Výročná schôdza žarnovických matičiarov


//Výročná schôdza žarnovických matičiarov

V posledný februárový deň, teda 29. februára podvečer, sa v jedálni ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa stretli na výročnej členskej schôdzi členovia Miestneho odboru Matice slovenskej. Na základe poverenia výboru ju otvoril a viedol tajomník MO Jozef Piecka. Ten v úvode privítal všetkých členov a členky. Zvlášť privítal poslanca Zastupiteľstva BBSK a súčasne prednostu OÚ Žarnovica Kamila Danka, primátorku mesta Alenu Kazimírovú, predsedníčku ZO JDS Máriu Balážovú a predsedu ZO SZPB Milana Majsniara, pričom všetci sú aj riadnymi členmi MO MS. Privítal aj Radoslava Haringa, majiteľa TV Panoráma, ktorý schôdzu následne snímal za účelom propagácie.

Po úvodných náležitostiach predsedajúci podrobne informoval o tomto roku ako o Roku slovenských žien v národnom hnutí. V podstatnej časti vychádzal z podkladov PhDr. Pavla Maduru a doc. PaedDr. Pavla Pareničku z Vedného ústredia MS. Počas toho bolo na stenu premietnuté oficiálne logo tohto roka.

Predsedníčka MO Anna Benčatová predniesla správu o činnosti, pre tento odbor už zaužívaným spôsobom, a to aj s komentárom k premietaným fotkám z jednotlivých podujatí. No a bolo to skutočne nemálo. Spoločne so zasadnutiami výborov, to bolo spolu až na 40 strán. O podstatnej časti z nich sme sa mohli dozvedieť aj prostredníctvom 18 príspevkov práve na oficiálne stránke MS, v časti Správy z krajov. K 31.12.2022 mal odbor 110 členov, počas roka šiestim členstvo skončilo (1 umrel, 2 zo zdravotných, 1 z pracovných, 1 z rodinných dôvodov a 1 sa odsťahovala). Počas roka prijali nových 7 členov. Sú to: Felix Štang, Jarmila Oslancová, Mária Páleníková, Zuzana Ješková, Milan Majsniar, Miroslava Hocková a Richard Greguš. Stav k 31.12.2023, rovnako ako ku členskej schôdzi, bol 111 členov. Prítomní si následne chvíľkou ticha uctili pamiatku v závere minulého roka zosnulého člena Jozefa Rybára. Počas roka nastala jedna zmena vo výbore, keď Radomíra Pacalajová z neho odstúpila a novým členom výboru sa od 21. júna stal Marián Sedliak, ktorý bol dovtedy náhradníkom.

V správe o hospodárení hospodárka MO Renáta Štefanková o. i. uviedla, že príjmová časť bola splnená na 102,86 % a výdavková na 88,56 % plánu, pričom uviedla konkrétne plnenia v jednotlivých bodoch a zvýraznila, že aj v minulom roku si povinnosť uhradiť členské splnili všetci členovia. Dôležitá bola dotácia z rozpočtu mesta v sume 1 000,- € i dotácia MS, v sume 330,- €, na Majstrovstvá MS stredného Slovenska v kolkoch, za čo patrí veľká vďaka. Predsedajúci následne poďakoval všetkým členom, ktorí okrem základného uhradili aj ďalší-dobrovoľný príspevok. A nebolo ich málo, pričom suma bola od symbolického 1,- € až po 50,- €.

Správu DV predniesla jeho predsedníčka Darina Nikodémová. Tá uviedla, že DV pri kontrole zistil, že neexistuje jeden VPD, čo však bol len administratívny omyl. Žiadne ďalšie nedostatky neboli zistené. Ďalej konštatovala, že finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom schváleným na minuloročnej VČS.

Predsedajúci uviedol, že býva dobrým zvykom, že aktívnych členov postupne oceňujú. Tentoraz vzali do úvahy, že tento rok je Rokom slovenských žien v národnom hnutí. Výbor MO na svojom zasadnutí 30. januára t. r. ako morálne ocenenie schválil „Čestné uznanie MO MS“:

  1. Za dlhoročné zachovávanie tradícií a odkazu našich predkov: Irme Dankovej (in memmoriam), zakladateľke a dlhoročnej vedúcej SSk Prameň, Marte Staňovej, umeleckej vedúcej SSk Prameň, Ľudmile Chmolovej, Bibiane Muhovej, Alžbeta Jobovej, Helene Pomekáčovej, Jolane Tencerovej (všetky členky SSk Prameň) a Emílii Rajnohovej, bývalej členke SSk Prameň
  2. Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu Matice slovenskej: Anne Rybárovej, členke MS od r. 2006 a Jane Brigantovej, členke MS od r 2001
  3. Za zachovávanie tradícií a odkazu našich predkov: Mgr. Anne Benčatovej, vedúcej SSk Prameň, Margite Líškovej a Magdaléne Matyášovej (obe členky SSk Prameň).

Ocenenia odovzdala podpredsedníčka MO M. Balážová a sladkosť tajomník.

Na návrh MO MS Výbor MS schválil a Matica slovenská udelila Zlatú cenu Matice slovenskej Rolandovi Hanusovi – za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS a pri príležitosti 160. výročia Matice. O. i. je R. Hanus jedným z mála členov, ktorý bol pri obnovení činnosti MO v roku 1990 a je stále jeho aktívny členom i členom výboru. Toto najvyššie ocenenie mu odovzdal člen Výboru MS J. Piecka spoločne s malým darčekom.

V odbore je už roky zaužívanú skutočnosť, že členov, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú významných okrúhlych životných jubileí (50, 55, 60, 65, 70 a 80 rokov), si uctievajú písomným blahoželaním a menším vecným darčekom. Zvykli si, že na VZ, resp. VČS začiatkom roka si takto uctia tých čo majú jubileum v I. polroku, a tých čo majú jubileum v II. polroku na Matičnom večeri. Keďže zorganizovanie Matičného večera na tento rok nie je v pláne, uctili si všetkých jubilantov na schôdzi. Najskôr tých čo oslavujú v I. a potom tých, čo oslavujú v II. polroku. Spolu ich tentoraz bolo 15. Dodatočne zablahoželali aj v minulom roku prijatému členovi M. Majsniarovi, ktorý svoje 50. narodeniny oslávil v septembri m. r. Po odovzdaní darčeka, vo forme malej fľaštičky šampanského, s blahoželaním prítomné členky SSk Prameň zaspievali „Živijó“ a ostatní zatlieskali.

Ďalším bodom bolo predloženie základného plánu na rok 2024, ktorý obsahuje 17 bodov, s komentárom k nim. Opätovne je v ňom spoluorganizácia okresného kola súťaže Šaliansky Maťko, účasť družstva v mestskej kolkárskej lige i Medzinárodnom matičnom kolkárskom turnaji vo Fiľakove, zorganizovanie Majstrovstiev BBSK v kolkoch, športovej súťaže pre žiakov I. stupňa ZŠ, či súťaže Matičné kolky pre svojich členov. V pláne je zorganizovať zájazdy na Ústrednú vatru zvrchovanosti do Kremnických Baní, Folklórne slávnosti pod Poľanou, či Slovenský Deň kroja. Svoje delegácie budú mať na oficiálnych podujatiach v meste pri príležitosti oslobodenia, ukončenia II. svetovej vojny, či výročí SNP. Spevácka skupina Prameň bude opäť účinkovať pri stavaní mája, na Národnom výstupe na Sitno, Dni mesta, či Vianočných trhoch. Prameňáčky počítajú so svojou účasťou aj na schôdzach a stretnutiach iných spoločenských organizácií v meste. Samozrejme realizácia plánu je podmienená nielen záujmom členov, či sympatizantov, ale aj dostatkom finančných prostriedkov. Odprezentovaný bol aj návrh vyrovnaného rozpočtu, pričom počítajú aj s dotáciou z rozpočtu mesta v sume rovnakej ako v minulom roku i poskytnutí finančnej pomoci MS na krajské majstrovstvá MS v kolkoch.

Aby mohlo byť prijaté platné uznesenie, bola potrebná nadpolovičná účasť všetkých členov. Ako konštatoval predseda mandátovej komisie Juraj Benčat, vychádzajúc z popisov na prezenčnej listine, prítomných bolo 59, čo je 53,15 % a teda VČS bola uznášania schopná.

Predsedajúci na úvod diskusie podrobnejšie informoval o najdôležitejších záležitostiach schválených na Sneme MS 21. októbra v Martine. Rovnako informoval o podujatiach v tomto roku v meste, tak ako sú zatiaľ známe termíny.

Mária Kopernická sa kriticky vyjadrila k skutočnosti, že z programu na celoslovenských oslavách MS  5.8. v Martine bol odchod skorší ako skončil program a tak nemohli vidieť vystúpenie Z. Smatanovej, na ktoré sa mnohí tešili. Predsedajúci sa za túto skutočnosť ospravedlnil a uviedol aj dôvody prečo sa tak stalo.

Primátorka mesta A. Kazimírová, v mene vedenia mesta, ocenila prácu, ktorú MO MS vykonáva a vyjadrila radosť, že sa mohla zúčastniť viacerých podujatí aj ako členka MO. Uviedla tiež, že tento rok bolo o dotáciách z rozpočtu mesta už rozhodnuté skôr, konkrétne schvaľované to bolo na Mestskom zastupiteľstve v Žarnovici 21. februára. MO MS bola odsúhlasená dotácia v sume 1 000,- €.

Za tieto slová jej predsedajúci poďakoval.

Roland Hanus poďakoval za ocenenie a zdôraznil, že si ho osobne veľmi váži.

Jana Brigantová sa opýtala, či by sme nemohli organizovať nejakú akciu, kde by sa aj opekalo. Predsedajúci pripomenul, že MO bol v minulosti aj spoluorganizátorom vatier k SNP, kde sa aj opekalo. Žiaľ samotný MO to nedokáže samostatne zorganizovať. Možná by to bolo snáď opäť v spolupráci s JDS, SZPB, DHZ a hlavne mestom.

Mária Páleníková sa poďakovala za blahoželanie k narodeninám, ktoré bude mať 23. marca.

Pravdepodobne všetkým prítomným bolo podané všetko celkom jasne a tak žiadna ďalšia diskusia už nebola. Predseda návrhovej komisie Roland Hanus prečítal návrh na uznesenie VČS, ktoré obsahuje 7 bodov v časti „Vzala na vedomie“, 11 bodov v časti „Schválila“ a 2 body v časti „Uložila“. Prítomní ho bez pripomienok následne schválili.

V rámci záveru predsedníčka poďakovala tajomníkovi za vedenie schôdze a všetkým prítomným za účasť. SSk Prameň zaspievala Hymnu MS, pričom ju vlastne spievali spoločne aj všetci prítomní. Potom všetkým za účasť ešte poďakoval predsedajúci a zdôraznil, že budúci rok končí 4-ročné volebné obdobie terajšieho vedenia MO, vrátane DV, a bude sa konať valné zhromaždenie. Na ňom sa bude voliť nové vedenie MO i DV na ďalšie 4 roky. Celá schôdza trvala takmer 2,5 hodiny.

Už neoficiálnou časťou VČS bolo ešte tradičné občerstvenie, a to chlieb s bravčovou masťou a cibuľou a čaj.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a M. Sedliak

Časť ČU MO MS ocenených (zľava) J. Brigantová, M. Matyášová, M. Líšková, A. Benčatová, J. Tencerová, A. Jobová, B. Muhová a K. Danko (prevzal ocenenie I. Dankovej)

R. Hanus (vľavo) preberá Zlatú cenu MS od člena Výboru MS Ing. J. Piecku

Druhá časť jubilantov (zľava) J. Šavolt, V. Kalinková, J. Tužinský, B. Muhová a M. Pavlíková

Časť účastníkov schôdze počas rokovania

 

2024-03-05T09:39:10+00:004 marca 2024 |Banskobystrický kraj|
X