Vatra Ústavy 2023 v Abraháme


//Vatra Ústavy 2023 v Abraháme

V obci Abrahám je už dlhoročnou tradíciou zapaľovanie “Vatry Ústavy SR “ v priestoroch športového areálu. Nebolo tomu inak ani 1.septembra 2023, keď  za spolupráce Obce Abrahám a MO Matice slovenskej sa táto akcia uskutočnila.

Po krátkom úvode a privítaní hostí predsedníčkou MO MS Abrahám Annou Klementovou  zaznela hymna Slovenskej republiky a príhovor starostu obce Tibora Ležoviča: „Pred 31 rokmi prijala vtedajšia Slovenská národná rada v jej historickej budove Ústavu SR. Preambula našej ústavy sa odvoláva na kresťanské, cyrilo-metodejské hodnoty. Je namieste otázka, ako k nám z hĺbok minulosti zaznieva Metodovo napomenutie vladárom: „…každý vladár má podlžnosť poznať boží svätý zákon a všetkým každý deň prikazovať, aby neubližovali slabším…“. Tieto slová platia aj dnes ako ideál práva, ktoré obmedzuje silných a chráni slabších. V ústave nejde len o jednotlivé články, no v nemalej miere ide o nepísané tradičné, mravné, sociálne, kultúrne a ďalšie hodnoty. Zostáva nám veriť, že Slovensko zostane verné cyrilo-metodským tradíciám a voliči na Slovensku a aj s podporou Matice Slovenskej sa rozhodnú pre pozitívnu zmenu. Po vyše 30-tich rokoch je situácia v našej vlasti ešte vypätejšia, čo našim občanom nepridáva na pokoji a životných istotách. Pred 31 rokmi sme sa tešili z prijatia Ústavy, túžili sme po slobode, lepšom živote a pokoji. Ako starosta obce sa Vám prihováram práve z tohto pohľadu vnímania významu ústavy, v ktorej je vyjadrená  prirodzená suverenita národa, občana, štátu, ústavnosť a právnosť štátnych orgánov, sloboda myslenia a vyznania, demokracia, súdna ochrana občana, sociálna spravodlivosť, úcta človeka k človeku. Máme samostatný štát, máme ústavu a máme aj túžbu po skutočnej vlasti. Brány do skutočnej a milovanej vlasti by nám malo otvárať plné rešpektovanie ústavy všetkými občanmi, no najmä štátnymi orgánmi, politikmi aby nasledujúce pokolenia mali istotu, že Slovensko je ich šťastným domovom a milovanou vlasťou. Vážení spoluobčania, ctení hostia, každoročne a dnes je to už po 31-vý krát čo si pripomíname tu na športovom areáli prijatie tohto zákona zákonov ako sa u nás hovorí Ústave Slovenskej republiky. Želám spoločne nám všetkým, aby sme naďalej žili vo vlasti s demokratickou ústavou, ale aj s demokratickou ústavnosťou. Všetkým nám musí ležať na srdci rešpektovanie ústavy a ústavnosti rovnako ako jestvovanie nášho samostatného, suverénneho štátu, pretože jedno s druhým bytostne súvisí. Chcem vyjadriť presvedčenie, že nech už vzíde z budúcich volieb akákoľvek vláda tak bude dodržiavať ústavu tak ako je napísaná a ako bola schválená. Predčasné parlamentné voľby by mali priniesť občanom očakávanú zmenu k lepšiemu, aj keď turbulentné udalosti v spoločnosti v poslednom období však túto nádej oslabujú. Mám pocit že za posledné obdobie sa na to nekladie tá správna váha a akosi sa na ústavu v dnešnej spoločnosti zabúda a niekedy mám pocit, že sa to deje aj v politike a medzi politikmi ktorí sú tí prvý ktorý by mali ústavu presadzovať a rešpektovať! Prijatie ústavy bolo bezpochyby významným krokom na ceste k dosiahnutiu štátnej nezávislosti, ktorá sa zavŕšila prijatím ústavného zákona! Tieto priestory a samotný športový areál vytvárajú veľký predpoklad, aby sme tu spoločne a prijemne strávili dnešný večer a v budúcich rokoch si tiež v takejto príjemnej atmosfére pripomínali s radosťou prijatie našej Ústavy SR.“ Týmito slovami ukončil prejav starosta obce.

Svojou prítomnosťou nás poctil  tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner, zároveň riaditeľ Domu Matice slovenskej v Galante,  ktorý spolu so starostom obce Tiborom Ležovičom vatru zapálili. Počas horenia vatry sa areálom niesla matičná hymna “Kto za pravdu horí”, ktorú sme si  spoločne zaspievali.

Medzi ďalšími pozvanými hosťami bol Martin Bodis, predseda KR MS TT SK, a riaditeľ ZŠ Jána Palárika Majcichov, delegácia matičiarov z MO MS Sládkovičovo s predsedom Vladimírom Švončinárom, delegácia z MO MS Veľké Úľany, predseda  MO MS v Galante Ľubomír Kmeť, čestný člen MO MS v Abraháme Štefan Murárik, správca farnosti Abrahám d.p. Ondrej Chrvala, Marian Hrbán, riaditeľ ZŠ Michala Tareka v Abraháme, predsedníčka OR SNS Slávka Kramárová, riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo.

Ako už je v našej obci tradíciou po oficiálnej časti nasledovala zábava. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina “Náhoda Song”. Nezabudli sme ani na občerstvenie, nakoľko sa Abrahámčania zároveň lúčili s prázdninami a odchádzajúcim letom. Podujatie bolo spestrené  losovaním pozvánok so súpisnými číslami rodinných domov v našej obci. Starosta obce, obec Abrahám a členovia výboru MO MS v Abraháme venovali do zlosovania 12 cien, ktorými potešili 12 rodín v našej obci. Pekné počasie, množstvo účastníkov, príjemná hudba, to všetko je odmenou organizátorom za množstvom vykonanej práce. Poďakovanie patrí  zamestnancom obce za prípravu areálu, ale hlavne členom MO Matice slovenskej v Abraháme, ktorí postavili vatru, zabezpečili obsluhu v   bufetoch a hlavne hladký a nerušený priebeh celého slávnostného podujatia.  A čo je najdôležitejšie? Po 31-krát  sme si pripomenuli prijatie Ústavy SR a jej nezastupiteľnú úlohu pre našu vlasť, čo v slávnostnom prejave zdôraznil aj starosta obce.

Veríme, že táto tradícia bude v našej obci pokračovať a po roku sa na podobnej akcii v dobrom zdraví stretneme.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

 

2023-09-08T10:29:06+00:008 septembra 2023 |Trnavský kraj|
X