Delegáciu Matice slovenskej prijala Matica chorvátska, témou bolo aj rozšírenie spolupráce


//Delegáciu Matice slovenskej prijala Matica chorvátska, témou bolo aj rozšírenie spolupráce

Delegácia Matice slovenskej bola na pracovnej ceste v Chorvátsku, kde bola prijatá  Maticou chorvátskou (MCH). Cesta sa uskutočnila v prvé februárové dni pod vedením predsedu Dozorného výboru MS JUDr. Štefana Martinkoviča, ďalej bola zastúpená riaditeľom matičného Slovenského historického ústavu doc. Ivanom Mrvom, tajomníkom MS Dr. Viliamom Komorom a starostkou Veselého Vierou Šipkovou, obce, kde sa narodil prvý predseda MS Dr. Štefan Moyses. Starostka Viera Šipková vyvíja veľké úsilie, aby bola pamiatka na tohto veľkého muža nášho národa v obci Veselé nielen zachovaná, ale sa i rozvíjala a obec sa stala aj významným centrom, respektíve jedným z významných centier a akýmsi pamätníkom na spoluzakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej.

V Záhrebe bola delegácia Matice slovenskej prijatá predsedom Matice chorvátskej akademikom a významným jazykovedcom Stjepanom Damjanovićom, podpredsedom MCH, literátom a všestranným kulturológom Stjepanom Sučićom, profesorom a významným historikom Alojzom Jembrihom či docentkou a prekladateľkou Zrinkou Stričevićovou Kovačevićovou. A to okrem iných významných chorvátskych matičiarov, vedcov, pedagógov a odborníkov, s ktorými sa slovenskí matičiari stretávali a rokovali niekoľko dní, ako i sa spoločne zúčastnili na konferencii k výročiu narodenia biskupa Š. Moysesa. Pravdaže sa stretli aj s matičiarmi z Matice slovenskej v Chorvátsku, a to so záhrebským predsedom Zlatkom Jevakom, ale i s jeho predchodcom a zároveň strýkom, ktorý má už 95 rokov a je stále činný a aktívny v krajanskom živote.

Pred niekoľkými mesiacmi delegácia Matice chorvátskej navštívila Maticu slovenskú a okrem iného bola podpísaná aj zmluva o spolupráci medzi našimi Maticami. Súčasná cesta by mala začať napĺňať či konkretizovať, teda realizovať spoluprácu. Mohli by to byť recipročné kultúrne podujatia, či už folklórne, iné hudobné, ale i divadelné, taktiež prekladanie našej tvorby do chorvátčiny a opačne, pričom úplne konkrétna je možnosť prekladu histórie Slovákov a Slovenska napr. od matičného historika doc. Ivana Mrvu. Ďalej to sú možnosti uverejňovania prác chorvátskych odborníkov v Slovenských pohľadov, či našich odborníkov v ich obdobnom časopise Kolo, ako i v ďalších periodikách. Možností je veľa, preto môžeme vysloviť nádej, že spolupráca sa začne a bude na prospech našich národov, a to tak slovenského, chorvátskeho, ako i ostatných slovanských národov.

Pred Maticou slovenskou sú veľké výzvy. Môžeme vysloviť vieru, že tak ako generácie našich predkov, bude súčasná Matica slovenská pomáhať nášmu národu. Moyses a Kuzmány riešili národné témy v úzkej súvislosti s duchovnými, teda kresťanskými hodnotami, v čom je potrebné pokračovať. Obdobne to robili generácie po roku 1919, ako i ďalšie osobnosti, a za posledných spomeňme aspoň veľkého matičiara a národovca prof. Imricha Sedláka. Veríme, že súčasná Matica slovenská bude pokračovať vo veľkých národných a vlasteneckých činoch a to s kresťanským akcentom, čo je úloha a povinnosť našej najstaršej národnej ustanovizne.

Autor textu: Viliam Komora; autor foto: Mirko Cvjetko, MCH

2018-02-13T19:21:18+00:0013 februára 2018 |Nezaradené|
X