Štefan Moyzes kňaz a prvý predseda Matice slovenskej


//Štefan Moyzes kňaz a prvý predseda Matice slovenskej

Trenčín,

Rok 2017 je rokom viacerých významných jubileí a výročí. Jedným z nich je aj 220. rokov od narodenia kňaza a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa .Patril k tým rodoľubom, ktorí vždy konali v záujme slovenského národa. Pri tejto príležitosti pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne spolu s Trenčianskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov prednášku s doc. PhDr. Ivanom Mrvom, CSc. riaditeľom Slovenského historického ústavu MS.
Priestory spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá vyše desať rokov poskytuje nielen miestnosť ale aj propagáciu činnosti MO MS, sa zaplnili študentmi z Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne, matičiarmi, členmi LK Omega, seniormi a záujemcami o prednášku. Docent Mrva nezaprel v sebe vysokoškolského pedagóga a skvelého prednášateľa. Zaujal od prvých viet prednášky , doplnenej vhodným výberom premietaných dokumentov .
Úvodné slová priblížili neľahké detstvo , rodinné korene a životné osudy biskupa Štefana Moyzesa, rodáka z obce Veselé juhozápadne od Piešťan. Ako siroty sa ho ujali bezdetní manželia Ondrej a Judita Jelenčíkovci. Práve Judita mu ukázala cestu k Bohu a národu.
Postupne sa prítomní oboznamovali so študentskými rokmi mladého Moyzesa. Od skončenia obecnej rímskokatolíckej školy v rodisku, gymnaziálne štúdium v Trnave, úspešné absolvovanie dvojročného filozofického kurzu a prijatie do peštianského ústredného seminára. Popri teológii sa venoval aj štúdiu jazykov. Venoval sa aj literárnej tvorbe, najmä prekladateľstvu. Bohoslovecké štúdiá ukončil roku 1819 ako 22 ročný. Za kňaza bol vysvätený v roku 1821.Pôsobil ako kaplán na viacerých miestach. Doktorantské štúdium ukončil na teologickej fakulte peštianskej univerzity 15. februára 1828.
V prednáške pán docent podrobne uviedol aj pôsobenie Štefana Moyzesa na záhrebskej Kráľovskej akadémii .Strávil tu vyše dvadsať jedna rokov. Všestranne nadaný Moyzes ovládal francúzsky, nemecký, český , maďarský a latinský jazyk. Prednášal v latinčine ale osvojil si aj chorvátsky jazyk.
Pôsobenie Štefana Moyzesa v Matici, to bola téma, ktorá zaujala prítomných nielen slovom ale ajobrazovou dokumentáciou .Od Memoranda slovenského národa až po druhú deputáciu k cisárovi do Viedne 12.decembra, ktorú viedol rím.kat. biskup Štefan Moyzes. Popri dvoch slovenských gymnáziách bolo najväčším úspechom memorandových akcií založenie Matice slovenskej. Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa.
Po skončení prednášky nastal čas na diskusiu. Dlhoročný matičiar MUDr. Jozef Milošovič sa opýtal v čom je odkaz Štefana Moyzesa nám a najmä mladým ľuďom. Odpoveď : študovať, učiť sa jazyky a robiť dobre pre slovenský národ. Bývala profesorka , predsedníčka KO Únie žien Slovenska a dlhoročná členka Matice PhDr. Jana Jablonská sa pochvalne vyjadrila o tom ako študenti počúvali, nevyrušovali , niektorí si robili aj poznámky. Vyzvala aby niekto z nich povedal, čo im toto stretnutie dalo. Mladý študent bez zaváhania odpovedal že až teraz vie nielen aká osobnosť bol Moyzes, ale že sa dozvedel aj o mnohých významných národovcoch a ľuďoch s ktorými sa biskup Moyzes poznal.
Súčasťou bola aj neveľká výstavka s témou prednášky, ktorá sa uskutočnila v deň prvého dňa Valného zhromaždenia Matice slovenskej v 10.11. 2017 v Liptovskom Mikuláši. Pán docent stihol aj snem, pretože sme prednášku pripravili na 10 h. Zaujala, diskusia by bola trvala aj ďalšiu hodinu.
S docentom Ivanom Mrvom sa plánujeme stretnúť aj v roku 2018, už si ho zahovorili do klubu kresťanských seniorov s prednáškou opäť o biskupovi Moyzesovi.

Jana Poláková, predsedníčka MO MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-11-20T15:19:41+00:0020 novembra 2017 |Trenčiansky kraj|
X