V Michalovciach zaujala Matica slovenská, vo Vinnom plánuje digitalizáciu fondu Františka Fugu


/, Košický kraj, Zahraničie/V Michalovciach zaujala Matica slovenská, vo Vinnom plánuje digitalizáciu fondu Františka Fugu

Matičné pracovisko so sídlom v Michalovciach si začiatkom augusta vyžiadalo prednášku z ústredia Matice slovenskej. Zemplínskych matičiarov zaujala výstava venovaná pobytu matičnej delegácie v USA a Kanade v rokoch 1935 – 1936. Matica slovenská zareagovala vyslaním  svojich pracovníčok.

Pod organizačným vedením riaditeľky D MS Michalovce Karin Obšatníkovej autorka výstavy a riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová a hovorkyňa MS navštívili Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA. Prednášku Cesta slovenskou Amerikou si prišli vypočuť takmer tri desiatky záujemcov. Ústrednou témou bola cesta matičnej delegácie na čele s J. C. Hronským do zámoria, plány cesty, jej priebeh i výsledky. Slovo dopĺňal plnofarebný katalóg a prezentácia, ktoré približovali archívny fond Krajanského múzea obsahujúci viac ako 3500 fotografií Karola Plicku zo zámorskej cesty. Vo veľmi bohatej diskusii poslucháči mali záujem aj o momentálnu činnosť Matice slovenskej, dejiny krajanov a aktuálnu vydavateľskú činnosť MS. Mnohí z nich prejavili záujem stať sa členom tamojšieho miestneho odboru.

Výjazdový plán Krajanského múzea smeroval do Vinného, do rodiska národovca, kňaza, redaktora a tretieho predsedu Zahraničnej Matice slovenskej, Františka J. Fugu. Na miestnej základnej škole bola zriadená jeho pamätná izba (aj v spolupráci s Maticou slovenskou). Delegáciu zo sídla Matice slovenskej vítal predseda MO MS Vinné, pán Hlaváč, synovec F. J. Fugu, pán Cupák a pán Jacečko, ktorí sa dlhoročne kvalitne a s radosťou starajú o Fugovu archívnu pozostalosť. Vo Vinnom sa nachádzajú tri archivačné škatule ukrývajúce najmä Fugovu osobnú korešpondenciu a vydavateľské dielo. Cieľom KM a D MS Michalovce bude postupná digitalizácia fondu, ktorá sa javí ako nevyhnutná ešte v tomto roku. Zároveň matičiari požiadali o pomoc pri rekonštrukcii pamätnej izby, kde sa spoločne prebrali možnosti a predbežné riešenia problému. Rovnako tak vznikla požiadavka monografie k životu a dielu F. J. Fugu.

O pozostalosť F. J Fugu je vynikajúco postarané. Za sprievodného slova pána Jacečka, boli spomenuté mnohé súvislosti vzniku expozície a odovzdania archívu obci Vinné. Tamojší matičiari si uvedomujú zásadnú hodnotu diela Fugu a s úctou pristupujú k jeho ochrane a usilovne pracujú na poli jeho prezentácie.

Z Martina bola do Michaloviec dovezená aj 19 panelová výstava Cesta slovenskou Amerikou, ktorá sa plánuje vystaviť v exteriéri. Chuť a záujem o matičné veci sú tu naozaj silné, plány na spoluprácu jasné. Bohatý program zameraný na krajanské otázky vytvoril mnohé podnety na ďalšie súčinnosti medzi ústredím a zemplínskym regiónom, ktorému za matičnú prácu patrí veľké poďakovanie.

Zuzana Pavelcová

Na fotkách z pamätnej izby F. Fugu sa nachádza vlajka Zahraničnej Matice slovenskej z roku 1984, ktorá nápadne pripomína súčasnú zástavu Slovenskej republiky. Autorom návrhu vlajky je práve F. Fuga s ďalšou výraznou matičnou osobnosťou, výtvarníkom J. Cincíkom. Používala ju nielen Zahraničná Matica slovenská, ale aj Svetový kongres Slovákov. Cieľom bolo najmä to, aby sa Slováci v zahraničí vizuálne odlíšili od iných slovanských národov, ako boli Rusi či Slovinci, a to pri spoločných aktivitách za oslobodenie národov spod jarma komunizmu vo vtedajšom Východnom bloku. Podľa viacerých významných historikov sa vlajka Zahraničnej Matice slovenskej stala jedným z podkladov pre zástavu demokratickej Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 1993.

X