Slávnostný Snem Matice slovenskej v Martine sa zaoberal aj novelizáciou Stanov MS


//Slávnostný Snem Matice slovenskej v Martine sa zaoberal aj novelizáciou Stanov MS

Po štyroch rokoch sa 21. októbra 2023 zišlo 383 matičných delegátov a 50 hostí z celého Slovenska na Sneme Matice slovenskej v priestoroch Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Dôvodom zvolania snemu bola novelizácia Stanov MS a schválenie Programu MS na nasledujúce obdobie. V úvode snemu mali prítomní delegáti a hostia možnosť si pozrieť historický dokument tajomníka Jána Semana, ktorý mapoval bohatú 160. ročnú históriu najstaršej a doteraz jestvujúcej ustanovizne slovenského národa v oblasti kultúry, osvety a vedy. Následne sa prítomným prihovoril predseda MS Marián Gešper a ďalší hostia ako generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľubomír Molitoris, rev. Dušan Tóth, bývalý dlhoročný generálny tajomník Svetového kongresu Slovákov a blízky spolupracovník Štefana Boleslava Romana, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer, predseda Združenia miest a obcí na Slovensku, primátor mesta Partizánske, ktorý je aj členom Výboru Matice slovenskej, Jozef Božik, členka správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Jolana Prochotská, Radka Semancová, tajomníčka Živeny a primátor mesta Martin Ján Danko.

V rámci slávnostnej časti Snemu MS sme udelili niekoľko vysokých ocenení množstvu významných matičných osobností za ich prínos v prospech Matice slovenskej. Zaslúžilým matičiarom sme odovzdali cenu predsedu MS, ceny MS všetkých kategórií a aj mimoriadne ceny. Pri výročí významnej udalosti, akým bolo sté výročie od oživotvorenia MS v roku 2019 vydala Matica slovenská mimoriadnu cenu MS. Tá sa odvtedy postupne udeľuje miestnym odborom MS pri príležitosti 100. výročia ich založenia, ako aj osobnostiam, ktoré majú mimoriadnu zásluhu na rozvoji matičného a národného hnutia. Výbor MS ďalej ocenil osobností verejného, vedeckého a politického života, ktorým udelil taktiež najvyššie matičné ocenenia a to zlatú a mimoriadnu cenu MS pri príležitosti 160. výročia založenia MS. V rámci tejto časti programu boli odovzdané aj diplomy novým zakladajúcim členom Matice slovenskej a to Michalovi Tkáčovi a Igorovi Hurtovi. Následne sa za všetkých ocenených prihovoril predseda Prezídia MS, zakladateľ svätogorazdovskej tradície na Slovensku a iniciátor umiestnenia trojsúsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na bratislavskom hrade, Miroslav Holečko. V ďalšej slávnostnej časti snemu vystúpila speváčka Nikola Kusendová z Bošáce, víťazka súťaže Česko-slovensko má talent z roku 2022 a po nej sa predstavila mladá talentovaná heligonkárka Alexandra Chovanová zo Žiliny.

V rámci pracovnej časti Snemu MS sa delegátom predložil na schválenie návrh novelizácie Stanov MS a Program MS na roky 2023 až 2025 s výhľadom do roku 2027. Novelizácia Stanov MS sa týkala niekoľkých drobných zmien, ktoré vyplývali z doterajšej matičnej praxe a z poznania pomerov v MS. Asi najzásadnejšou zmenou bol návrh vypustenia ustanovenia týkajúceho sa obmedzenia dvoch funkčných období predsedu MS a predsedu DV MS. Uvedené ustanovenie totiž nemalo oporu ani v Stanovách MS z roku 1862 a nebolo ani zvyklosťou aplikované v matičnej tradícií počas celej existencie MS. Aj v tomto prípade bola však rozhodujúca členská základňa, ktorá jediná cez svojich delegátov môže na Valnom zhromaždení MS opakovane vyjadriť alebo aj nevyjadriť dôveru svojmu predsedovi. Matica slovenská prišla aj s aktualizovaným Programom MS, ktorý taktiež obsahoval zmeny vyplývajúce nielen z doterajšej matičnej činnosti, ale aj zo súčasnej spoločensko-politickej situácie. V rámci programu MS sa stanovili nové úlohy a ciele, ktoré sa bude matičné hnutie snažiť v najbližších rokoch napĺňať a aj tak prispievať k plneniu úloh MS, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Tieto hlavné matičné dokumenty boli po demokratickej a plodnej diskusii delegátov jednoznačne podporené a schválené.

Na záver nám neostáva nič iné, len poďakovať všetkým prítomným delegátom za ich hojnú účasť a podporu a popriať im do ďalšej práce na národa roli dedičnej veľa energie, motivácie, síl a Božieho požehnania. Matičné hnutie znova dokázalo, že je jednotné a pripravené brániť matičné záujmy a ideály.

Informačné ústredie MS

 

 

 

 

 

 

 

2023-10-25T12:08:56+00:0022 októbra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X