Po stopách rodákovZájazd na miesta pôsobiska valčianskych rodákov, kňaza Mateja Hrivnáka a Juraja Hrivnáka na Staré Hory a Španiu Dolinu zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči dňa 24. augusta 2019.

Staré Hory sú bývalá banícka osada so známym mariánskym pútnickým miestom s bohatou tradíciou. Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je kostol s milostivou sochou Panny Márie a neďaleká Studnička. Podľa ústneho podania obyvateľov Starých Hôr sa vznik pútnického miesta traduje z čias občianskych nepokojov v 17. storočí. Obyvatelia Starých Hôr sa obávali, že nepriatelia dostanú sochu Panny Márie, sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali na mieste terajšej Studničky. Na pamiatku jej ukrytia vyvesili na mieste obraz Panny Márie. Keď nebezpečenstvo pominulo, v roku 1711 ju vykopali a v slávnostnom sprievode preniesli na oltár. Na pamiatku, že tu na kopci bola kedysi ukrytá socha, vyvesili obraz Panny Márie. Zvýšený záujem o Studničku sa začal od 19. storočia, keď vtedajší farár Matej Hrivnák z vďačnosti za svoje uzdravenie dal Madone vyhotoviť dôstojný stánok a zároveň sa tiež upravila cesta k Studničke. V štyridsiatych rokoch 20. storočia s podporou bankobystrického biskupa Mariána Blahu sa toto vzácne miesto opäť upravilo a 28. júna 1942 banskobystrický biskup Andrej Škrábik slávnostne posvätil areál Studničky a novú sochu Panny Márie. V roku 1990 bol starohorský kostol Navštívenia Panny Márie počas pontifikálnej svätej omši ktorú celebroval biskup Rudolf Baláž spolu s biskupom emeritom Jozefom Ferancom vyznamenaný titulom Bazilika Minor.

Matej Hrivnák sa natrvalo zapísal svojou aktivitou vo farnosti Staré Hory. Narodil sa 20. 2. 1829 vo Valči. Ordinovaný bol v roku 1853. Pôsobil ako kaplán na Španej Doline, Starých Horách a opäť Španej Doline. V r. 1856 špirituál, 1862 profesor Vysokej školy bohosloveckej, v r. 1872 farár na Starých Horách. Zomrel 25. 7. 1917.

Oddaný kňaz pútnického miesta Panny Márie, horlivý, tichý, zbožný, oddaný ctiteľ Panny Márie, tu strávil polovicu svojho života. Vystaval novú kalváriu a kaplnku na Studničke. V roku 1896 vydal v slovenskej, nemeckej a maďarskej reči krátku históriu Starých Hôr ako pútnického miesta pod názvom „Krátky dejepis pútnického milostivého miesta v Starých Horách“.

Ďalší rodák farár Juraj Hrivnák, narodený 10.8.1809, ordinovaný v r.1842. Bol kaplán v Bojniciach, správca farnosti v Trnavej Hore-Jarnej, kaplán vo Zvolene a v Banskej Bystrici, v r. 1845 farár v Mošovciach, v r. 1867 farár v Oslanoch, v r. 1872 okresný dekan, v r. 1877 arcidekan nitriansky, od r. 1896 na odpočinku. Zomrel 27.7.1898 na Starých Horách.

V súčasnosti farnosť Staré Hory spravuje rehoľa Bosí karmelitáni z ktorých nás prijal a sprevádzal v kostole brat Stanislav. Boli sme informovaní, že hroby našich rodákov v materiáloch farnosti sú neznáme. O údajoch narodenia a úmrtia Mateja Hrivnáka a Juraja Hrivnáka z archívnych materiálov prečítala prítomným Gitka Durčányová.

Jaromír Meriač oboznámil prítomných so zaujímavým materiálom o kríži na pútnickej ceste na Kráľovej studni, ktorý je dielom valčianskeho kováča Jána Sekerku, a aj o starohorskom kňazovi, profesorovi bystrického gymnázia Prof. Lukášovi Drozdovi. Ten je za zvláštnych okolností pochovaný na valčianskom cintoríne.

Zúčastnení počas návštevy Studničky okrem pomodlenia pred sochou Panny Márie sa napili aj vodou z prameňa. Zaujalo aj množstvo ďakovných tabuliek ako symbolov za uzdravenie.

Ďalšia naša cesta viedla do Španej Doliny, kde sme sa chystali navštíviť kostol v ktorom taktiež určitý čas pôsobil Matej Hrivnák. Kostol v ktorom je upozornenie o zákaze fotografovania, bol v čase návštevy využitý nácvikom piesni mládežníkmi a so zástupcom farnosti Uľanka sme sa už nemohli stretnúť, pripravoval sa sobáš.

Ján Lučan, predseda MO MS vo Valči

fotografie: Jaromír Meriač

2019-09-05T12:33:38+00:005 septembra 2019 |Banskobystrický kraj, Žilinský kraj|
X