Oživotvorenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Považskej Bystrici


//Oživotvorenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Považskej Bystrici

Za účelom znovuoživenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Považskej Bystrici na základe ustanovenia platných predpisov stanov Matice slovenskej uvedených v Hlave V., bod 14., písm. a), a na základe žiadosti viacerých členov MO MS v Považskej Bystrici, zvolal riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej (ďalej len ČÚ MS) PhDr. Martin Fejko mimoriadne valné zhromaždenie MO MS (ďalej len MVZ MO MS), ktoré sa uskutočnilo dňa 4. marca 2020 v kine Mier v Považskej Bystrici.

Riaditeľ ČÚ MS M. Fejko, ktorý MVZ MO MS aj viedol, v úvode zdôraznil, že týmto mimoriadnym zasadnutím chceme spoločne sfunkčniť činnosť nielen výboru MO MS, ale celkovú činnosť MO MS v P. Bystrici a vyjadril presvedčenie, že sa to podarí.

Pripomenul, že MO MS v P. Bystrici má dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha až do obdobia vzniku ČSR, kedy vznikali MO MS po celom Slovensku. V P. Bystrici bol ústredím MS v Martine zriadený tzv. Sekretariát, ktorý mal podobné úlohy ako súčasne domy MS. Matica slovenská a mesto Považská Bystrica sú preto matičnou myšlienkou úzko späté a prepojené. Činnosť MO MS v P. Bystrici je známa nielen na Považí, ale jeho aktivity presahujú hranice regiónu, preto má ČÚ MS záujem obnoviť prácu MO MS.

Na MVZ MO MS boli predstavení noví kandidáti na predsedu a členov výboru i predsedu a členov dozorného výboru, ktorí boli následne voľbou schválení do funkcie. Za predsedníčku MO MS bola zvolená p. Matilda Danižová. Prítomní členovia MO MS odsúhlasili plán práce na rok 2020 a prijali nových členov.

Považskobystrických matičiarov žiaľ vo svojej počiatočnej angažovanosti prerušili tak ako mnohých iných protipandemické opatrenia a obmedzenia. So svoju činnosťou začali až v júli 2020. Za krátku dobu trvania novooživeného MO MS v Považskej Bystrici miestni matičiari uskutočnili niekoľko významných spoločenských a kultúrnych podujatí. Matičiari v spolupráci s mestom P. Bystrica a týždenníkom Považskobystrické novinky vyhlásili vedomostnú súťaž „Poznaj svoje mesto“ v snahe podporiť záujem mládeže i dospelých o prostredie, v ktorom žijeme. Táto akcia sa uskutočnila za výdatnej pomoci podpredsedníčky MO MS p. Ľudmily Ješkovej, ktorá bola jednou z hlavných organizátoriek podujatia.

Zúčastnili sme sa slávnostného kladenia vencov pri príležitosti 76. výročia SNP. Z iniciatívy matičiarov a za pomoci PX Centra – príspevkovej organizácie mesta P. Bystrica, ktorá zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia v meste a prímestských častiach Považskej Bystrice, sa uskutočnilo dňa 15. 9. 2020 pred kinom Mier slávnosté stretnutie pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Tento akt bol zároveň venovaný 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie, 20. výročiu vzniku SR a 90. výročiu založenia MO MS v Považskej Bystrici. Na stretnutí si prítomní pripomenuli aj 140. výročie narodenia M. R. Štefánika, 150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha a 28. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR. Slávnostné stretnutie bolo sprevádzané pestrým kultúrnym programom, ktorý moderovala Monika Ulická, pracovníčka PX Centra. Do programu prispela aj spoluorganizátorka Ľ. Ješková, ktorá predniesla báseň k sv. vierozvestcom, a Terézia Sárincová, členka výboru MO MS a poslankyňa MsZ v P. Bystrici, ktorá predniesla stanovisko predsedníctva

MO MS v P. Bystrici k aktuálnej situácii v súvislosti s postojom súčasnej ministerky kultúry Natálie Milanovej k najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizni Slovákov, a to v čase, keď rok 2020 vyhlásila Matica slovenská za Rok národnej identity.

Aj táto udalosť podnietila považskobystrických matičiarov k tomu, aby sa všetkými silami snažili pozdvihnúť činnosť a úroveň MO MS v P. Bystrici za výdatnej pomoci ČÚ MS v Martine a Krajskej rady MS v Trenčíne.

Oľga Danajová, tajomníčka MO MS

 

2020-11-12T13:29:56+00:0012 novembra 2020 |Trenčiansky kraj|
X