30. výročie znovuobnovenia MO MS v Trstenej


//30. výročie znovuobnovenia MO MS v Trstenej

Čo je to 30 rokov v dejinách sveta? Zlomok času. V živote človeka je to však časový úsek či už detstva, dospelosti, alebo staršieho veku. V histórii nášho mladého štátu, ktorý vznikol 1.januára 1993, sú to práve prvé 3 desaťročia jeho existencie. No a čo sa týka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej je to obdobie 30. rokov znovuobnovenia jeho činnosti v našom meste. Deň, kedy po zakázaní jeho činnosti (1951) sa niektorí občania mesta Trstená srdcom odhodlaní podujali pre jeho obnovenie bol  4.december 1993.  Nechýbal im elán a najmä entuziazmus v šírení rozvíjania národnosti,  myšlienok našich národných, ale aj trstenských dejateľov. Výbor MO MS v Trstenej sa preto rozhodol  pre slávnostnú akadémiu a možnosť svojim členom priblížiť činnosť za uplynulé obdobie. Dňa 3.12.2023 hymnou Slovenskej republiky začalo slávnostné posedenie matičiarov v Dome kultúry v Trstenej. V úvode vystúpila Anna Havrilová Stolárik, ktorá svojim príhovorom zdôraznila, že základné hodnoty každého národa sú vlastenectvo, úcta k dejinám, tradíciám a kultúre vlastnej zeme. Pripomenula, ako pestovať a uchovať lásku k vlasti, k svojmu národu, ako zachovať dedičstvo svojich otcov aj u dnešnej mladej generácie. Poukázala na to, ako nestratiť to, začo naši predkovia a národovci bojovali a čo ťažko aj vybojovali. Po úvodných slovách predsedkyňa  MO MS v Trstenej Frančeková Jana privítala hostí –podpredsedu MS Mareka Nemca, predsedu Krajskej rady ŽSK Milana Stromku, predsedu MO MS z Liptovského Mikuláša Ferdinanda Chovanca, podpredsedu MO MS z Dolného Kubína Jána Kráľa s manželkou, predsedkyňu MO MS zo Stankovian Ľudmilu Malchovskú, predsedkyňu MO MS z Oravskej Jasenice Evu Matisovú ako aj prvú predsedkyňu znovuobnoveného MO MS v Trstenej Auréliu Lenčuchovú, ktorá následne vo svojom krátkom príhovore zaspomínala na neľahké chvíle a potrebu spoločnosti pre obnovu miestneho odboru, na ktorom mal veľký podiel Jozef Fábry. Kapitánová Margita vo výbore pracuje dodnes a so skúsenosťami je veľkou našou oporou. Ku slávnostnej atmosfére prispeli žiaci zo ZUŠ v Trstenej svojím umeleckým vystúpením pod vedením riaditeľa Jozefa Tretinu. Svoj talent žiaci predviedli  na rôznych hudobných nástrojoch, v tanci a speve. V konferovaní akadémie pokračovala tajomníčka Terézia Lofajová. Po srdečnom príhovore podpredsedu  MS Mareka Nemca a hostí, ktorí kladne zhodnotili našu činnosť, vyzdvihli našu matičnú prácu vo viacerých oblastiach a popriali nám mnoho elánu a úspechov v ďalšej činnosti, akadémia pokračovala vystúpením mladých heligonkárov z Oravskej Jasenice v nádherných slovenských krojoch. Následne predsedkyňa prítomným matičiarom prostredníctvom fotodokumentácie z predchádzajúceho obdobia priblížila aktivity miestneho odboru, krajanskú spoluprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku a MS v Meduriči z Chorvátska, ako aj spoluprácu s inými miestnymi odbormi: Stankovanmi, Dolným Kubínom, Liptovským Mikulášom. Ďalším programom akadémie bolo vystúpenie skupiny Stankovianka pri MO MS v Stankovanoch. Keďže náš miestny odbor slávil okrúhle jubileum, tak sme sa rozhodli oceniť a poďakovať našim členom dožívajúcich sa okrúhleho životného výročia 60.,70., 80. a 90. rokov. Jubilantov tohto roku bolo 22. Krásnych 90. rokov sa dožila Aurélia Lenčuchová, ako aj náš čestný predseda Augustín Šinál, ktorý nám vo svojich rokoch dokonca zarecitoval báseň od P. O. Hviezdoslava. Bol to pre nás silný zážitok. Sladkou odmenou nielen pre jubilantov bola následne venovaná torta primátorkou Magdalénou Zmarzlákovou, ktorá poslala všetkým pozdrav, ale zo zdravotných dôvodov sa akadémie nemohla zúčastniť. Na záver sálou znela Hymna MS. Terézia Lofajová poďakovala prítomným za účasť a pozvala ich k slávnostnému pohosteniu a spoločnému posedeniu.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým matičiarom, ktorí sa aktívne zúčastňovali matičných akcií. Veľké poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Trstená, ktoré nám vychádzalo vždy v ústrety a umožňovalo nám realizovať naše aktivity. Nedá mi nespomenúť aj sponzorov, prostredníctvom ktorých sa nám podarila zrealizovať slávnostná akadémia: mesto Trstená, Panasonic, Elkond, Urbár, LKT, ktorým taktiež patrí naše poďakovanie. Srdečné ,,ďakujem“ však patrí najmä členom výboru MO MS v Trstenej, ktorí neraz vo svojom voľnom čase  namiesto rodiny venovali čas práve matičným stretnutiam.

Celému Slovensku a Matice slovenskej želáme, aby prichádzajúce Vianoce boli pre všetkých sviatkami pokoja, lásky, porozumenia, prežité v zdraví a v rodinnej pohode.

Mgr. Frančeková Jana, MO MS Trstená

fotodokumentácia – Bednár Kamil

 

  

 

2023-12-13T10:31:00+00:0013 decembra 2023 |Žilinský kraj|
X