Zmluvy 2019


/Zmluvy 2019
 1. Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 510/71/2 uzatvorenej dňa 29. 8. 2008
 2. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9299 zo dňa 26.6.2018
 3. Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (DMS Prievidza)
 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 5. Dodatok k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL (č. zmluvy A9488317) DMS Nitra
 6. Dodatok k zmluve č. 4 o nájme nebytových priestorov z 1.1.2012 (DMS Galanta)
 7. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.04.2015 (DMS Galanta)
 8. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.12.2015 (DMS Galanta)
 9. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 9. 3. 2016 (DMS Galanta)
 10. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 1. 06. 2016 (DMS Galanta)
 11. Dodatok k zmluve č. 2 o nájme nebytových priestorov z 1.1.2016 (DMS Galanta)
 12. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 30.10.2016 (DMS Galanta)
 13. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 1. 1. 2017 (DMS Galanta)
 14. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 1. 02. 2018 (DMS Galanta)
 15. Zmluva o výpožičke (DMS Nitra)
 16. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS Galanta)
 17. Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb 
 18. Zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená v zmysle zákona § 268 OZ (DMS Nitra)
 19. Zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená v zmysle zákona § 268 OZ (DMS Nitra- Ištokovič)
  19 a/ Zmluva o vytvorení diela č. 1/2019
 20. Dodatok č. 6  k poistnej zmluve 23-41462 k poisteniu majetku (busta Štúrovo)
 21. ZMLUVA O DIELO č. 1/2019  uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 22. Zmluva o spolupraci MO MS Cakajovce
 23. ZMLUVA o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 8 zákona č. 176/2004  č. 1/2019  (MS a MO Z. Slatina)
 24. ZMLUVA O DIELO č. 2/2019  uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 25. Zmluva o dielo č. 017/2019
 26. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS D. Streda)
 27. Zmluva o dielo č. 3/2019 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
 28. Zmluva o výpožičke č. 2/2019 uzatvorená v zmysle ust. §8 odst. 4 Zákona NRSR č- 17/2004 Z.z.
 29. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby (DPO)
 30. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
 31. Zmluva o partnerskej spolupráci medzi MS a NOC – Scénická žatva
 32. Zmluva o sponzorovaní
 33. Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 OZ
 34. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (OZ Gerulata)
 35. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (DFS Krpčarik)
 36. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Folkduoplus)
 37. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (FS Gymnik)
 38. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (DS Karpaty)
 39. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (FS Nadšenci)
 40. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (FS Trenčan)
 41. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (FS Viničiar)
 42. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (FS Folkduoplus-moderovanie)
 43. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Vajnorská Dychovka)
 44. Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Závodzan)
 45. Zmluva o vytvorení diela č. 2/2019
 46. Zmluva o výpožičke č. 3/2019 (V. Hložník)
 47. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (DMS Nitra – Umenie a spoločnosť)
 48. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (DMS Nitra – Power joga)
 49. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (DMS Nitra – Satyros)
 50. Zmluva o dielo (web mlada Matica)
 51. Zmluva o prenájme nebytových priestorov v DMS Nitra (ProfiPoint s.r.o)
 52. Delimitačný protokol č. 01887/2019-UVDP-U00019/19.00 o odovzdaní správy poľn. nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria poľn. pozemky alebo do nich patria

 

MK SR

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019         Príloha č. 1 – Rozpočet 2019  Dodatok č.1  2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019  číslo_MI-3506/2019/1.1

 

2019-10-16T16:08:18+00:0018 januára 2019 |
X