Aj druhé multižánrové podujatie v matičnej galérii v Bratislave opäť dosiahlo úspech


/, Bratislavský kraj/Aj druhé multižánrové podujatie v matičnej galérii v Bratislave opäť dosiahlo úspech

V priestoroch bratislavského sídla Matice slovenskej v pondelok 26. júna 2023 to bzučalo doslova ako v úli. Hneď po obede sa konala Vedecká rada MS a súčasne naraz výbor Výtvarného odboru MS, ktorý prijal niekoľko nových umelcov a umelkýň. Bol to iba úvod k sérii podujatí, ktoré sa odohrali vo večerných hodinách. Vízia pretvorenia priestorov MS na Grösslingovej ulici na multižánrové kultúrno-umelecké centrum sa napĺňa. V poradí už druhé multižánrové podujatie spojilo výtvarníkov, literátov, hudobníkov, vedcov, ale aj matičnú produkciu dokumentárnych filmov. Prvú časť podujatia organizačne podchytil predseda Výtvarného odboru MS Ladislav Skrak, ktorý spolu s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom ocenil MIMORIADNOU CENOU MATICE SLOVENSKEJ troch významných slovenských výtvarníkov Mariána Polonského, Andreja Smoláka a Emila Semanca. Súčasne bola podujatím prezentovaná aj novozaložená Galéria Matice, do ktorej umelci prispeli svojimi dielami. V rámci oceňovania zaznela fujara v podaní umelca Adama Fauna Magulu, ktorý zahral na rozličné hudobné nástroje (hangpad, bubny, píšťalky atď.).

Akad. sochár Marián Polonský sa narodil sa 23. augusta 1943 v Hubine, okr. Piešťany. Absolvent štúdia na VŠVU u prof. R. Pribiša. Jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov, keramikárov a medailérov. Vo svojej tvorbe pozoruhodne rozvinul hodnoty slovenskej keramickej tvorby. Majstrovsky vyjadril odkaz cyrilo-metodských a veľkomoravských tradícií na pamätných miestach pôsobenia vierozvestcov v zahraničí, ale tiež na Slovensku. Autor výnimočných výtvarných insignií slovenských vysokých škôl a ustanovizní.

PhDr. Emil Semanco je popredný slovenský výtvarník, ale aj pokrokový a rozhľadený publicista. V súčasnosti pôsobí ako starosta Umeleckej besedy Slovenska, a tiež v pozícii podpredsedu Výtvarného odboru Matice slovenskej. Výtvarná tvorba tohto umelca je originálna a prekvapujúco svieža, smerujúca k espritu a nadrealistickým hodnotám na báze voľnej tvorby, koláží, atď. V súčasnosti pôsobí aj ako zástupca šéfredaktora Slovenských národných novín. Dňa 6. júla tohto roku sa dožije svojich 70-tín /narodil sa v roku 1953 v Čertižnom/. Srdečne gratulujeme.

Akad. maliar Andrej Smolák, maliar, galerista a výtvarný pedagóg. Narodil sa 10. júla 1953 v Humennom. Absolvent Katedry výtvarnej výchovy na FF UPJŠ v Prešove a mimoriadneho štúdia na AVU v Prahe. Venuje sa komornej a voľnej maľbe, portrétu a krajinomaľbe, oleju a akvarelu. Ocenený viacerými významnými uznaniami: Európskou cenou F. Kafku, Cenou Európskej únie, atď. Uskutočnil množstvo autorských výstav doma a v zahraničí. Diela A. Smoláka vlastnia v európskych a ďalších svetových galériách a súkromných zbierkach. Tvorca a organizátor výnimočného medzinárodného projektu Maľovaný rovník. V začiatkoch a až do roku 2017 pôsobil aj ako podpredseda Výtvarného odboru Matice slovenskej.

Druhú časť podujatia otvoril vedecký pracovník  SLÚ MS Lukáš Perný, ktorý bo aj iniciátorom multižánrového podujatia. S cieľom priblížiť obecenstvu umenie slova diskutovali členovia Spolku slovenských spisovateľov, kulturológovia, literárni kritici a tvorcovia Ján Tazberík a Alexander Halvoník. Približne hodinová diskusia obsahovala okrem tradičných otázok o inšpiráciách, spisovateľských začiatkoch, predstavení diel aj čítanie ukážok z tvorby a diskusiu o problémoch súčasnej cenzúry. Matica slovenská je tak prvá a jediná kultúrna inštitúcia, v ktorej sa otvorene vyjadrujú významní slovenskí spisovatelia k problémom cenzúry, neprideľovania grantov  či účelovej ignorancii významných osobností slovenskej literatúry pre ich názorové presvedčenie.

Druhú časť uzavrel autor článku prekvapením, hudobným vstupom s A. F. Magulom. Nasledovala rozsiahla diskusia medzi návštevníkmi podujatia, predaj kníh Clementis & Mináč a na záver tretia časť, premietnutie matičného dokumentárneho filmu o diplomatovi Hurbanovi III., vnukovi J. M. Hurbana z produkcie IÚ MS.

Podujatia sa zúčastnili tak výtvarníci matičnej galérie ako V. Koštiaľová, M. Erceg, M. Kvašňovská, V. Ursínyová, ako aj spisovatelia a vedci ako J. Leikert, P. Dinka, D. Mikolaj, J. Mikloško, T. Jaglová, K. Konáriková, M. Militoris, D. Hajko a mnoho ďalších významných osobností slovenskej kultúrnej scény. Sála bola tak maximálne naplnená, že presiahla svoje kapacitné možnosti. Galérii sa mimoriadne darí, čoho dôkazom sú aj postupne predávané obrazy (najúspešnejšie autorky sú zatiaľ M. Kvašňovská a V. Ursínyová), mimoriadny záujem o galériu (pravidelní hostia počas pracovných dní) a taktiež mediálne ohlasy a ohlasy na sociálnych sieťach.  Záznam spolu s širšou analýzou bude k dispozícii na webe matica.sk a YouTube.

IÚ MS

 

 

X