Krajský snem Matice Slovenskej

thumbnail

„Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, slobodu ducha, činy neodvislé.“
Svetozár Hurban Vajanský – zvaný aj "Patriarcha Slovákov"

V matičnom roku „Storočnice Svetozára Hurbana Vajanského“ sa dňa 11. júna 2016 konal Krajský snem Matice slovenskej Trenčianskeho kraja. V exkluzívnych priestoroch Kongresovej sály úradu TSK sa o občerstvenie a stravovanie delegátov veľmi dobre a na vysokej úrovni postarali študenti SOŠ obchodu a služieb Trenčín, pod pedagogickou taktovkou Bc. Jany Gavendovej.
Snem bol rozdelený na dve časti: slávnostnú, ktorú moderovala Janka Poláková, predsedníčka MO MS TN, členka KR a po nej nasledovala pracovná časť. V úvode zaznela slovenská štátna hymna v podaní spevokolu ECAV „ZVON“ z Trenčína, ktorý potom účinkoval počas celej slávnostnej časti. Moderátorka privítala delegátov snemu, kandidátov do KR, pozvaných ocenených matičiarov a hostí.
Snemu sa zúčastnili: riaditeľ úradu TSK Mgr. Juraj Gerlici, primátor mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD. a za MS predseda Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda DV MS JUDr. Štefan Martinkovič, 2. podpredseda MS JUDr. Marián Gešper, tajomník MS Mgr. Marek Hanuska, riaditeľ ČÚ PhDr. Martin Fejko, člen ČÚ MS RNDr. Ján Seman.
Ako odznelo v príhovoroch hostí, Matica slovenská si musí pripomínať historické osobnosti a udalosti našich dejín a musí sa zamerať na budúcnosť, hlavne na mladú generáciu. Ale môžeme sa opýtať, ako je to z našou mladou generáciou v dnešnej dobe. Denne sa môžeme stretávať u žiakov s nepozornosťou, nedostatkom snahy, rušivým správaním, celkovou neochotou, nedostatočnou podporou zo strany rodičov, ale i spoločnosti. Ako teda mladú generáciu motivovať, aby získavala nové poznatky? Ako v nich zakoreniť národné a morálne hodnoty, aby sa nestratili v bežnom živote? Jednou z možností ako to dosiahnuť, je modernizácia obsahu, metód a foriem vyučovacieho procesu na školách a správne využívanie nových technológií v praxi na hodinách dejepisu, slovenského jazyka a literatúry.
Pritom by sme sa mali nechať viesť ústrednou myšlienkou zámerov KR: „NÁVRAT KU KOREŇOM – STOPA PRE BUDÚCNOSŤ“. Bude to práca pre nás všetkých. Pôjde o prehĺbenie historického vedomia a národného povedomia, národnej hrdosti, vlastenectva a štátnosti takými metódami, ktoré zodpovedajú trendom a požiadavkám 3. tisícročia. Všestranné poznanie národných dejín, kultúry a tradícií sa tak stane dobrým základom hrdosti nielen matičiara, nielen mladého človeka, ale každého Slováka, ktorý naše Slovensko reprezentuje vo svojom okolí i v zahraničí.
V pozdrave delegátov snemu spomenul primátor mesta Partizánske Jozef Božík troch významných dejateľov Trenčianskeho kraja – Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka. Oslovil práve matičiarov, aby v spolupráci s novou Spoločnosťou M.R. Štefánika, ktorej je predsedom, zorganizovali na budúci rok celonárodné oslavy. Na pôde Úradu TSK privítal účastníkov snemu aj jeho riaditeľ Juraj Gerlici slovami: Pomáhate nám nezabudnúť, kam patríme, odkiaľ pochádzame, aké poklady v našom národe máme, ale aj pohostinnú a dobrosrdečnú náturu našich predkov – Slovákov. Preto by som vám chcel veľmi pekne za vašu prácu a poslanie, ktoré šírite, poďakovať a popriať vám konštruktívne rokovanie v príjemnej atmosfére. Predseda MS Marián Tkáč zhodnotil súčasný stav MS, naznačil jej smerovanie i potreby a zdôraznil, že Matica potrebuje zjednotenie, akcieschopnosť a nepotrebuje zlobu, nenávisť, závisť a intrigy.
Nasledovalo slávnostné oceňovanie a predsedníčka KR MS Mgr. Ružena Hromádková spolu s riaditeľom DMS Vlastimilom Uhlárom odovzdala pamätné listy Krajskej rady MS primátorom miest za záslužnú pomoc pri napĺňaní programu MS, ktorí výrazne pomáhali a podporovali činnosť MO vo svojich mestách: Partizánske, Dubnica nad Váhom, Handlová, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Nová Dubnica, Prievidza, Bánovce nad Bebravou a predseda TSK.
Ďalšie pamätné listy Krajskej rady MS dostali za obetavú činnosť pri napĺňaní programu MS matičiari, ktorých na ocenenie navrhli MO z kraja: Bc. Mária Hiklová, Andrea Niková, Monika Myšáková, Mgr. Božena Valovičová, Daniela Mokráňová, Ing. Ján Hošták, Mgr. Lýdia Radimáková, Eva Nahálková, Eva Kucharovičová, Mgr. Dagmar Strmeňová.
Na rad prišli matičné ocenenia, ktoré odovzdával predseda MS s ostatnými gratulantmi.
Cenu predsedu Matice slovenskej „Pamätný list“ dostali: Ing. Ján Havalec, CSc., Ľudmila Palcútová, ThDr. Samuel Mišiak.
Medailu predsedu MS dostal JUDr. Otto Gáťa - jediný a najväčší zberateľ trojrozmerných predmetov poštovej histórie Slovenska, zakladateľ Dní filatelie Slovenska, zakladateľ a prevádzkovateľ súkromného poštového múzea, najplodnejší vystavovateľ poštových známok, autor návrhov na poštové známky, editor časopisu Martinia, známy i ako autor článkov o všetkých oblastiach filatelie, autor historických zbierok o Plevníku – Drieňovom, držiteľ zlatej medaily medzinárodnej filatelistickej federácie FIP Zurrich a laureát Zväzu slovenských filatelistov. Ďalšiu medailu predsedu MS dostala za nezištnú a dlhoročnú obetavú prácu pre MS Ľudmila Pavlíková.
Zlatú Medailu Matice slovenskej dostali: Mgr. Ružena Hromádková, Ing. Miroslav Borcovan, Ing. Stanislav Zamec a bronzové medaile Janka Poláková, Mgr. Marian Lacko, Mgr. Zuzana Skrúcaná. Slávnostnú časť snemu ukončil spevokol ZVON hymnickou piesňou „Aká si mi krásna“, ku ktorému sa pridali aj všetci účastníci snemu.
Potom moderátorka odovzdala slovo predsedníčke KR MS TN kraja Mgr. Ružene Hromádkovej, ktorá viedla celú druhú pracovnú časť snemu. KS schválil program, rokovací a volebný poriadok. Bola prečítaná správa o činnosti KR MS od roku 2012 – 2016, v ktorej bolo konštatované, že počas uvedeného obdobia členovia KR napĺňali program MS vlastnými aktivitami, a to ako predsedovia MO, ale aj aktivitami v spolupráci s MO vo zverenom regióne, oblasti, či okrese. Spolupracovali s orgánmi štátnej správy, s cirkvami, občianskymi združeniami, podnikateľmi, MS, no hlavne so školami, školskými zariadeniami a predovšetkým so samosprávami.
Zámery matičného hnutia v Trenčianskom kraji v rokoch 2016 – 2020: „...našou spoločnou prvoradou úlohou a cieľom zostáva ochrana slovenského národa, jeho jazyka, kultúry a územia. Naše národné kultúrne a duchovné dedičstvo je základom posolstva Slovákov vo svete. Vzorom sú pre nás tí, čo stáli pri zrode Matice slovenskej a celé generácie po nich s myšlienkou, že malé národy sa môžu presadiť na medzinárodnom poli najmä svojou kultúrou a vzdelanosťou. V dnešnom neustále sa meniacom svete sa ešte naliehavejšie javí potreba vnímania domova, vlastnej jazykovej a kultúrnej identity, a preto sa za každú cenu budeme opierať o originalitu a vieru vo vlastné duchovné a kultúrne hodnoty...“
Diskusia sa viedla v konštruktívnom duchu a v jednoznačných názoroch: MS by mala byť apolitická a žiadny matičiar by nemal kandidovať do politických strán, pokračovať v budovaní siete oblastných pracovísk MS v regióne Považia, aby mohli rovnomerne metodicky i poradensky pôsobiť na všetky matičné odbory v kraji, vrátiť sa k distribuovaniu SNN do škôl, celonárodné matičné akcie organizačne zdokonaliť, aby neboli hanbou, ale pýchou všetkých matičiarov. Niektoré diskusné príspevky navrhli delegáti aj do uznesenia, ktoré následne snem schválil.
Nasledovalo vyhlásenie výsledkov volieb do KR. Novozvoleným predsedom sa stal PaedDr. Martin Vaszarab, členovia podľa okresov: Považská Bystrica – Ing. Ján Hošták, Ilava – Mgr. Ružena Hromádková, Trenčín – RNDr. Zuzana Sklenárová, Bánovce n/B – Ing. Miloš Zajko, Nové Mesto n/V – Ľudmila Pavlíková, Myjava – Mgr. Samuel Mišiak, PhD., Partizánske – Eva Nahálková, Prievidza – Vlastimil Uhlár, Púchov – neobsadené miesto. Ostatní členovia podľa počtu hlasov: Ing. Milan Jadroň, Janka Poláková, PhDr. Marta Halečková, Hana Kováčiková, Mgr. Dagmar Strmeňová a náhradníci: Žofia Hrančová, Ing. Monika Šimová, Janka Palcútová, Helena Matuščinová.
V závere snemu sa riaditeľ ČÚ MS a riaditeľ DMS poďakoval Ružene Hromádkovej za aktívny prístup v dlhoročnej predsedníckej práci KR. Nasledovali gratulácie novozvolenému predsedovi Martinovi Vaszarabovi, ktorý sa v príhovore k delegátom vyslovil, že bude pokračovať v dobrých tradíciách práce KR a určite sa bude s plnou zodpovednosťou venovať matičnému životu v kraji.
Snem ukončili delegáti matičnou hymnou „Kto za pravdu horí“. Mnohí sa ešte vo foyeri porozprávali, rozdebatovali niektoré aktuálne otázky spoločnosti a prezreli si zaujímavú fotografickú výstavu. Na matičnom sneme som bol po prvýkrát, priebeh a organizácia snemu svedčala o profesionalite prípravného organizačného tímu, čo ocenili viacerí delegáti. Bol som milo prekvapený, že sa ho tak ako ja, zúčastnili mnohí mladí matičiari kraja. Snúbili sa tak skúsenosti dlhoročných členov MS s novými myšlienkami mladých. Matičné hnutie v Trenčianskom kraji má tak pevné základy a zaručenú budúcnosť.

Autor: PaedDr. Peter Špaček, delegát, člen výboru MO MS Dubnica n/V

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia zo snemu

fotografia zo snemu

fotografia zo snemu

fotografia zo snemu

fotografia zo snemu