Zasadanie oblastnej rady v duchu omladiny

thumbnail

Nové Mesto nad Váhom, 30. 3. 2016

V predposledný marcový deň sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom zasadanie Oblastnej rady MS pre okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Základným bodom rokovania bola príprava na krajský snem MS Trenčianskeho kraja s návrhom kandidátok a delegátov za Oblastnej rady MS, čo bol aj ďalší dôvod na prehodnocovanie fungovania matičnej činnosti v tejto územnej oblasti za posledné obdobie. Predsedovia miestnych odborov sa snažili v rámci zasadnutia navrhnúť kandidátky tak, aby bola zastúpená celá oblasť rovnomerne.
Oblastnej rady MS sa zúčastnil podpredseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý prezentoval najdôležitejšie informácie z matičného života a ochotne odpovedal na aktuálne otázky jednotlivých zástupcov miestnych odborov. Vyzdvihoval doterajšiu prácu predstaviteľov Oblastnej rady MS a to predovšetkým predsedníčky Ľudmily Pavlíkovej. Súčasne zdôraznil, že Matica slovenská stojí pred novými výzvami vyplývajúcimi so zmenenej spoločenskej situácie a nemenej zložitej situácie v akej sa ocitol v súčasnosti náš európsky kontinent.
Pred niekoľkými mesiacmi sa aktivizovala mladá generácia, keďže vznikol odbor Mladej Matice v Čachticiach, ktorého zástupca sa zúčastnil zasadnutia oblastnej rady. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že vznik tohto odboru Mladej Matice v obci privítali aj študenti miestnej Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína, ktorí pred rokom založili Študentský spolok milovníkov histórie Concordia, pričom členovia aj vďaka Mladej Matici môžu totiž rozšíriť svoju pôsobnosť a činnosť.
Viacerí predsedovia miestnych odborov zhodli v názore, že je čoraz náročnejšie zaujať mladých ľudí vo väčších mestách pre prácu v sfére osvety a kultúry. Treba zdôrazniť, že dlhoroční členovia podporili príchod nových mladých členov z rôznych profesijných odborov. Aj vďaka tomu môžeme zachovať národné kontinuum pre budúce generácie a môžeme spoločne „bojovať“ za rozvoj správnych národných hodnôt a medzigeneračnej spolupráce.

Martin Vaszarab

článok neprešiel jazykovou úpravou