Vyšla kniha o Štúrovom spoločníkovi, informovala o tom TASR aj celý rád médií


//Vyšla kniha o Štúrovom spoločníkovi, informovala o tom TASR aj celý rád médií

Boli na svete osobnosti, ktorých najväčšou cnosťou bola skromnosť, napriek tomu, že celý svoj život venovali práci pre národ, kultúru, vieru a všeobecne povznesenie spoločnosti. K takýmto osobnostiam bez pochyby patril aj evanjelický farár, mecén, ktorý sa výrazne zaslúžil o vybudovanie a rekonštrukcie škôl a farnosti, štúrovec a osobný priateľ Štúra, účastník memorandového zhromaždenia, spoluzakladateľ Matice slovenskej DANIEL MINICH (20. apríl 1823 – 17. marec 1900), ktorého si Matica slovenská pripomenula inšpiratívnym podujatím. Výstupom je aj predložená populárno-náučná publikácia. Aj keď si podľa slov dištriktálneho biskupa Jána Hroboňa Minich neprial byť oslavovaný a svoje životné dielo chápal ako cestu k Bohu, aj pri všetkej jeho skromnosti si túto publikáciu zaslúži. Podobne skromní sú aj samotní zostavovatelia knihy, ktorí podobne ako Minich, urobili kus práce na poli osvety o slovenskej národnej kultúre a jej dejinách. Sociológ, člen Výboru Matice slovenskej, osvetár Jozef Schwarz je významným publicistom, ktorý má za sebou desiatky štúdií a populárno-náučných článkov o slovenských osobnostiach (Smrek, Palárik, Viktorin, Podhradský, Mamatej, Bulík, Šrobár, Osuský) a problematike krajanskej kultúry v Maďarsku. Publikuje v Novom Slove, Matica.sk či v Ľudových novinách. S Rudom Fraňom je spoluautorom kníh Potulky slovenským Pilíšom a okolím (2009) a Slovenské kotrby z Pilíša (2010); poslovenčil knihu Slovenské osudy (2010). Je spoluautorom knihy Ekonomická demokracia dnes (ÚPV SAV, 2013). Schwarz zaraďuje Minicha (s odvolaním na Matušku) do orchestra štúrovcov, pričom zdôrazňuje jeho trvalú spoluprácu s lídrom hnutia Ľudovítom Štúrom, s ktorým sa stretol už počas štúdií na bratislavskom lýceu, počas návštev brata Karola v Modre a počas trvalého pobytu v Modre až do jeho smrti v roku 1856. Štúra si ctil natoľko, zdôrazňuje Schwarz, že inicioval vybudovanie jeho pomníka. V prípade vyštudovaného politológa, no v praxi kultúrneho pracovníka, Petra Schvantnera – ktorý je zároveň tajomníkom Matice slovenskej a podpredsedom Mladej Matice, dobrovoľným hercom a autorom reportáží – ide o debutovú publikáciu (po pracovných zošitoch o Generácii Všeslávie a Slovákoch v československých légiách). Napriek tomu, že Minich je takmer neznámou osobnosťou, autori tejto e-knihy (Sylvia Hrdlovičová, Martin Kováč, Jozef Schwarz) si dali skutočne kus vedeckej práce s archívnymi materiálmi. Prebádali písomnosti, matriky, rukopisy a vytvorili tak prvé ucelené dielo o Danielovi Minichovi. Krásnym zakončením je hlboko precítená kázeň Jána Hroboňa.

Je k dispozícii na GOOGLE BOOKS: https://books.google.sk/books/about?id=b7LtEAAAQBAJ

Ohlasy v médiách:

https://www.teraz.sk/slovensko/matica-slovenska-spristupnila-e-knihu/767199-clanok.html
https://www.hlavnespravy.sk/matica-slovenska-vydala-e-knihu-cloveku-ktory-sprevadzal-stura-az-za-hranicu-vecnosti/3372982

https://slovenskeslovo.sk/sprievodca-poslednych-dni-ludovita-stura/
https://lucasperny.blog.pravda.sk/2024/01/13/v-matici-vysla-nova-kniha-o-zabudnutej-osobnosti-blizkej-ludovitovi-sturovi/
https://www.news.sk/rss/clanok/2024/01/48298/v-matici-vysla-nova-kniha-o-zabudnutej-osobnosti-blizkej-ludovitovi-sturovi/

https://bleskovky.zoznam.sk/cl/1005001/2661305/Matica-slovenska-spristupnila-e-knihu-o-danielovi-minichovi?fbclid=IwAR2G7opt5OsvaEiWuRowwgKULNzHrXcTC1AwG8shXsyh6oqFHPBQOhiLPiA

https://hn24.hnonline.sk/hn24/96125512-matica-slovenska-spristupnila-e-knihu-o-danielovi-minichovi?fbclid=IwAR3GNVlqsfUqV1pZqnrgfVF4vVfF6qEe0Ts273xmqkEXdehfE-8ojsdpPQw

2024-01-29T11:24:09+00:0025 januára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X