Matičiari Trenčianskeho kraja si pripomenuli 160 rokov Matice slovenskej


//Matičiari Trenčianskeho kraja si pripomenuli 160 rokov Matice slovenskej

Pri príležitosti 160. výročia vzniku Matice slovenskej Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom (TNOS) pripravilo v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) slávnostnú vernisáž pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. Jej cieľom bolo do 17. októbra 2023 na  štrnástich paneloch predstaviť širokej verejnosti  tematicky rozčlenené tri historické etapy pôsobenia najstaršej celonárodnej ustanovizne Slovákov. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 3.októbra 2023.

Pred oficiálnym otvorením matičnej expozície predseda MS Marián Gešper a predsedníčka Krajskej rady Matice slovenskej TSK  Žofia Hrančová (KR MS TSK) privítali vo vestibule TSK študentov so svojimi pedagógmi. Nasledovalo pozvanie do kongresovej sály, kde prítomných privítala moderátorka Janka Poláková, členka KR MS TSK slovami: „Pripomínam, že rok 2023 je aj rokom Odkazu štúrovskej generácie – konkrétne Dvestoročnice generácie štúrovcov. Dovolím si povedať pár viet týkajúcich sa Trenčína a rodiny  Štúrovej. Trenčín môžeme pokojne nazvať kolískou rodiny Štúrovcov. Miestny odbor MS v Trenčíne dal v roku 2015/rok Ľ. Štúra/ s pomocou  MS, TSK, sponzorov a zbierok obnoviť hrob Anny Štúrovej a hrobku Štúrovho brata Janka a jeho syna Karola /zakladateľa Trenčianskych novín/. Spomeniem ešte Literárnu súťaž  Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára, tento rok je to už 31. ročník.. Súťaž vznikla na pôde MO MS v Trenčíne v roku 1992, keď bolo 30 rokov od jeho úmrtia. V tomto roku je tematická oblasť Mlčanie kameňa – pripomenieme ňou 170. výročie úmrtia Adely Ostrolúckej. Osudovej priateľky a lásky  Ľ. Štúra.“  Nasledovala prednáška predsedu Matice slovenskej, ktorý zaujal študentov už svojím prístupom, formou diskusie a otázok. Odpovedal na otázky týkajúce sa matičných dejín a ich predstaviteľov. Za správne odpovede a iniciatívu dostali od predsedu MS do daru knihu. Moderátorka poďakovala  predsedovi MS za hodnotnú prednášku citlivo a nenásilne prispôsobenú mládeži, pedagógom za účasť a prípravu študentov.

V popoludňajších hodinách nasledovalo oficiálne otvorenie výstavy vo vestibule TSK pre verejnosť. Predsedníčka  KR MS TSK privítala prítomných. So svojím krátkym príhovorom vystúpil aj predseda TSK Jaroslav Baška, v ktorom vyzdvihol miesto našej najstaršej národnej,  kultúrnej a vedeckej ustanovizne v živote Slovákov a Slovenska. Pripomínať a zdôrazňovať jej nezastupiteľné miesto, hlavne mladej generácii. Pani predsedníčka mu poďakovala, že si našiel pri svojej pracovnej zaneprázdnenosti čas a svojím vystúpením dal podujatiu slávnostnú a dôstojnú atmosféru.  Nasledovalo pozvanie na program do kongresovej sály .

Na úvod zaznela hymna SR. Po jej skončení predniesla moderátorka Janka Poláková  báseň Jaroslava Rezníka o Matici. O hudobný vstup sa postarala spevácka skupina STUDIENKA,  ktorá už 28 rokov rozdáva radosť, čím spríjemňuje podujatia usporiadané MS, Jednotou dôchodcov Slovenska a inými spoločenskými organizáciami. Súbor vedie Anka Petrová s doprovodom harmonikára Jaroslava Surovského, predsedu MO MS Chocholná-Velčice a dlhoročného člena MS.  Moderátorka poďakovala za vystúpenie a privítala hostí: predsedu MS  Mariána Gešpera,  Lukáša Havlíka  z Členského ústredia MS, Vlastimila Uhlára, riaditeľa Domu MS v Prievidzi, predsedníčku KR MS TSK, všetkých prítomných matičiarov, hostí a hlavne tých,  ktorí si prevzali Pamätný list predsedu MS. Slovo odovzdala moderátorka predsedovi Matice slovenskej a jeho aktuálnej prednáške venovanej  už spomenutému 160. výročiu MS.

Po skončení prednášky a diskusii moderátorka Jana Poláková mu poďakovala slovami: „Pán predseda, ďakujeme za obohacujúcu prednášku, z ktorej bolo cítiť nielen profesionála s dlhoročnými skúsenosťami, ale aj lásku, osobnostný vzťah a pokoru k MS, „Svetlici národa“, nielen pri tomto výročí. Všetci čo Vás osobne roky poznáme a sledujeme vieme, že je to u vás trvalé.“ Ďakujeme.  Nasledovala matičná hymna „Kto za pravdu horí!“  a slova sa ujala znova moderátorka. Príjemným bodom nášho programu, ako uviedla, je odovzdávanie pamätných listov členom Matice slovenskej za aktivity s miestnou, krajskou, celoslovenskou pôsobnosťou  a reprezentáciou  matičnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea. Pamätné listy odovzdával predseda MS Marián Gešper, Vlastimil Uhlár a Žofia Hrančová, predsedníčka KR MS TSK.

Za ocenených poďakovala dlhoročná členka Miestneho odboru MS v Trenčíne a predsedníčka trenčianskej odbočky SSS Margita Ivaničková. Svojím vystúpením, krásnymi a úprimnými slovami, zapôsobila na všetkých prítomných a u niektorých sa i slzička v oku zaleskla. Slávnostný deň ukončila moderátorka slovami: „Program dnešného slávnostného stretnutia venovaného 160. výročiu vzniku Matice slovenskej, spojeného s vernisážou putovnej výstavy sa priblížil k záveru.  Profesionálni moderátori o závere a poďakovaní hovoria žartom  povinné jazdy. Pre mňa záver je milá a potrebná povinnosť- poďakovať. Vám za účasť a organizátorom za dôstojné priestory.“ 

K poďakovaniu sa pridala aj predsedníčka Krajskej rady MS, ktorá poďakovala predsedovi TSK  Jaroslavovi Baškovi za poskytnutie priestorov, ústretovosť a spoluprácu,  Mariánovi Gešperovi za hodnotnú a zaujímavú prednášku o Matici slovenskej, Žanete Múdrej Šebíkovej, riaditeľke TNOS a jej pracovníčke Kristíne Jurzovej  za  nezištnú pomoc pri organizácii podujatia a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnej atmosfére a dôstojnému priebehu podujatia, starostom,  funkcionárom miestnych odborov MS a všetkým prítomným za účasť.

Autor:i: Janka Poláková, Žofia Hrančová a Kristína Jurzova

Foto TNOS

 

 

Fotogaléria

2023-10-20T14:42:19+00:0020 októbra 2023 |Trenčiansky kraj|
X