Za národným, kultúrnym a historickým poznaním, Spoznávanie rodného kraja

thumbnail

Vlastivedné, historické a na poznatky bohaté popoludnie pripravil pre matičiarov ich Vlastivedný odbor (VlO MS). Po Necpalských zaujímavostiach, vodnom prameni Turca, kultúrnych a historických pamiatkach sa vybrali členovia a priaznivci Matice slovenskej na konci prvej tretiny augusta. Po miestach, kde vyviera pramenistá a priezračne čistá voda v Necpalskej doline ich sprevádzal martinský poslanec Tibor Adamko. Priblížil dejinné súvislosti výstavby tohto zdroja pitnej vody pre Martin a Turiec, pričom doplnil, že spoločnosť Turvod zásobuje pitnou vodou 114 000 obyvateľov celého Turca, a len z tohto zdroja je zásobovaných 70 000 obyvateľov. Preto je toto zariadenie strategické a veľmi chránené, jeho návšteva je takmer vzácna, čo ešte väčšmi umocnilo obdivné pocity a úžasné dojmy matičných návštevníkov, ktorých počet bol aj preto veľmi limitovaní. Poďakovanie za mimoriadne povolenie tejto exkurzie preto opodstatnene patrí generálnemu riaditeľovi Turvod, a. s. MVDr. Rastislavovi Zábronskému, ktorý podujatie umožnil, a aj zrejme svedčí o tom, ako je stále pozitívne vnímaná naša najstaršia celonárodná ustanovizeň aspoň u niektorých predstaviteľov našej spoločnosti či slovenských organizácií. Sprevádzajúci Tibor Adamko následne zodpovedal mnohé otázky z tejto oblasti vodného hospodárstva a zásobovania pitnou vodou. Ako kuriozitu musíme uviesť, že dostal niekoľko publikácií Matice slovenskej a v katalógu výstavy 90. výročia slávnostného otvorenia súčasnej sídelnej budovy MS našiel na fotografii svojho starého otca, ktorým bol R. Adamko a v tom čase pôsobil ako významný slovenský politik, na čo sa skutočne a vrele potešil a matičiarom poďakoval. Exkurzia sa následne premiestnila k v súčasnosti matičnému kaštieľu v Necpaloch, kde historik, pedagóg a člen výboru VlO MS Jaroslav Jarkovský priblížil jeho históriu od 14. storočia a to od rodu Necpalskovcov a pri neďalekých hroboch pokolenia Franklin ozrejmil aj širšie dejepisno-spoločenské súvislosti, dodajme, že rod má súvis aj s niekdajšim prezidentom USA. Nasledovala prehliadka ďalšieho kaštieľa, ktoré, mimochodom, sú v tejto obci až štyri. Potom sa exkurzia presunula k evanjelickému, a. v. kostolu, kde p. farár Belo Húska ukázal priestory a cirkevné pamiatky a hovoril o súčasnosti, no najmä minulosti tejto cirkevnej obce, najmä však pôvodného artikulárneho kostola z roku 1689, ktorý mal kapacitu až 6180 veriacich a súčasného kostola z roku 1843, kde sa nachádzajú aj niektoré časti z predchádzajúceho chrámu. Zvlášť poukázal na vzácny oltár z roku 1611, ktorý taktiež bol súčasťou toho artikulárneho kostola, a pochádza od rodu Thurzovcov pričom pôvodne bol na Oravskom hrade, všetko to informáciami dopĺňal historik, pedagóg a regionalista Július Jarkovský. Návšteva pokračovala v priestoroch obecného múzea, kde jeho zakladateľ MVDr. Vladimír Hanzlík hovoril o vzniku a zbierkach tejto kultúrnej ustanovizne, čo súviselo aj s jeho manželkou doc. PhDr. Alžbetou Hanzlíkovou, PhD., ktorá je zakladateľkou univerzitného štúdia ošetrovateľstva na Slovensku v súčasnosti, no zároveň bola vnučkou učiteľa a neskoršieho notára Štefana Reidla, ktorý notariát vykonával práve v týchto priestoroch v Necpaloch, čo bol dôvod vzniku múzea. Matičiari vyslovili spokojnosť s exkurziou a vieru, že VlO MS bude v podobných a na takýchto v zážitok bohatých podujatiach pokračovať a poďakovali organizátorom, zvlášť Júliusovi Jarkovskému. Musíme povedať, že toto sú akcie, ktoré tiež poukazujú na opodstatnenosť našej najstaršej celonárodnej ustanovizne, zároveň na potrebu rozvoja národného, kultúrneho a historického povedomia k rodnému kraju a Slovensku medzi slovenskou kultúrnou verejnosťou.

Text a foto: Viliam Komora

článok neprešiel jazykovou úpravou

Text a foto: Viliam Komora Text a foto: Viliam Komora
Výklad pred vstupom do vodného zdroja - Tibor Adamko vľavo
Vzácny necpalský oltár