120. výročie narodenia Petra Zaťka


//120. výročie narodenia Petra Zaťka

Malú spomienku pri pamätnej tabuli v rodnej obci Vavrišovo pripravili matičiari z Liptovského Mikuláša. Dr. Ing. Peter Zaťko sa narodil v obci Vavrišovo, kde mu bola v roku 1998 odhalená pamätná tabuľa. Tá však nie je umiestnená na jeho rodnom dobe, keďže ten bol v minulosti zbúraný. Na stretnutí sa zúčastnil aj podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec. „Je našim samozrejmým poslaním pripomínať si a nezabúdať na významné osobnosti nášho národa, ako aj v tomto prípade. Peter Zaťko možno nepatrí k osobnostiam, ktoré by boli širokej verejnosti úplne známe, avšak jeho prínos v oblasti národného hospodárstva a politike bol nezanedbateľný.“ Aj napriek ťažkému osudu kedy mu v siedmich rokoch života umrel otec a starostlivá matka ostala na výchovu detí sama dokázal sa svojou svedomitosťou a pracovitosťou presadiť.  Dr. Ing. Peter Zaťko (* 17. október 1903, Vavrišovo – † 10. január 1978, Bratislava) bol slovenský národohospodár, politik. Narodil sa v rodine Mateja Zaťka a jeho manželky Zuzany rod. Abrahámovej. Základnú školu vychodil v Liptovskom Hrádku. Študoval na meštianskej škole v Liptovskom Mikuláši a na Obchodnej akadémii v Martine. V roku 1926 absolvoval Vysokú školu obchodnú v Prahe. V rokoch 1926 – 1929 pracoval ako tajomník v Česko-slovensko-maďarskej obchodnej komore v Prahe. V roku 1929 odišiel do Bratislavy, kde pracoval ako tajomník Obchodnej a priemyslovej komory až do roku 1936. Tu sa stal spolupracovníkom Imricha Karvaša, s ktorým v roku 1931 iniciovali založenie časopisu Politika, na ktorého stránkach mladá slovenská inteligencia zdôvodňovala teóriu regionalizmu, ktorá požadovala väčší zreteľ na špecifické potreby Slovenska. Malo dôjsť k zjednoteniu hospodárskych a politických síl na Slovensku, ktoré by presadzovali slovenské záležitosti v ústredných orgánoch v Prahe. Výsledkom bolo založenie Národohospodárskeho ústavu Slovenska (NÁRUS), ktorého zasadaní sa Zaťko zúčastňoval ako ekonomický odborník. V rokoch 1936 – 1940 bol generálnym tajomníkom a podpredsedom Ústredného združenia slovenského priemyslu. V decembri 1938 bol zvolený za poslanca slovenského autonómneho snemu. V rokoch 1939 – 1944 bol poslancom snemu Slovenskej republiky. V marci 1939 mu ponúkli aj miesto ministra hospodárstva, ktoré odmietol. Bol však ministrovým poradcom a snažil sa o obmedzenie vplyvu nemeckého finančného kapitálu na slovenské hospodárstvo. V rokoch 1941 – 1942 pôsobil ako predseda Ústredne pre hospodárstvo priemyselné a surovinové. Spolupracoval s občianskym krídlom odboja. Bol členom ilegálnej SNR. Pripravoval hospodárske zabezpečenie Slovenského národného povstania tajným premiestňovaním materiálových zásob na stredné Slovensko. Počas Povstania bol členom povstaleckej SNR a Rady na obranu Slovenska. Koncom roku 1944 bol za účasť v Povstaní odsúdený na smrť. Začiatkom roku 1945 sa stal povereníkom pre zásobovanie, obchod a priemysel. Po oslobodení pracoval ako podpredseda Štátneho plánovacieho a štatistického ústavu (1945 – 1948). V rokoch 1948 – 1951 bol generálnym dozorcom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Potom pracoval v rôznych podnikoch. V roku 1958 ho uväznili a odsúdili na tri roky za údajné podvracanie republiky. V roku 1960 ho prepustili na amnestiu a v roku 1968 rehabilitovali. Zomrel 10. januára 1978 v Bratislave.

DMS LM

2023-10-17T12:44:04+00:0017 októbra 2023 |Žilinský kraj|
X