Navždy nás opustil výnimočný matičiar a čestný člen MS profesor Richard Marsina


//Navždy nás opustil výnimočný matičiar a čestný člen MS profesor Richard Marsina

So zármutkom v srdci sme vo štvrtok (25. 3. 2021) prijali správu, že vo veku 97 rokov zomrel profesor Richard Marsina. V roku 2019 si osobne prevzal čestné členstvo Matice slovenskej, ktoré Snem MS udeľuje len výnimočne. Uznanie získal za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského národného a kultúrneho života i ustanovizne. Pochovaný bude na Cintoríne Slávičie údolie v Bratislave.

Špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku stál po vzniku demokratickej Slovenskej republiky pri obnovení Historického odboru MS a založení Slovenského historického ústavu MS. Profesor Richard Marsina bol aj vo svojom vyššom veku členom Prezídia Matice slovenskej a čestným predsedom Historického odboru MS. V minulosti bol členom Výboru MS a ako vážená osobnosť výrazne formoval vnútromatičný život.

Profesor Richard Marsina svojou prácou a dielom pomáhal posilňovať historické povedomie Slovákov ako štátotvorného národa, čo bolo dôležité najmä po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine i blízkym.

IÚ MS

 

Profesor Richard Marsina 1923 – 2021

Vo veku nedožitých 98 rokov zomrel 25. marca 2021 prof. Richard Marsina, významný slovenský historik, medievista, archivár, vysokoškolský pedagóg, odborník na staršie dejiny, vzácny človek, uvedomelý Slovák, humanista, ukotvený na základoch európskej kultúry a civilizácie, kresťanského myslenia a praxe. Bol žiakom prof. Daniela Rapanta. Od študentských rokov bol členom Historického odboru Matice slovenskej, pričinil sa o jeho obnovenie v roku 1990 a bol jeho predsedom a čestným predsedom. Bol členom Výboru Matice slovenskej, členom Prezídia Matice slovenskej a predsedom Vedeckej rady Matice slovenskej.

Richard Marsina sa narodil sa 4. mája 1923 v Šahách. V roku 1949 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a v tom istom roku začal pracovať v Archíve mesta Bratislavy. Od roku 1960 pracoval 35 rokov ako vedecký pracovník v Historickom ústave SAV a po roku 1997 v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej. Vyvinul veľké úsilie o vytvorenie novej koncepcie syntézy dejín Slovenska a o teoretické opodstatnenie samostatnosti odboru slovenské dejiny.

Profesor Marsina patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Je autorom najzákladnejších syntetických dejín Slovenska v stredoveku, ako aj edícií prameňov k nim. Prezident Slovenskej republiky udelil prof.  Marsinovi štátne vyznamenanie SR Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Matica slovenská ocenila R. Marsinu pamätnou medailou Matice slovenskej sv. Cyrila a Metoda, Nadácia Matice slovenskej ho ocenila Cenou Nadácie MS Ľudovíta Nováka za rozvoj spoločenských vied. Historický odbor Matice slovenskej mu udelil Cenu Daniela Rapanta.

Nech mu dá Pán času večnú slávu!

Peter Mulík, Historický odbor MS

2021-03-31T15:13:40+00:0025 marca 2021 |Bratislavský kraj|
X