Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: Víťazi z Košíc smerujú do Bratislavy


//Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: Víťazi z Košíc smerujú do Bratislavy

V priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 1.2.2024 uskutočnil 16. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Organizačne ju zastrešilo gymnázium M. R. Štefánika, fakulta a Dom Matice slovenskej v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 71 talentovaných študentov základných a stredných škôl.
Slávnostné otvorenie olympiády sa nieslo v príjemnej atmosfére. Súťažiacich, rodičov a pedagógov privítala koordinátorka súťaže Mgr. Ľubica Fedorová. Doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková popriala účastníkom veľa šťastia a pozvala ich na Deň otvorených dverí UPJŠ v KE, ktorý sa uskutoční 9.2.2024. Predsedníčka krajského kola Mgr. Mária Šuflitová oboznámila súťažiacich s organizačnými pokynmi a zdôraznila dôležitosť ich jazykových znalostí a zručností. Spomenula citát Ľudovíta Štúra: „Storakým spôsobom môžeš jedno slovo povedať.
Olympiáda pozostávala z písomnej časti (test), z tvorby textu a ústnej časti. Súťažiaci museli preukázať svoje znalosti z gramatiky, štylistiky a literatúry. V ústnej časti porota sledovala umelecký prednes, dodržanie prozodických vlastností, celkové vystupovanie, verbálne i neverbálne prejavy pôsobiace na prítomných, súťažiacich a porotu.
Po náročnom hodnotení porota vybrala víťazov v jednotlivých kategóriách. Predsedovia komisií poskytli cenné rady a povzbudenie do ďalšieho štúdia. Pevne veríme, že viacerí účastníci sa v budúcnosti budú venovať aj štúdiu slovenského jazyka a literatúry.
Knižné odmeny z Vydavateľstva Matice slovenskej odovzdala riaditeľka Domu MS v Košiciach Mgr. Martina Matečková, ďalej si súťažiaci odnášajú certifikáty a knižné poukážky.
Víťazi, ktorí sa umiestnili na prvých miestach vo svojich kategóriách postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v priebehu mesiaca apríl.
Súťaž opäť potvrdila, že slovenský jazyk je v rukách mladých ľudí v dobrom stave a že máme na čom stavať.
Treba poznamenať, že rok 2024 je mimoriadne dôležitý z pozície slovenského jazyka a literatúry. Pripomíname si 190. výročie založenia Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej a 180. výročie založenia spolku Tatrín.

Víťazi KK OSJL

Kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl (resp. 5. ročníka v prípade 5-ročného štúdia), žiaci 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií)

1. miesto: Poprocká Klaudia, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
2. miesto: Skoršepová Ema, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
3. miesto: Pažinová Tereza, Gymnázium, Poštová 9, Košice

Kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl (resp. 3. ročníka v prípade 5-ročného štúdia), žiaci 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií)

1. miesto: Štiavnický Ján, Gymnázium Poštová 9, Košice
2. miesto: Pidíková Mária, Cirk. gymnázium Š. Mišíka, Radnič. námestie, Spiš. N. Ves
3. miesto: Sabolová Eliška, Gymázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

Kategória C (žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií)

1. miesto: Škriabová Magdaléna, ZŠ Krosnianska 4, Košice
2. miesto: Černický Gregor, ZŠ Bruselská 18, Košice
3. miesto: Bujňáková Daniela, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

2024-02-19T10:11:41+00:0019 februára 2024 |Košický kraj|
X