Z KALENDÁRA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ


//Z KALENDÁRA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ

Matica slovenská sa usiluje pripomínať a upevňovať kresťanské, mravné a demokratické hodnoty Slovákov doma i vo svete. Aj zásluhou činnosti miestnych odborov a odborov Mladej matice naďalej plní svoje poslanie v národe a pre národ aj v dnešnej dobe, keď sme neustále svedkami útokov na túto našu národnú ustanovizeň. Zvlášť v dnešnej hektickej dobe, keď sa všetko prepočítava na mieru zisku je dôležité a potrebné zachovať si odvahu a optimizmus aby naša „Matica“ zostala aj naďalej ochrankyňou práv a kultúrneho dedičstva nášho národa. Náš miestny odbor sa zameriava a aj v minulosti zameriaval svoje aktivity v súlade so zámermi matičného hnutia v trenčianskom samosprávnom kraji. Podujatia pripravované samostatne alebo v spolupráci s inými organizáciami možno rozdeliť do dvoch skupín:

  1. každoročne sa opakujúce aktivity
  2. príležitostné podujatia k aktuálnym výročiam, osobnostiam či udalostiam

Do prvej skupiny môžeme zaradiť literárnu súťaž Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“, ktorej 27. ročník zavŕšime v novembri tohto roka. Pri príležitosti jubilujúcich 25. rokov tejto súťaže(v roku 2017) bol vydaný zborník prác. Taktiež medzi každoročne sa opakujúce aktivity môžeme zaradiť aj okresné a krajské kolá „Vansovej Lomničky“ (súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy).Opomenúť nemožno ani starostlivosť o hroby rodiny Štúrovcov a Dohnányiovcov, ktoré sa nachádzajú na evanjelickom cintoríne v Trenčíne. Členovia nášho miestneho odboru organizujú pietne spomienky pri významných výročiach či už narodenia, alebo úmrtia významných osobností. V tomto roku sa konala  pietna spomienka pri hrobe Zuzky Jarábkovej matičiarky a folkloristky v Záblatí. Rekapitulovať všetky podujatia nie je možné a niektoré archívne dokumenty sa žiaľ nepodarilo nájsť. Treba brať do úvahy fakt, že náš miestny odbor nemal a doposiaľ nedisponuje vlastnými priestormi. Pôsobisko nášho miestneho odboru sa často menilo a dokumenty sa viackrát sťahovali takpovediac „z miesta na miesto“. V posledných desaťročiach nám bezplatne zapožičiava svoje priestory a všestranne nás podporuje Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, v spolupráci s ktorou bolo zorganizovaných veľa zaujímavých podujatí. Prínosom v činnosti MO MS je aj založenie Klubu starých Trenčanov a iniciatíva jeho predsedu Ing. Vojtecha Brabenca. Výsledky činnosti Klubu starých Trenčanov sú obsahom internetovej stránky Trenčan- Trenčanom.

Pri uskutočňovaní a organizovaní podujatí pretrváva dlhoročná spolupráca miestneho odboru s už spomínanou Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, Úniou žien Slovenska, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou (pobočka v Trenčíne), Klubmi seniorov, Jednotou dôchodcov Slovenska a Klubom starých Trenčanov. Taktiež po založení Trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov sa úspešne rozvinula spolupráca so školami. Cieľom a želaním nášho miestneho odboru do ďalších rokov práce bude aj naďalej vzbudiť záujem o matičnú prácu hlavne v radoch mladých ľudí. Musíme si priznať, že o prácu v našom odbore už dlhodobo nejavia záujem. To isté pociťujeme aj u strednej generácie. Neprestávame však veriť, že určite sa časom nájdu mladí nadšenci a budú úspešne kráčať v stopách našich predchodcov, ktorí v ťažkých podmienkach zachovali naše národné bytie.

Janka Poláková

 

2020-05-14T11:40:22+00:0014 mája 2020 |Trenčiansky kraj|
X