Slovanom priniesli vzdelanie, kultúru…


//Slovanom priniesli vzdelanie, kultúru…

„…Nevzdelaný ľud je aj bezbranný, ba nahý, nemôže sa dať do boja s úskočnými protivníkmi ľudského umu a duše – otrocky skončí vo večnom zatratení. Národy, ak ste odhodlané zápasiť s nepriateľmi o svoju vlastnú budúcnosť – dokorán otvárajte dvere rozumu!“  sv. Konštantín Cyril Predslov k Evanjeliu

Miestny odbor Matice slovenskej, laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves, v začiatku Roka kresťanskej kultúry a 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu uskutočnil niekoľko podujatí k tejto téme.  V DMS si /14. 3. 2023/ matičiari priblížili odkaz solúnskych bratov. Predslov k Evanjeliu, prvá slovenská báseň, ktorá nás veľkolepo priraďuje k najvyspelejším európskym národom. Zoznámili sa s 38 znakmi hlaholiky. Predškoláci / 6.10. 2023/ v Materskej škole Tomášikova ulica sa zoznámili s tromi základnými symbolmi, z ktorých sa vytvorilo písmo. Je to kríž – znak Kresťanstva, kruh – symbol nekonečného Boha, trojuholník – symbol najsvätejšej trojice. Každý sa pokúsil napísať iniciálky svojho mena. V ZŠ Komenského ulica /3.11.2023/si žiaci dvoch 4. ročníkov aj vďaka interaktívnemu tabletu mohli vypočuť štyri liturgické jazyky latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu a staroslovienčinu, ktorú v roku 868 v Ríme pápež Hadrián II. schválil ako štvrtý liturgický jazyk. Solúnsky bratia po príchode na Veľkú Moravu v 863 roku na požiadanie kráľa Rastislava, prišli s hlaholikou a prekladali do staroslovienčiny bohoslužobné knihy, založili školu, učili na nej gramatiku – čítanie písanie, rétoriku – sloh a skladbu kázní, dialektiku – základ vierouky. Aritmetiku – počty, astronómiu – hlavne výpočet dní cirkevných sviatkov, geometriu – zásady pri stavbe kostolov, vytváranie modelov a hudbu – cirkevný spev. Pôsobili tu 3 roky, vyučili okolo dvesto žiakov – klerikov. Na mape si žiaci pozreli vymedzenie hraníc Veľkej Moravy. Zoznámili sa s Bazilikou sv. Klimenta v Ríme, kde sa nachádzajú relikvie sv. Cyrila. Zoznámili sa, kde môžu ísť s rodičmi na výlety a vidieť pamiatky Slovanských hradísk. Devín, Mikulčice, ale aj na Spiši, Spišský Štvrtok lokalita pod Šibeničnou horou, Čingov, Dreveník, Spišské Tomášovce… V závere si žiaci vypočuli starosloviensku modlitbu i prednes I. Rapaičovej-  Proglas a napísali mená vierozvestcov v hlaholike. Ďakujeme riaditeľke  MŠ Eve Karaffovej a učiteľkám Tatiane Bazárovej a Monike Štubňovej za ústretovosť a spoluprácu pri prehlbovaní vzdelávania svojich žiakov.

Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS

 

2023-11-06T13:06:00+00:006 novembra 2023 |Košický kraj|
X