Významný dátum v našich dejinách – 11. máj 1848


//Významný dátum v našich dejinách – 11. máj 1848

Ľudská pamäť je veľmi nestabilná, človek rýchlo zabúda a mnoho vecí si už nepamätá. Rovnako je to aj s pamäťou  národa, preto je povinnosťou našej národnej a kultúrnej inštitúcie Matice slovenskej, aby národnú pamäť uchovávala. Matičiari z Liptovského Mikuláša si každoročne pripomínajú významnú udalosť v dejinách nášho národa a to prijatie dôležitého dokumentu Žiadosti slovenského národa.

Pred 175 rokmi dňa 10. mája 1848 sa na fare v Liptovskom Mikuláši stretli popredný národovci u významnej osobnosti národného hnutia Michala Miloslava Hodžu, ktorý tu bol evanjelickým farárom. Prišli jeho dvaja nerozlučný druhovia Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban, ale aj mladí národovci Janko Francisci, Štefan Marko Daxner, Samo Bohdan Hroboň. Radili sa do neskorých nočných hodín. Výsledkom boli spísané Žiadosti slovenského národa, ktoré obsahovali štrnásť bodov. Bol to prvý národný a politický program práve prebúdzajúceho sa slovenského národa. V žiadostiach sa požadovalo, aby Slováci: mali vlastný snem, vlastné školy, aby bola úradná reč slovenčina, žiadali slobodu tlače a zhromažďovania, vlastnú národnú gardu pod slovenským velením, vlastnú zástavu, oslobodenie poddaných od poddanských povinnosti a navrátenie pôdy, ktorá im patrí, oslobodenie básnika Janka Kráľa a jeho druha Janka Rotaridesa, rovnaké práva žiadali aj pre Slovanov v Haliči, v poslednom bode sa jasne vyslovili za to, že nesplnenie svojich požiadaviek, budú považovať znovu za uvrhnutie slovenského národa do poroby ako sociálnej taj aj národnej. Národovci sa dohodli, že Žiadosti slovenského národa budú verejne vyhlásené na druhý deň. Nastala aj menšia hádka medzi Hodžom a Hurbanom, ktorý chcel žiadosti vyhlásiť pred veľkým ľudový zhromaždením. Hodža mu oponoval, že v Liptovskom Mikuláši na to nie sú vhodné podmienky a je tu veľa zemanov – maďarónov. Hádku sa podarilo urovnať Štúrovi. Na druhý deň 11. mája 1848 sa národovci, vyzdobený národnými kokardami, vybrali do neďalekých Ondrašoveckých kúpeľov. Kúpele vlastnili bohatý rod Pongrácovcov, mali tu miestnosť s veľkými drevenými kaďami na kúpanie a miestnosť na zábavu, kde páni hrali karty a ženy sedeli pri kávičke a debatovali. Tu žiadosti prečítal Janko Francisci a boli tak verejne za obmedzenej účasti vyhlásené. Slováci sa svojimi žiadosťami prihlásili medzi slobodné a demokratické národy Európy.

Mikulášski matičiari sa v sobotu 13. mája 2023 v popoludňajších hodinách stretli pri pamätníku Žiadostí slovenského národa v mestskej časti Liptovská Ondrašová. Pripomenúť si túto významnú udalosť prišli aj obyvatelia mesta, zástupcovia kultúrnych inštitúcii, ale aj politických strán, ktorým leží na srdci naša národná pamäť. Podujatie uvádzal člen Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) Pavol Mráz. Na úvod však zaspieval hymnu Slovenskej republiky matičný spevokol SENIOR. Moderátor potom privítal vzácnych hostí: poslanca NR a ŽSK, primátora mesta Jána Blcháča, poslanca ŽSK, viceprimátora Rudolfa Urbanoviča, druhého viceprimátora Ľuboša Triznu, podpredsedu MS Mareka Nemca, predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska Michala Kotiana, ktorý je zároveň aj mikulášskym matičiarom a vedie matičný spevokol, v neposlednom rade privítal aj predsedu MO MS v Liptovskom Mikuláši Ferdinanda Chovanca. Potom sa k prítomným prihovoril viceprimátor mesta Rudolf Urbanovič. Pripomenul historické fakty o Žiadostiach, vyslovil sa, že je hrdý na naše mesto, ktorým kráčala história nášho národa a v ktorom sa narodili významné osobnosti. Pripomenul, že tento rok bol v našom meste vyhlásený za rok Ivana Stodolu. Na záver svojho príhovoru vyslovil ľútosť nad tým, že takúto významnú udalosť si nevšimnú naši poprední vládni činitelia. Osobne by deň 11. máj vyhlásil za štátny sviatok, ale k tomu je potrebná politická vôľa a tá národným udalostiam v dejinách nášho národa moc nepraje. Po jeho prejave prítomní položili vence a kvety k pamätníku Žiadostí slovenského národa. Na záver matičný spevokol zaspieval hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí.“ Potom sa ešte všetkým prítomným poďakoval za účasť poslanec NR SR a primátor mesta Ján Blcháč.

Mikulášska verejnosť na svoje dejiny, ktoré nie sú len dejinami mesta, ale aj dejinami celého slovenského národa, nezabúda. Matičiari v tomto meste uchovávajú národnú pamäť a nespreneverujú sa odkazu svojich predchodcov spred 160 rokmi, kedy Matica slovenská vznikla.

Peter Vrlík

 

 

 

 

2023-05-19T15:17:14+00:0019 mája 2023 |Žilinský kraj|
X