soPQmb5hwuMeoeUKNFfQ3hY7mJnVadaZeHium1JSFrl?__cft__[0]=AZUvfoUJ48KOft8Sjq05WisKtx2OrVQiW7MHG4bVhm4-H3FGWETQVzwuGm95dShDvCakW9i1RLnEtTl3DhqfejhXJ_46lDFNol3olI6MY2eKnw&__tn__=%2CO%2CP-R

2022-08-15T11:08:11+00:0012 augusta 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X