Etnologička Zuzana Drugová o krajanoch: Plány a vízie máme bohaté a kreatívne


//Etnologička Zuzana Drugová o krajanoch: Plány a vízie máme bohaté a kreatívne

Rozhovor so Zuzanou Drugovou, programovou manažérkou Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Etnologička PhDr. Zuzana Drugová dvadsaťtri rokov pracovala v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, v rokoch 2004 – 2011 ako jeho riaditeľka. Pod jej vedením múzeum okrem iného zrekonštruovalo Zelenú freskovú miestnosť (Cena za rok 2006) a Matejov dom, v ktorom ako autorka scenára vytvorila novú expozíciu histórie mesta (Cena Múzeum roka 2009). Štvrťstoročie viedla detský folklórny súbor Matičiarik v Banskej Bystrici. Autorsky sa podpísala pod folklórne festivaly, vrátane troch ročníkov programu zahraničných súborov a dvoch celovečerných galaprogramov na Folklórnom festivale Východná, ktoré vysielala RTVS v priamom prenose. V roku 2012 navrhla kostýmy pre celovečerný program Umeleckého súboru Lúčnica Obrazy z minulosti, v roku 2020 pre časť programu Triptych. Od roku 2008 začala externe spolupracovať s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na príprave a realizácii Letnej školy ľudového tanca, od roku 2011 tu pracuje ako programová manažérka. Svoju prácu chápe ako poslanie, keďže aj jej korene siahajú do Kovačice v Srbsku. Jej starým otcom bol Janko Bulík, prvý predseda Matice slovenskej v Juhoslávii.

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len MC) je dobre známe najmä výbornou prácou s krajanskou mládežou, pedagógmi a školami Slovákov žijúcich v zahraničí. Svoj vznik datuje spoločne so vznikom samostatnej Slovenskej republiky. S akým zámerom MC vzniklo?

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pracoviskom Rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je organizačne zabezpečovať činnosti v oblasti vzdelávania žiakov, študentov a pedagógov z radov zahraničných Slovákov, ktoré vychádzajú zo zmluvného vzťahu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzniklo 1. januára 1993 na základe Návrhu koncepcie a profilu kurzov slovenského jazyka pre učiteľov pôsobiacich v societach zahraničných Slovákov, ktorý Ministerstvu školstva SR predložil už v novembri roku 1992 prvý rektor UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. V rokoch 1997 – 2005 pôsobilo ako samostatné univerzitné pracovisko, potom v rokoch 2005 – 2015 ako súčasť Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB a od roku 2016 je samostatné univerzitné pracovisko riadené prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. Činnosť MC UMB zabezpečuje programová manažérka PhDr. Zuzana Drugová (2010 – dodnes) a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá spolupracuje s centrom externe od roku 2019 až do súčasnosti.

V prvých rokoch činnosti MC UMB realizovalo kurzy pre učiteľov, novinárov, kultúrnych pracovníkov a administratívnych pracovníkov slovenských samospráv v zahraničí. Následne, v súvislosti s potrebou v domovských krajinách, centrum realizovalo kurzy s certifikátmi pre pedagógov o ich spôsobilosti vzdelávať v domovských krajinách v slovenskom jazyku. Významným počinom v počiatočnej etape pôsobenia MC bolo aj vydanie učebnice Slovenčina pre 1. – 3. ročník Nedeľnej školy Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires v Argentíne. Jej autorkami sú Anita Murgašová a Eva Jankovičová. Okrem toho, MC UMB organizovalo didaktické kurzy pre pedagógov, ktoré boli vyprofilované podľa typu a stupňa školy s vyučovacím jazykom slovenským. V roku 2005 MC UMB prvýkrát uskutočnilo letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov na základe získanej akreditácie na vzdelávacie aktivity pre učiteľstvo na všetkých stupňoch krajanských škôl v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, resp. slovenčiny ako minoritného jazyka. Od roku 2008 sa na základe poverenia MŠ SR začali konať školy v prírode pre žiakov slovenských škôl v zahraničí. O rok neskôr sa začali realizovať výjazdové didaktické kurzy, a to v Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Medzi obľúbené aktivity slovenskej mládeže zo zahraničia patrili špecializované vzdelávacie programy s tvorivou náplňou, ako sú letná škola bábkového divadla, letná škola ľudového tanca, letná škola ľudových remesiel, súťaž v digitálnej fotografii a krátkom filme, ako aj špecializované tábory pre mladých informatikov, vedcov, výskumníkov a pod. Od roku 2015 MC UMB pripravuje jeden turnus Krajanského leta v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ste programová manažérka MC. Čím MC „žije“ dnes? Aké sú jeho najvypuklejšie problémy a naopak, aké úspechy MC považujete za najvýznamnejšie?

Bohatá činnosť MC UMB bola zmapovaná 12. apríla 2018 na oslave jeho 25. výročia. Za viac ako 25 rokov pôsobenia, vzdelávacie aktivity MC UMB absolvovalo takmer 12 000 účastníkov z 28 krajín sveta: Argentína, Austrália, Bahrajn, Belgicko, Cyprus, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Mexiko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia, SŠA a Španielsko.

Okrem vzdelávacích aktivít sa MC UMB venuje aj výskumnej, vedeckej, vydavateľskej a prezentačnej činnosti. Výskumy v oblasti histórie, etnológie, jazyka a kultúry zahraničných Slovákov zamestnankyne MC UMB prezentujú na konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Od septembra roku 2019 sa začala realizácia vedeckého projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, ktorý bol schválený Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo Výzve 2019.

Z vydavateľskej činnosti treba uviesť, že k pravidelným publikáciám MC UMB patrí Bulletin, resp. Ročenka o činnosti tohto pracoviska, ako aj početné záznamníky a praktické príručky, ktoré pripravujeme špeciálne na jednotlivé aktivity. Na stránke centra sú k dispozícii materiály k didaktike ľudového tanca pre začiatočníkov a najmenších autorky Zuzany Drugovej, v príprave je aj vedecká monografia zaoberajúca sa činnosťou folkloristických kolektívov v krajanskom prostredí autora Martina Urbana.

Oblasť prezentácie života Slovákov v zahraničí na Slovensku napĺňame rôznymi podujatiami, ako sú oslava Pamätného dňa zahraničných Slovákov, dokumentárne a umelecké výstavy, prezentácie vydavateľstiev a iných slovenských inštitúcií zo zahraničia, výchovno-vzdelávacie programy pre tunajšie základné školy, prednášky organizované na jednotlivých fakultách UMB a pod. Kompetenciou MC UMB je aj zorganizovať medzinárodné konferencie a iné podujatia v oblasti školstva, ktoré sa týkajú zahraničných Slovákov a pri ktorých UMB participuje ako oficiálny partner.

V roku 2020 sme pobyty krajanských detí na Slovensku nahradili ponukou online foriem vzdelávania – v gescii ministerstva školstva sme pripravili Detskú krajanskú univerzitu aj Učíme sa o Slovensku po slovensky pre deti zo západných krajín a zámoria. Potešil nás záujem predovšetkým tých účastníkov, ktorí nemajú možnosť dostať sa na pobyty na Slovensku – už či pre vzdialenosť od Slovenska, alebo pre „nespoluprácu“ s reprezentantom slovenskej minority v krajine ich pobytu. Získali sme tak účastníkov z Nového Zélandu, Austrálie, Mexika, Kostariky, Kanady, USA, ale aj z viacerých krajín Európy. Podobnú ponuku online vzdelávaní máme aj na jún – august 2021, keď ponúkame 4 online turnusy. Pre tieto turnusy zároveň pripravujeme 4 krátke vzdelávacie filmy priamo v rôznych prostrediach Slovenska. Našim cieľom je aspoň takouto formou nahradiť výlety po Slovensku, ktoré bývajú pravidelnou súčasťou prezenčne realizovaných vzdelávacích pobytov. Za najväčší úspech pokladáme záujem krajanov a krajanských organizácií o účasť na pobytoch na Slovensku, ktoré organizuje naše centrum. Naše letné pobyty sú vzdelávacie – ale deti nesedia v triedach, práve naopak, oveľa viac sa naučia interaktívnymi a alternatívnymi formami vzdelávania, ktoré pripravujeme v spolupráci s mladými absolventkami UMB. Program našich pobytov začína raňajkami a končí večierkou, u nás sa deti nenudia.

Interne však za najväčší úspech pokladám, že sa nám pre spoluprácu podarilo osloviť Katku Mosnákovú-Bagľašovú. Za rok jej aktívneho pôsobenia na našom pracovisku sme rozbehli viaceré odborné, výskumné aj prezentačné aktivity – a jedine vďaka jej vtedajšej prítomnosti sme nabrali odvahu vstúpiť do spomínaného projektu JaSom. Dnes nám práve tento projekt prináša prvé výsledky našich bádaní, ktoré budeme s partnerom zo Srbska prezentovať aj na medzinárodnej konferencii AMLI, ktorú organizuje Univesity of Sussex vo Veľkej Británii – ako to už býva v tomto roku zvykom, v online verzii. Bohužiaľ, práve kvôli pandémii je dnes už Katka len externou spolupracovníčkou – ale stále ma teší, že naša spolupráca pokračuje.

S ktorými krajanskými komunitami MC spolupracuje? Čo presne krajanom ponúka?

Ako už asi vyplynulo aj z predchádzajúcich informácií, spolupracovníkov máme naozaj na celom svete. Pôvodne sme letné vzdelávacie pobyty organizačne zabezpečovali pre deti z tzv. tradičných krajín, s ktorými má Slovensko medzivládne dohody s cieľom spolupráce na zabezpečovaní slovenského školstva. Forma našich pobytov však upútala aj predstaviteľky slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí – a tak sa naša ponuka rozšírila o Krajanské leto a Učíme sa o Slovensku po slovensky aj pre deti z týchto krajín.

Za najdôležitejší princíp však pokladáme, aby naša práca prinášala krajanom to, čo skutočne potrebujú. Jedným z doterajších najdôležitejších zistení je skutočnosť, že nie je možné krajanom ponúkať spoločný, jednotný spôsob vzdelávania, pretože v každej z krajín – a dokonca aj v každom z prostredí – sú ich potreby odlišné, pretože súvisia s najbližším okolím jednotlivých centier. Práve preto je cieľom nášho projektu JaSom príprava alternatívnej formy didaktického materiálu – vytvárame v podstate databázu rôznych didaktických materiálov, v ktorých si každé centrum nájde tú časť, ktorá mu bude vyhovovať.

Aké plány a vízie činnosti má MC do najbližších rokov?

Plány a vízie máme bohaté a kreatívne – ale ich splnenie bude závisieť od možností. Tým najodvážnejším plánom je snaha o rozšírenie činnosti Metodického centra aj smerom vedeckým, s cieľom realizácie odborných výskumov v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí. Tieto síce realizujeme aj v súčasnosti – ale potreba takejto činnosti je podstatne širšia. Výskum by sme však chceli orientovať na možnosti jeho aplikácie v praxi – teda realizovať také výskumy, ktoré za potrebné pokladajú priamo jednotlivé centrá – a pripraviť ich v takom výstupe, aby bol použiteľný priamo v prostredí skúmanej slovenskej minority. Projekt Ja Som je zatiaľ úspešný, plánujeme jeho pokračovanie.

Druhou dôležitou úlohou nášho centra je podstatne zvýšiť povedomie o Slovákoch žijúcich v zahraničí – a to na Slovensku. Tu vidíme možnosti okamžitej prezentácie prostredníctvom krajanských spolkov, na ktorých sa aktívne podieľame – ale dlhodobý výsledok vieme dosiahnuť jedine prácou s deťmi v základných školách, ktoré v súčasnosti majú informácie o Slovákoch žijúcich v zahraničí do učebných osnov zahrnuté len veľmi sporadicky. Výsledkom potom je, že našich krajanov mnohí na Slovensku pokladajú za Srbov, Rumunov, Maďarov – a vôbec si pri tom neuvedomujú, ako im ubližujú. Tu sa mi vynorila otázka jednej našej detskej účastníčky: kde som vlastne doma? V Rumunsku mi hovoria že som Slovenka a na Slovensku mi hovoria, že som Rumunka…

Samozrejme, podstatou našej činnosti naďalej ostáva príprava vzdelávacích pobytov pre krajanské deti. Naďalej chceme s našimi mladými spolupracovníčkami nachádzať také formy vzdelávania, ktoré sú zaujímavé a prínosné pre zúčastnené deti – ale aj inšpiratívne pre pedagógov, ktorí s nimi prichádzajú. Rovnako sme pripravení pokračovať v organizovaní didaktických kurzov pre pedagógov slovenských škôl v zahraničí – naša univerzita mám široký odborný záber a my máme odborných spolupracovníkov na rôznych katedrách, vďaka čomu vieme garantovať požadovanú odbornú úroveň. V máji 2021 organizujeme aj online formu didaktického kurzu, na ktorý sa nám prihlásilo 31 účastníkov z radov učiteľov slovenských základných škôl v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku, na Ukrajine a jedna záujemkyňa z Nemecka. Odbornou garantkou kurzu je doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka UMB pre medzinárodné vzťahy a celoživotné vzdelávania. Pod priamym vedením pani prorektorky a s jej aktívnou podporou naše centrum úspešne pokračuje vo svojej činnosti.

Za rozhovor ďakuje Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej

 

 

2021-05-27T09:08:32+00:0026 mája 2021 |Zahraničie|
X