Umelecký prednes ako špecifický typ pripraveného ústneho jazykového prejavu


//Umelecký prednes ako špecifický typ pripraveného ústneho jazykového prejavu

Členovia Jazykovedného odboru Matice slovenskej hodnotili recitátorov na Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave

Individuálna interpretácia umeleckých textov na Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave má niekoľkoročnú tradíciu. Pedagógovia v príprave školského kola recitačnej súťaže Čaro slova usmerňujú svojich žiakov nielen pri výbere textu. Sústreďujú sa na schopnosť žiaka vnímať, zažiť, interpretovať umelecký text a využiť vlastnú skúsenosť s umeleckým textom vo vlastnej individuálnej (recepčnej i produkčnej) aktivite. Pritom sa usilujú, aby zvukovo realizovaná individuálna interpretácia mala myšlienkové posolstvo a každý žiak vyslovil cez umelecký text svoju jedinečnú výpoveď.
Dňa 13. februára 2018 sa hodnotil v Šintave umelecký prednes prostredníctvom subjektívne interpretovaného umeleckého textu adresovaného poslucháčovi cez vlastný individuálne vymedzený postoj a názor. Komisia, zložená z pedagógov Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre a zároveň členov Jazykovedného odboru Matice slovenskej v zložení PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., a PhDr. Marcel Olšiak, PhD., spolu s bývalou pani učiteľkou Mgr. Máriou Vojtechovou (dlhé roky viedla na škole dramatický krúžok; v súčasnosti je spolupracovníčkou školy) a pani učiteľkou Mgr. Silviou Kriváčkovou (každoročnou organizátorkou recitačnej súťaže Čaro slova), hodnotila nielen reprodukciu textu, ale kládla dôraz aj na spôsob asociatívneho a obrazného osvojovania textu a zároveň na schopnosť recitátora prezentovať svoj vlastný interpretačný zámer. Komisia spolu s pánom riaditeľom PhDr. Martinom Bódisom, PhD., vyhodnotila poradie súťažiacich: I. kategória (2. – 4. ročník) poézia: Carla Donayová, Marko Javor, Kristína Belajová; I. kategória (2. – 4. ročník) próza: Ivana Javorová, Vincent Ištók, Tomáš Klokner; II. kategória (5. – 6. ročník) poézia: Laura Kráľovičová, Adam Čambál, Dušan Šárik; II. kategória (5. – 6. ročník) próza: Katarína Kloknerová, Michaela Červeňanská, Patrícia Ivančíková; III. kategória (7. – 9. ročník) poézia: Viktória Bábyová, Kristína Vašková, Diana Molnárová; III. kategória (7. – 9. ročník) próza: Lukáš Miklošík, Patrícia Nádaská, Daniela Molnárová.
Recitačná súťaž odhalila zanietenosť nielen organizátorov súťaže, ale aj samotných recitátorov, ktorí odovzdávali prítomnému publiku predovšetkým svoje interpretačné posolstvo ako bezprostredné stretnutie s umením. V tomto zmysle je možné umelecký prednes aj na základnej škole vnímať ako neopakovateľné stotožnenie sa recitátora a poslucháča.

PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.

Popis k fotografiám:
Súťaž sa konala počas Farebného týždňa, utorok sa niesol v znamení žltej farby, s ktorou sú spájané odvaha, priateľstvo a srdečnosť.

2018-03-14T15:10:11+00:0014 marca 2018 |Nitriansky kraj|
X