Časopis Život už 65 rokov prináša správy


//Časopis Život už 65 rokov prináša správy

Dňa 15. júna 2023 uplýva 65 rokov odkedy každý mesiac časopis Život putuje medzi čitateľov. Náš časopis vznikol z potreby sŕdc Slovákov žijúcich na území Spiša a Oravy a práve im je v prvom rade venovaný.

Koniec päťdesiatych a začiatok šesťdesiatych rokov minulého storočia sa niesol na krajanskom poli v duchu zápasu o vznik periodika písaného v slovenskom jazyku. Boli to krušné chvíle, kedy krajania s nádejou čakali na pozitívny výsledok svojho snaženia. Podarilo sa a od roku 1958 časopis Život začína pravidelne vychádzať. Začiatky redakcie sa písali vo Varšave, kde vtedajšie vedenie Spoločnosti kultúrno-sociálnej Čechov a Slovákov vyvinulo maximálne úsilie, aby dlho očakávaný časopis splnil nádeje krajanského hnutia. Žiadalo si to od prvých organizátorov veľa odhodlania pre túto vec. Jedným z nich bol neskorší dlhoročný šéfredaktor Adam Chalupec, ktorého sme si 100. výročie narodenia pripomenuli v apríli toho roku. Nebola preňho i ďalších nadšencov prekážkou ani veľká vzdialenosť medzi Varšavou, kde bolo sídlo, a terénom na Spiši i Orave, ako aj českými strediskami. Pomerne rýchlo bola vytvorená sieť spolupracovníkov a dopisovateľov, čo vo výraznej miere podporilo prácu redakcie. Dejinný vývoj priniesol, na rozhraní osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia, zmenu politického systému z komunistického na demokratický a spolu s tým súviseli veľké zmeny v živote redakcie. Skončila éra spravovania redakcie tlačovým koncernom RSW „Prasa“ vo Varšave. Po rozpade tohto veľkého tlačového koncernu, vznikla otázka čo a ako ďalej? Zdalo sa, že to môže znamenať aj zánik periodika. Avšak s pomocou prišiel Ústredný výbor Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorý, po zdĺhavom vyjednávaní, prevzal 1. júna 1990 redakciu pod svoje krídla. Po ceste však zápasil s mnohými problémami, ako napr. nedostatočné finančné zabezpečenie,  veľká vzdialenosť medzi sídlom redakcie a terénom, prenajímanie priestorov, nespokojnosť s úrovňou tlače a pod. Keďže Spoločnosť mala svoje sídlo v Krakove, kde vlastnila budovu, uzniesla sa, že redakcia bude presťahovaná tam na ulicu sv. Filipa 7, kde sídli dodnes. Nespokojnosť s úrovňou tlače vyriešila novovzniknutá spolková tlačiareň, z ktorej prvé číslo Života odišlo k čitateľom v apríli 1993. A je to už 30 rokov, čo časopis Život opúšťa každý mesiac brány Tlačiarne Spolku Slovákov v Krakove. V súčasnosti svojou polygrafickou, obsahovou a grafickou úpravou patrí medzi najstaršie periodiká vydávané na území Poľska pre národnostné menšiny. A je to zároveň jediné tlačené periodikum vydávané v slovenskom jazyku na území Poľska. Sprostredkúva slovenské tlačené slovo do mnohých domácností na Orave, Spiši, Sliezsku a aj do zahraničia, pričom zaisťuje krajanom permanentný kontakt s písaným slovenským slovom. Mesačník je svojráznym svedkom doby, ktorú odráža na svojich stránkach. Objavujú sa na nich témy z krajanského, kultúrneho, spoločenského prostredia a spolkového diania slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku a nielen.

Časopis podporuje národné povedomie, pocit spolupatričnosti so slovenským dianím, zaujíma sa o slovenské vyučovanie na školách, o dianie v klubovniach, propaguje lásku k rodnej reči, ľudovým tradíciám, výtvarnému umeniu, povzbudzuje mladú generáciu k tradovaniu starootcovského dedičstva a z toho vyplývajúcej aktívnej účastí na krajanskom dianí.

Život by nepretrval do dnešných dní, keby ho krajania všemožné nepodporovali. Najvýstižnejšie hovorí o tom heslo Život s krajanmi – Krajania so Životom. Významným činiteľom je podpora redakcie v jej práci prostredníctvom starostlivosti výborov jednotlivých miestnych skupín na Spiši, Orave a Sliezsku pri zabezpečovaní predplatného a propagovaní časopisu medzi krajanmi. Je to nezištná činnosť.

Vydávanie časopisu Život podporuje Spolok Slovákov v Poľsku, Ministerstvo vnútra a administratívy Poľskej republiky a mimoriadnymi grantmi aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

 

 

2023-06-15T21:56:32+00:0015 júna 2023 |Zahraničie|
X