Valné zhromaždenie Hudobného odboru MS


/, Banskobystrický kraj/Valné zhromaždenie Hudobného odboru MS

Valné zhromaždenie Hudobného odboru Matice slovenskej (HuO MS) sa uskutočnilo po štyroch rokoch v Banskej Bystrici prvú júnovú sobotu (5. júna 2021). Zasadnutie otvoril predseda HuO prof. Milan Pazúrik, privítal prítomných a požiadal o chvíľu ticha za zosnulých členov HuO. Slovo odovzdal tajomníkovi HuO Marekovi Hanuskovi, ktorý konštatoval, že HuO MS spĺňa požiadavky členstva podľa nových stanov MS, keďže má 25 členov z piatich krajov SR, a prítomných na zasadnutí je 13, čo je nadpolovičná väčšina. Nasledovalo schválenie programu rokovania a voľba komisií. Za zapisovateľku bola zvolená Anna Smutná a za overovateľa zápisnice Marek Hanuska. Predseda odboru predniesol správu o činnosti HuO od ostatného VZ, pričom v jej závere konštatoval, že hudobný odbor je finančne podvyživení a za týchto podmienok nie je možné konať výraznejšie aktivity. Správu za dozorný výbor predniesla Martina Božeková, predsedníčka DV, v závere poďakovala predsedovi aj členom výboru za ich činnosť. Členka odboru Mária Grausová požiadala doplniť do správy adventný koncert zboru Colegium cantus, ktorý sa konal v roku 2019. Správu o hospodárení uviedol pokladník odboru Ondrej Smutný, všetky správy boli schválené.

Tajomník HuO uviedol, že na sneme MS, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši, boli zmenené matičné stanovy, preto je potrebné aktualizovať aj stanovy odboru. Predniesol návrhy na zmeny stanov, ktoré boli schválené. Prof. Pazúrik predstavil návrh kandidátov do nového výboru a dozorného výboru HuO, poznamenal, že výbor na zasadnutí ho podporil v ďalšej kandidatúre na predsedu. M. Hanuska upozornil na potrebu voľby náhradníkov. Noví členovia orgánov boli zvolení v zložení: predseda M. Pazúrik, členovia Výboru HuO MS M. Hanuska, V. Komora, Ľ. Raši, J. Vakoš, L. Hrušková, K. Medňanský, E. Vongrejová, P. Benček, náhradníci A. Bošeľová, P. Siváček, členovia dozorného výboru HuO MS M. Božeková, J. Šteuček, J. Hudáková, náhradníci M. Janovcová, V. Krauspeová. Viliam Komora navrhol delegáta na VZ MS a to predsedu odboru a ako náhradníka Petra Benčeka. Zároveň navrhol nominácie na VZ a to za predsedu MS Mariána Gešpera, do výboru Romana Michelka, Mareka Hanusku a Viliama Komoru, za predsedu DV MS Martina Fejka a za členov DV Juraja Strempeka a Jána Račka. Tajomník M. Hanuska objasnil pravidlá pre návrhy v zmysle volebného poriadku VZ MS, čo prítomní schválili.

Nasledovala diskusia, v ktorej odznelo viacero návrhov na činnosť do nasledujúcich rokov. Spomeňme aspoň plánovanú účasť HuO na festivale v Brezne, reedíciu zborníka piesní s notami S deťmi sa dá dohodnúť, či účasť Speváckeho zboru slovenských učiteľov na dňoch sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

Tajomník odboru predniesol návrh uznesení, ktoré boli schválené. Predseda HuO prof. Pazúrik poďakoval za účasť, tajomníkovi odboru M. Hanuskovi za pomoc pri vedení VZ a zaprial všetkým šťastnú cestu domov. Veríme, že hudba, melódie a umenie budú naďalej rezonovať, rozvíjať sa pre slovenský národ a štát a zveľaďovanie našej najstaršej celoslovenskej ustanovizne.

Viliam Komora

tajomník MS

Foto: Ondrej Baranec

Text: bez jazykovej korektúry

X