KRONIKA – PRAMEŇ POZNANIA A DEDIČSTVA ŠKOLENIE KRONIKÁROV MS

thumbnail
Martin, 9. 12. 2017
Školenie kronikárov miestnych odborov, ako i iných matičných a ďalších subjektov, pripravil Vlastivedný odbor (VlO) MS. Konalo sa druhý decembrový víkend v Martine pod vedením kronikárky, muzeologičky, etnologičky a predsedníčky VlO MS PhDr. Dáši Danekovej, a zišli sa na ňom záujemcovia o slovenské národné poznanie, šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Prednášajúca priblížila historické súvislosti vzniku a tvorby kroník, právne predpisy, teóriu, ale i konkrétnu realizáciu a ich spracovanie. Pripomenula tiež, že po stáročia bola kronika jediným pramenným dokladom kultúrnych a spoločenských aktivít nielen miest a obcí, ale aj spoločenstiev a zoskupení, je obrazom spôsobu života, je podkladom pre spracovávanie nielen odborných, ale aj populárnych článkov i štúdií. Doplnila, že kroniky poznáme mestské, obecné, školské, cirkevné, rodinné, rôznych občianskych združení a spolkov, hasičské, firemné a iné. Nezastupiteľné miesto v oblasti národných  dejín a šírení kultúrneho dedičstva má práve Matica slovenská a jej miestne odbory. „Združujú nielen ľudí so záujmom o ľudovú a národnú  kultúru, ale hlavne vyvíjajú veľké množstvo aktivít. Aby sa toto úsilie zachovalo aj pre budúce generácie, je potrebné zachytiť činnosť MO MS formou dokumentácie – kronikou.“ uviedla Dr. D. Daneková a dodala, že „práve preto je potrebné kronikárom  pomáhať formou  vzdelávania, v čom mám dlhoročnú  tradíciu školení kronikárov miest a obcí SR, a to od r. 1963 s matičným muzeológom Dr. Ladislavom Jasenákom, od r. 1992 v rámci DOMOVINY Martin, a od r. 2016 pokračuje toto vzdelávanie vo Vlastivednom odbore MS.“ Dodala, že kedysi v rámci Národného osvetového centra spoločne s PhDr. Igorom Krištekom, CSc. pripravovali aj celoslovenskú súťaž v tejto oblasti, kde bola Dr. Daneková predsedníčkou komisie pre kroniky, a v súčasnosti dokončuje spracovanie komplexnej príručky, metodického materiálu pre kronikárov „VADEMECUM KRONIKÁRA“. Prítomný člen predsedníctva MS Viliam Komora povedal, že navrhne vedeniu MS, aby sa do týchto aktivít zapojila naša najstaršia slovenská, národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň. Počas podujatia dostali účastníci rôzny metodický materiál a na konci školenia získali kronikárske osvedčenie.
Ostáva nám vyjadriť presvedčenie, že aj v tejto sfére Matica slovenská nadviaže na dlhoročné skúsenosti a činnosť v oblasti národného kultúrneho dedičstva a stane sa ústrednou inštitúciou v metodickej, ako i konkrétnej činnosti, v školení kronikárov a pomoci pri tvorbe kroník.
Viliam Komora
foto: Jaromír Meriač
článok neprešiel jazykovou úpravou