Slovenská vokálna hudba u našich krajanov v Poľsku


/, Trenčiansky kraj/Slovenská vokálna hudba u našich krajanov v Poľsku

Nová Belá ( Malopoľský región), 8. 7. 2016

Jeden z najstarších mužských speváckych zborov na Slovensku – Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) – so sídlom v Trenčianskych Tepliciach v tomto roku „zaknihoval“ 95 rokov svojej nepretržitej umeleckej a aktívnej činnosti v propagácii slovenského vokálneho umenia.
Rok 2016 bol ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vyhlásený za Rok slovenskej hudby. Priamym podnetom na vyhlásenie Roku slovenskej hudby 2016 sú viaceré významné výročia osobností slovenskej hudobnej kultúry, ako aj umeleckých telies, ktoré si počas tohto roka pripomíname. Jedným z jubilujúcich umeleckých telies je teda aj Spevácky zbor slovenských učiteľov (1921 – 2016).
Toto vokálne teleso, ktoré v celoeurópskom meradle získava rôzne vavríny, ocenenia i uznania na rôznych festivaloch, súťažiach, koncertoch, vykonáva aj na domácom poli záslužnú prácu v propagácii i odkazu národnej hudby, vlasteneckých, či národných piesní a zborových skladieb, ktoré už prezentoval na rôznych miestach v regiónoch pre našich zahraničných Slovákov. Významnou mierou propaguje aj odkaz Matice slovenskej a celú túto kultúrno-spoločenskú ustanovizeň na svojich koncertných cestách a pobytoch.
S potešením prijal zbor projekt „Spevácky zbor slovenských učiteľov – SZSU
u slovenských krajanov v Poľsku“ z pera Mgr. Ing. Mariána Mušku, prof. Žilinského konzervatória v Žilina, ktorý sa viazal a orientoval práve na jedného z piatich dirigentoch tohto telesa – Prof. Jána Strelca. Tento „Projekt! sa konal pri príležitosti 40. výročia úmrtia dirigenta SZSU prof. Jána Strelca (1893 – 1975) pochádzajúceho z Kacvína, obce z horného Spiša, t.č. v Poľsku začiatkom júla. Snahou bola a je podpora spoločenského a kultúrneho života Slovákov žijúcich v Poľsku a ich slovenského povedomia. Dôležitou je aj propagácia slovenskej hudby a umenia. Vzhľadom na vysokú kvalitu a úspechy doma i v zahraničí je Spevácky zbor slovenských učiteľov skvelým reprezentantom slovenskej hudobnej kultúry aj mimo Slovenska.
Celý projekt začal pracovno-umeleckým sústredením v malebnej oravskej dedinke Brezovica a výbornými podmienkami v Penzióne Skorušina a koncertom v rim. kat. kostole v Lieseku, odkiaľ 8. júla zbor vycestoval do Novej Belej v Malopoľskom regióne, kde nás prijali v Centre slovenskej kultúry – Spolok Slovákov v Poľsku na čele ktorého stoja manželia Ludomír Molitoris a Milica Majeríková – Molitoris.  Koncerty (spravidla sakrálne) a vystúpenia SZSU na hornom Spiši a Orave v susednom Poľsku (v Krempachoch, Kacvine a Novej Belej) boli spojené predovšetkým s výročím jedného z najvýznamnejších dirigentov SZSU – profesora Jána Strelca z Kacvína. Pochádzal z tejto malej slovenskej obce patriacej stáročia do Uhorska, ktorá bola v r.1920 spolu s časťou Spiša pripojená k Poľsku (okrem rokov 1939 -1945). Po štúdiách v Prahe pôsobil Ján Strelec ako hudobný pedagóg, zborový dirigent, publicista a organizátor hudobného života na Slovensku. V dejinách slovenského hudobného umenia mu patrí významné miesto. Bol prvým rektorom VŠMU v Bratislave, pedagógom spevu a zborovým dirigentom. SZSU viedol ako zbormajster v r.1945 – 1954, pod jeho vedením sa zbor prebudoval a zdokonalil svoju hlasovú kultúru, repertoár sa rozšíril o skladby ďalších slovenských autorov. Preto je cieľom projektu oboznámiť verejnosť južnej časti Poľska so slovenským hudobným zborovým umením a zároveň pripomenúť význam a odkaz prof. Jána Strelca poľskej verejnosti a slovenským krajanom poľského Spiša, zároveň hudobným umením prispieť kultúrnemu aj spoločenskému zblíženie oboch národov. Koncert v kostole „Všetkých svätých“ v Kacvine bol spojený s odhalením pamätnej tabule tomuto významnému rodákovi na Dome slovenskej kultúry v Kacvíne. Celkove projekt vyvrcholil – v amfiteátri v Krempachoch – koncertom SZSU v rámci XXIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. Na Dňoch slovenskej kultúry v Krempachoch bol prítomný aj generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa s manželkou, ktorá taktiež pracuje v diplomatických službách.
SZSU aj týmto úspešným projektom potvrdil, že mu právom patrí Bronzová plaketa, ktorú zbor prevzal na slávnostnom výročnom koncerte v Bratislave (18.6.) v tomto roku, ktorá bola v zastúpení predsedu Matice Slovenskej Mariána Tkáča Speváckemu zboru slovenských učiteľov Cena Matice Slovenskej, bronzová plaketa udelená pri príležitosti 95. výročia jeho založenia. Aj toto v kronike zboru zapíše história.

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Predseda SZSU a člen výb. HOMS

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

Fotogaléria (pdf)

Mgr. Marek Hanuska

Mgr. Marek Hanuska

X