230. výročie narodenia Jána Kollára


//230. výročie narodenia Jána Kollára

Oslavy aj s Maticou slovenskou

Slováci, Turčania, Mošovčania, Evanjelická cirkev augsburského vyznania a Matica slovenská si pripomenuli jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národa, kultúry, literatúry, jazyka, histórie, politiky a veľkého Slovana. Ján Kollár sa narodil 29. júla v roku 1793 v Mošovciach a na večnosť odišiel 24. januára 1852 vo Viedni.

Oslavy 230. výročia narodenia Jána Kollára boli usporiadané poslednú júlovú nedeľu v jeho rodnej obci Mošovce, starobylom turčianskom mestečku, ktoré si pripomína už 790. výročie prvej písomnej zmienky. Program slávnosti bol započatý Slávnostnými službami Božími v evanjelickom augsburského vyznania (a. v.) chráme. Kázal, modlil sa a požehnal biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike v Prahe Marián Čop. Keďže bohoslužba bola zároveň aj pri príležitosti posviacky znovuobnoveného organu, tak sa prihovoril aj Rudolf Machovčák, ktorý obnovenie zabezpečil. Nasledovala posviacka organu, ktorú vykonal konsenior Turčianskeho seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. a martinský evanjelický a. v. farár Milan Kubík. Mošovská evanjelická a. v. farárka Andrea Cabadová sa v závere Božích služieb poďakovala veriacim a všetkým za účasť, a v sprievode sa zhromaždení presunuli na námestie obce.

Položenie spomienkových kytíc bolo pri soche Jána Kollára v centre obce. Vence a kytice položili starostka obce Mošovce Elena Krajčová a zástupkyňa starostky Jana Fánčiová, primátor okresného a kúpeľného mesta Turčianske Teplice Igor Hus, ďalší predstavitelia kultúrneho a spoločenského života. V matičnom sprievode vence položili tajomník MS pre problematiku národnostných menšín Viliam Komora, zakladajúci člen MS Dalibor Steindl, pracovníčka Členského ústredia MS Eva Rišiaňová, predsedníčka Miestneho odboru MS Turčianske Teplice Jaroslava Brincková a člen ich výboru Jozef Brincka.

Krátky kultúrny program otvorila básňou k Jánovi Kollárovi recitátorka Danuša Lúdiková. Nasledovali slávnostné príhovory, v ktorých predstavili túto významnú historickú osobnosť, prínos a presah do súčasnosti a jeho odkaz.  Všetkých prítomných ako prvá privítala a pozdravila starostka obce Mošovce Elena Krajčová a po nej pozdravil primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus. Nasledoval príhovor tajomníka MS Viliama Komoru, ktorý pozdravil za MS a osobitne predsedu Mariána Gešpera. Vyzdvihol Jána Kollára ako jednu z najvýznamnejších osobností slovenského národa, uviedol, že bol predovšetkým duchovnou osobou, významným slovenským literátom, osobnosťou slovenského i českého národného obrodenia a veľkým panslávom. Poďakoval, že takouto spomienkou udržiavame slovenské národné, duchovné a kultúrne odkazy slovenského národa, ktoré sú nerozlučiteľne späté práve s duchovným a kresťanským dedičstvom, no pripomenul aj to, aby sa takéto podujatia a národný duch udržiaval a rozvíjal v mladej slovenskej generácii. Prihovoril sa aj predseda Folklórnej únie na Slovensku a matičiar Štefan Zima, vyzdvihol Kollárov folklórny a národopisný prínos. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalšie osobnosti z kultúrneho a spoločenského života. Spomeňme, že medzi nimi bol aj prezident Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec Dalibor Steindl, predseda Spoločnosti Jána Kollára z Prahy Viliam Paulíny a Slováci zo Srbska z obce Laliť pod vedením Janka Benka a  Dušana Párnického.

Nasledovala návšteva rodiska a Pamätnej izby Jána Kollára. V týchto zrekonštruovaných priestoroch sprevádzali so zanieteným výkladom Adriana Brázdová, Svetlana Holigová a Mária Rapošová. Za organizačnú pomoc a spoluprácu na celom vydarenom podujatí patrí poďakovanie pracovníčke obecného úradu a matrikárke Alene Lettrichovej.

Delegácia MS odovzdala organizátorom, hosťom a návštevníkom podujatia publikácie, časopisy a tlačoviny MS, ako aj plagáty s pozvaním na oslavy 160. výročia vzniku MS, osobitne sa pozornosti tešili naše Slovenské národné noviny. Účastníci tohto slávnostného dňa živo diskutovali k národnostnej a jazykovej problematike v SR a v Európe, keďže táto téma je stále živá, pričom sprevádzala celý plodný život nášho velikána Jána Kollára.

Úplným záverom vydareného podujatia bol  komponovaný literárno-hudobný program Ján a Friederika – príbeh lásky, venovaný 230. výročiu narodenia Jána Kollára. Nasledoval organový koncert v evanjelickom chráme interpreta Vladimíra Kopáčika.

Viliam Komora, Foto: autor

  

2023-08-25T17:00:01+00:0025 augusta 2023 |Žilinský kraj|
X