Zasadal Slovanský odbor Matice slovenskej


//Zasadal Slovanský odbor Matice slovenskej

Rozšírenie spolupráce so Slovanmi

Výbor Slovanského odboru Matice slovenskej (SO MS) zasadal vo výborovni sídelnej budovy Matice slovenskej v Martine. Rokovanie sa uskutočnilo 24. januára 2024 za účasti jeho činovníkov z celého Slovenska aj za prítomnosti predsedu MS Mariána Gešpera. Rokovanie otvoril predseda SO MS Pavol Madura, informoval o činnosti odboru od minuloročného zakladajúceho Valného zhromaždenia SO MS, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2023. Požiadal o registráciu odboru v MS, a o pridelenie štatútu vedeckého odboru, čo Vedecká rada MS odporučila a Výbor MS odboru štatút pridelil. Predseda SO MS spracoval na vydanie druhé číslo časopisu Slovanský obzor, Plán činnosti na rok 2024 a Správu o činnosti za rok 2023.

Predseda MS Marián Gešper pozitívne zhodnotil vznik a doterajšie fungovanie SO MS, spomenul, že spoluprácu so Slovanmi v MS organizoval pred sto rokmi Jur Janoška, bolo založené Slovanské oddelenie, edícia Slovanská knižnica. Taktiež hovoril o súčasnosti, uskutočnilo sa rokovanie s Maticou srbskou v Novom Sade, je plánované dvojjazyčné vydanie Slovenských pohľadov, spolupráca so srbskými spisovateľmi, na budúci rok bude 200. výročie Srbského letopisu, hovoril k zostavovaniu Slovanského obzoru a ku Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, k blížiacemu sa 160. výročiu Matice slovinskej a programu osláv, kde sa zúčastní aj delegácia Matice slovenskej. Matica srbská sa inšpirovala MS a založila Radu mladých srbských matičiarov. Informoval o výške dotácie pre MS, potrebná dotácia je min. 2,8 milióna €, aj z dôvodu podpory slovanstva, gymnázií a iných podujatí, taktiež o budúcich rokovaniach so štátnymi predstaviteľmi, možnosti interaktívnych prednášok o štúrovcoch na školách, aby ju využili členovia odboru a ponúkli pre školy po Slovensku. K problematike Rusínov a rusínskej menšine hovoril člen Výboru SO MS Miroslav Bober. Podpredseda SO MS Viliam Komora spomenul význam tohto odboru a jeho dôležité miesto medzi ostatnými matičnými odbormi z dôvodu potreby rozvíjania všeslovanskej spolupráce. Diskutovalo sa o potrebe rozširovania členskej základne, napriek tomu, že hneď po založení patrí medzi najväčšie. Prítomní členovia odboru hovorili o organizácii Výročnej členskej schôdze a ďalším zasadnutiam, ktoré by bolo možné spojiť napr. s odborným seminárom odboru, o príprave projektov miestnej a regionálnej kultúry MS, a vedeckých grantov MS. Predseda SO MS P. Madura navrhol plán činnosti na rok 2024 so zámermi rozšírenia členstva a osobitne osloviť matice slovanských národov. Predseda MS M. Gešper sa vyjadril k členstvu v odbore aj o matičiarov zo Srbska, Slovinska, ďalších krajín, ako aj z iných oblastí Slovenska, taktiež osloviť významné osobnosti. Predseda SO P. Madura navrhol zriadiť kolektívne členstvo pre slovanské matice či Radu Rusínov, riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník upozornil, aby sa vypísalo kolektívne členstvo. Predseda SO MS P. Madura navrhol, aby odbor participoval na vydávaní časopisu Slovanský obzor, o jeho propagácii, čo doplnil predseda MS M. Gešper, aby sa šírilo medzi matičiarmi, do škôl, aktivistom, záujemcom o myšlienky slovanstva, taktiež hovoril o problematike bratských slovanských národov, ale aj o Slovákoch v zahraničí, k tomu sa vyjadril V. Komora, a doplnil aby sa aktívne rozposielala aj elektronická verzia časopisu. Predseda SO MS P. Madura pokračoval k programu a to rozpracovať závery z 5. kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, vydať pamätnicu z 5. kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, vydať novú rozšírenú publikáciu Z dejín matíc slovanských národov so zapojením matíc slovanských národov a to vo viacerých jazykových mutáciách, čo zabezpečí nový zamestnanec Krajanského múzea MS.

Na rokovaní boli prerokované slovanské výročia v roku 2024. MS si pripomenie 90-te výročie nedožitých narodenín autora knihy Z dejín matíc slovanských národov a zároveň autora myšlienky organizácie kongresov matíc slovanských národov, významného slovenského literárneho vedca, kultúrneho historika, archivára, editora, pedagóga a matičiara PhDr. Michala Eliáša, CSc. Podpredseda SO, vedecký pracovník a tajomník MS V. Komora usporiada k jeho výročiu podujatie, v rámci ktorého bude odborný seminár MS, odhalenie portrétu v druhej budove MS, položenie venca na hrob a výstavka jeho kníh. Ďalším výročím je, že Matica slovinská si pripomenie 160. výročie založenia, na jej oslavách bude najvyššia účasť Matice slovenskej a to predsedu M. Gešpera s delegáciou, v časopise Slovanský obzor bude k tomuto výročiu viacero článkov.

Slovanský odbor si stanovil ďalšie úlohy, rozvíjať intenzívnu spoluprácu s maticami a inštitúciami slovanských národov, vyvíjať vedecké, odborné i popularizačné aktivity, vydávať odbornú i populárno-náučnú literatúru a periodiká a ďalšie činnosti. Členka výboru SO MS Bibiána Pánisová navrhla usporiadanie prednášok na martinských školách k rôznym témam, predseda SO ponúkol témy o štúrovcoch a MS, výstavu k roku slovenských žien v národnom hnutí, riaditeľ ČÚ MS doplnil ďalšie návrhy, bude to koordinovať podpredseda SO V. Komora.

Predseda MS M. Gešper pripomenul projekt rekonštrukcie Memorandového námestia, čím sa Martin znovu dostane na kultúrnu mapu Slovenska, keďže v posledných rokoch upadá ako niekdajšie kultúrne a národne centrum Slovákov. Navrhol zaraďovať do časopisu Slovanský obzor príspevky o dejinách slovanských matíc, k spolupráci so Slovanmi, k historickým oblastiam, k Rusínom a k Lužickým Srbom, k Rusínom ho doplnil M. Bober.

Rokovanie Slovanského odboru Matice slovenskej bolo veľmi plodné a podnetné, napriek tomu, že má len niekoľko mesiacov, dokázal svoju životaschopnosť a potrebnosť, keďže myšlienky slovanstva a slovanskej spolupráce sú nielen vyslovene matičné témy, ale aj stále živý odkaz Ľudovíta Štúra, ktorý napĺňa práve najstaršia celoslovenská ustanovizeň Matica slovenská.

Viliam Komora, Foto: Martin Hajník

 

2024-02-05T12:23:32+00:005 februára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X