Predseda Matice slovenskej

  • Štatutárnym orgánom Matice slovenskej je predseda, ktorý reprezentuje Maticu slovenskú navonok a vystupuje v jej mene, a súčasne predsedá výboru.
  • Predsedu volí valné zhromaždenie na štyri roky, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Pracovný pomer predsedu vzniká voľbou v zmysle platného právneho poriadku. Funkčné obdobie novozvoleného predsedu sa začína v prvý deň po právoplatnej voľbe valným zhromaždením. Odovzdanie a prevzatie predsedníckej agendy sa uskutoční najneskôr do 30 dní po právoplatnom zvolení nového predsedu Matice slovenskej.
  • Predseda vedie rokovanie valného zhromaždenia, snemu, výboru a predsedníctva.
  • Predsedovi zaniká mandát, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin, ak po obdobie dvanástich mesiacov nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu alebo ak sa na vlastnú žiadosť vzdá svojho mandátu.
  • Predseda ďalej:


a) riadi a koordinuje celkovú činnosť Matice slovenskej prostredníctvom volených orgánov a pracovísk Matice slovenskej,
b) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia, snemu, výboru a predsedníctva,
c) chráni a obhajuje demokratické tradície Matice slovenskej, slobodu prejavu, úctu k hodnotám národného dedičstva, humanitné a demokratické princípy,
d) vymenúva a odvoláva riaditeľov ustanovizní a pracovísk Matice slovenskej,
e) v zásadných otázkach riadi a kontroluje činnosť ČÚ,
f) hodnotí činnosť Matice slovenskej, matičného hnutia a pracovísk, požaduje od správcu, príslušných pracovísk a orgánov Matice slovenskej podklady, stanoviská a informácie o ich činnosti.Predseda Matice slovenskej

Predseda Matice slovenskej

Ing. Marián Tkáč PhD.

Adresa: Grösslingova 23, 812 51 Bratislava
Tel: +421 238128000
0918/904941
E-mail: predseda@matica.skmarian-tkac

Inžinier ekonómie (Ing.) a doktor filozofie (PhD.). Narodil sa 25. septembra 1949 v obci Čičava a od skončenia štúdií na Vysokej škole ekonomickej (1972) býva v Bratislave. V roku 1967 maturoval na gymnáziu v okresnom meste Vranov nad Topľou.V rokoch 2002 a 2005 absolvoval mesačné jazykové kurzy v Anglicku a v Írsku. Má dve negatívne lustračné osvedčenia z roku 1992, podpísané ministrom J. Langošom.Od skončenia školy pracuje vo finančníctve a bankovníctve. Po novembri 1989 ho zamestnanci ministerstva financií zvolili za námestníka ministra, v roku 1992 bol pri zakladaní Národnej banky Slovenska (NBS) a pri zrode slovenských peňazí, ktorými sa platilo v rokoch 1993 až 2008, a to vo funkcii viceguvernéra ŠBČS.
Podpis Ing. Mariána Tkáča, PhD., je na slovenských bankovkách z roku 1993. NBS viedol prvých osem mesiacov jej existencie vo funkcii viceguvernéra povereného jej riadením. Neskôr pracoval ako vedúci Archívu NBS, súčasne reprezentuje Slovensko v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom.

Po novembri 1989 sa angažoval v boji za slovenskú samostatnosť ako člen komisie na prípravu slovenskej ústavy aj komisie vedenej Alexandrom Dubčekom na prípravu federálnej ústavy. V októbri 1990 inicioval výzvu 61 krokov k slovenskej identite, prvé občianske vystúpenie v prospech slovenskej samostatnosti. Podieľal sa na činnosti spoločnosti slovenskej inteligencie Korene. Bol medzi zakladateľmi Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES), ako aj Kongresu slovenskej inteligencie, ktorý prijal týždeň pred voľbami v roku 1992 výzvu na vyhlásenie nezávislosti. V tom istom roku ho zvolili za člena predsedníctva a výboru Matice slovenskej. Funkcie v predsedníctve MS sa vzdal vzhľadom na plnú vyťaženosť pri zakladaní NBS, vo ýbore MS pracoval do roku 1996. Pracoval vo výbore Muzeálnej slovenskej spoločnosti pri MS. V rokoch 2005 až 2010 bol členom predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, v súčasnosti je aj členom výboru Politologického odboru Matice slovenskej.

Angažovaním sa za národné veci je poznačená aj jeho spisba. Dosiaľ napísal trinásť kníh literatúry faktu, napríklad Národ bez peňazí, Národ a peniaze, Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Slovenské banky v Uhorsku, Bratislavské banky a najnovšiu knihu Pravdivý slovenský príbeh, v ktorej hľadá slovenskosť v našich dejinách. Je autorom aj štyroch beletristických kníh: Zemplínske nebo, Veľký sen, Vôňa peňazí a Zemplínske nebo – Druhá epocha. V rozhlase mu uviedli 10-dielny dokumentárny seriál Za bankami a peniazmi po Slovensku, ako aj štyri rozhlasové seriály v cykle Slovenské rody venované osudu Daxnerovcov – a zároveň aj osudu prezidenta J. Tisa i nášmu najslávnejšiemu šľachtickému rodu Turzovcov, ďalej Michalovi Bosákovi, ktorý sa podpísal na americký dolár, ako aj Alexandrovi Petrovičovi-Petöfimu.

Uverejnil viac ako tisíc publicistických textov z oblasti histórie, peňažníctva, bankovníctva a filozofie spoločnosti v Literárnom týždenníku, v Slovenských národných novinách, Extraplus a inde. Je autor scenárov viacdielnych televíznych dokumentov, ktoré sú v štádiu výroby: Navždy a večne o dejinách peňazí a bánk, Turzovci, našom utajenom rodákovi Franzovi Lisztovi, ako aj o procese z roku 1959 proti Karvašovi a spol.
Súpis publikačnej činnosti sa nachádza na: http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicams.htm

V roku 2010 prijal kandidatúru na post predsedu MS, zároveň predstavil matičnej verejnosti svoj Národný program obrody Matice slovenskej. Na valnom zhromaždení MS dňa 19. novembra 2010 v Martine bol v prvom kole zvolený za predsedu Matice slovenskej.